Гирка Ольга Ігорівна

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю
заступник завідувача кафедри з практичної підготовки здобувачів та профорієнтаційної роботи

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 309
роб. тел.: +38 (032) 295-85-51
e-mail: lkakafprod@ukr.net, lyolya110382@gmail.com.

Короткі біографічні відомості
Освіта вища: закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство і комерційна діяльність” і здобула кваліфікацію магістра з товарознавства та комерційної діяльності (ВК № 25279426 від 19.06.2004 р.).
Викладацьку діяльність розпочала у вересні 2004 року асистентом кафедри товарознавства продовольчих товарів.
Закінчила аспірантуру Львівської комерційної академії за спеціальністю “Товарознавство харчових продуктів” та захистила кандидатську дисертацію на тему: “Споживні властивості і збереженість нових екструдованих продуктів” за спеціальністю 15.18.15 – товарознавство.
Вчене звання доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів було присвоєно у червні 2015 року.
З червня 2015 р. і до сьогодні працює на посаді доцента кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю.

Авторка більш як 150 наукових і навчально-методичних праць, присвячених поліпшенню споживних властивостей, удосконаленню технологій, а також проблемам якості та безпечності харчових продуктів. Співавтор 2 підручників, 1 навчального посібника, та 2 колективних монографій:

1. Сирохман І. В. Якість і безпечність харчової продукції традиційних та інноваційних технологій [текст]: підручник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова, О. І. Гирка, М. І. Філь, М.-М. В. Калимон. – Львів: “ЛТЕУ”, 2020. – 504 с.
2. Сирохман І. В., Гирка О. І., Калимон М.-М. В. Безпечність і якість харчових продуктів (проблеми сьогодення) [текст]: підручник / І. В. Сирохман, О. І. Гирка, М.-М. В. Калимон. – Львів: “Растр-7”, 2019. – 394 с.
3. Сирохман І. В., Гирка О. І., Калимон М.-М. В. Сучасні досягнення харчової науки [текст]: навчальний посібник / І. В. Сирохман, О. І. Гирка, М.-М. В. Калимон. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2018. – 508 с.
3. Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія / Т. М. Лозова, В. В. Гаврилишин, Л. І. Решетило, М. П. Бодак, О. І. Гирка, О. Я. Давидович, І. В. Донцова, В. Т. Лебединець, Н. С. Палько, М. К. Турчиняк, А. І. Лебединець; за наук. ред. проф. Лозової Т. М. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – С. 431.
4. Gyrka O. Resefrch of the impact of packaging materials and recipe sngredients for the conservation of the consumption properties of gingerbreads, cereal puffs and dry breakfasts during their storage [test]: колективна монографія / M. Bodak, O. Gyrka. Modern world tendencies in the development of science. – London, 2019. – Volume 2. – P. 190-206. (ISBN 978-1-9993071-4-1). (Колективна монографія).

Основні дисципліни, що викладаються

 • Товарознавство. Харчові продукти
 • Безпечність харчових продуктів
 • Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення
 • Сучасні досягнення харчової науки

Наукова діяльність
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4218-4034
Researcher ID: F-7310-2019
Scopus Author ID: 57210751125
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=dWnTsbgAAAAJ

Свою наукову діяльність О. І. Гирка здійснює як:

 • керівник наукової теми “Наукове обґрунтування проблем безпечності, якості та збереженості харчових продуктів” (номер держреєстр. № 0121U113176);
 • член редакційної колегії збірника наукових праць “Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”
 • надання відгуків на автореферати дисертацій;
 • член редакційної колегії електронного наукового періодичного видання “Наука і техніка сьогодні” категорії В з спеціальності 076 (Додаток 2 до наказу МОН України від 07.04.2022 р. № 320).

Основні наукові праці

 • Gyrka O. Studying consumer properties of the developed cupcakes using non-traditional raw materials / К. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – № 4 / 11 (100). – 2019. ‒ Р. 38-45. ISSN 1729-3774 (Стаття у виданні України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Scopus).
 • Гирка О. І. Ідентифікація, митні формальності та визначення коду згідно класифікатора УКТ ЗЕД рибних товарів холодильного обробітку / М. П. Бодак, О. І. Гирка, Д. І. Сапожник, О. В. Височанська // “Актуальні питання у сучасній науці” : журнал. 2023. – № 1 (7) 2023. – С. 35 – 46. – https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-1(7)-35-46.
 • Гирка О. І. Формування ринку меблів в Україні та митні формальності під час їх імпорту / М. П. Бодак, О. І. Гирка, М. І. Філь // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Мережко Н.В., Донцова І.В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельноекономічного університету, 2022. – Вип. 31. – С. 19 – 26. – (Технічні науки). https://doi.org/10.36477/2522-1221-2022-31-03.
 • Гирка О. І. Вплив параметрів технологічного процесу на якісні показники кулінарної продукції / М. І. Філь, О. І. Гирка, М. П. Бодак // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології. −  2022. − Т. 24. − № 98. − С. 71 − 75. − https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9813.
 • Kovalchuk K. Influence of raw materials on the change of crystal structure of gingerbread in the storage process / K. Kovalchuk, M. Bodak, M. Katruk, О. Gyrka, A. Tkachenko, L. Guba, V. Havrylyshyn // Technology audit and production reserves. – № 1/3 (51). – 2020. – Р. 13 – 17. DOI: 10.15587/2312-8372.2020.1955077 (Стаття у виданні, що включене до переліку фахових видань України).
 • Gyrka O. Еfficiency the influence of packaging materials on quality of the fat basis new products / O. Gyrka, M. Bodak, V. Havrylyshyn, T. Lozova, O. Mykhailiuk // Znanstvena misel journal The journal is registered and published in Slovenia. – 2020. – VOL.1. – № 38. – P. 49 – 55. (ISSN 3124-1123).
 • Гирка О. І. Сучасні проблеми контролю і державного регулювання безпечності та якості харчової продукції / О. І. Гирка, М. П. Бодак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л. В., Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – Технічні науки. ‒ С. 175 – 180. (Стаття у виданні України, що включене до переліку фахових видань України).
 • Гирка О. І. Порівняльна оцінка цін на основні продукти харчування у супермаркетах України та Фінляндії / М. П. Бодак, Б. Д. Семак, О. І. Гирка // Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”. – https://doi.org/10.32843/infrastruct42-23 (Стаття у виданні, що включене до переліку фахових видань України).
 • Gyrka O. Determination of safety indicators in the developed muffins with non-traditional raw materials / / K. Kovalchuk, H. Ozimok H., Mariychuk R., O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // “EUREKA: Life Sciences”. − 2019. − Number 4. − С. 28 – 36. (Стаття у виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз ResearchBib, Googl Scholar, Index Copernicus).
 • Гирка О. І. Особливості формування споживних властивостей та асортименту лікерів / О. І. Гирка, М. П. Бодак, Л. І. Гірняк / Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. – Технічні науки. ‒ С. 78 ‒ 83. (Стаття у виданні України, що включене до переліку фахових видань України).
 • Гирка О. І. Сучасні технології збереження харчових продуктів / О. І. Гирка, М. П. Бодак / Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – Вип. 20. – Технічні науки. ‒ С. 63 ‒ 66. (Стаття у виданні України, що включене до переліку фахових видань України).
 • Гирка О. І. Формування асортименту, якості та електронна торгівля віскі / О. І. Гирка, М. П. Бодак / Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 22. – С. 120 ‒ 127. (Стаття у виданні України, що включене до переліку фахових видань України).

Автор 4-х патентів на винаходи:
1. Пат. № 41647 Україна, МПК (2009) А 23 G 3/00. Круп’яні палички солоні / Гирка О. І., Сирохман І. В., Ковбаса В. М., Кияниця С. Г. ; заявник і патентовласник ЛКА, НУХТ. – № u 2009 01577; заявлено 24.02.2009 ; опубл. 10.07.2009 р., Бюл. № 10.
2. Пат. № 42574 Україна, МПК (2009) A 23 G 3/00. Сухі сніданки функціональні / Гирка О. І., Сирохман І. В., Ковбаса В. М., Кияниця С. Г. ; заявник і патентовласник ЛКА, НУХТ. – № u 2009 01579 ; заявлено 24.02.2009 ; опубл. 10.07.2009 р. Бюл. № 13.
3. Пат. № 42575 Україна, МПК (2009) A 23 G 3/00. Сухі сніданки глазуровані / Гирка О. І., Сирохман І. В., Ковбаса В. М., Кияниця С. Г. ; заявник і патентовласник НУХТ, ЛКА. – № u 2009 01580 ; заявлено 24.02.2009 ; опубл. 10.07.2009 р., Бюл. № 13.
4. Пат. № 42577 Україна, МПК (2009) A 23 G 3/00. Круп’яні палички глазуровані / Гирка О. І., Сирохман І. В., Ковбаса В. М., Кияниця С. Г. ; заявник і патентовласник НУХТ, ЛКА. – № u 2009 01582 ; заявлено 24.02.2009 ; опубл. 10.07.2009 р., Бюл. № 13.

Основні навчально-методичні праці:

 • Товарознавство. Харчові продукти (Молоко і молочні продукти) : Конспект лекцій / О. І. Гирка, М. П. Бодак. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 135 с.
 • Товарознавство. Харчові продукти (Харчові жири) : Конспект лекцій / О. І. Гирка, М. П. Бодак.  – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 101 с.
 • Товарознавство. Харчові продукти (Розділ Харчові жири). Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” / О. І. Гирка, М. П. Бодак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2021. – 48 с.
 • Товарознавство. Харчові продукти (Розділ Молоко і молочні продукти). Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” / О. І. Гирка, М. П. Бодак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2021. – 45 с.
 • Товарознавство. Харчові продукти (Частина 4. Жирові і молочні продукти). Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” / О. І. Гирка, М. П. Бодак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 65 с.
 • Товарознавство харчових продуктів (Розділ Молоко і молочні продукти). Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” / О. І. Гирка, О. Я. Родак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 112 с.
 • Товарознавство харчових продуктів (Розділ Жирові продукти). Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” / О. І. Гирка, О. Я. Родак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 124 с.
 • Безпечність харчових продуктів. Частина 1 : Конспект лекцій / [уклад.: О. І. Гирка, М. П. Бодак]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 118 с.
 • Безпечність харчових продуктів. Частина 2 : Конспект лекцій / [уклад.: О. І. Гирка, М. П. Бодак]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 95 с.
 • Безпечність харчових продуктів. Частина 1. Методичні вказівки та завдання для лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” / О. І. Гирка. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 94 с.
 • Безпечність харчових продуктів. Частина 2. Методичні вказівки та завдання для лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” / О. І. Гирка. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 94 с.
 • Безпечність харчових продуктів. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність” / О. І. Гирка, М. П. Бодак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2021. – 60 с.
 • Безпечність харчових продуктів. Методичні вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / О. І. Гирка, М. П. Бодак. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 71 с.
 • 14. Безпечність харчових продуктів : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • Методичні рекомендації з організації та проведення практики для здобувачів другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заочної форм навчання. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2021. – 47 с.
 • Методичні рекомендації з організації та проведення практики для здобувачів третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заочної форм навчання. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2021. – 43 с.
 • Практична підготовка здобувачів третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • Методичні рекомендації з організації та проведення практики для здобувачів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заочної форм навчання. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2021. – 47 с.
 • Практична підготовка здобувачів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • Холодильні технології та засоби їх забезпечення. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство експертиза в митній справі” / М. П. Бодак, О. І. Гирка, В. В. Гаврилишин − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 30 с.
 • Холодильні технології та засоби їх забезпечення. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство експертиза в митній справі” / М. П. Бодак, О. І. Гирка, В. В. Гаврилишин − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 30 с.
 • Холодильні технології та засоби їх забезпечення. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство експертиза в митній справі” / М. П. Бодак, О. І. Гирка, В. В. Гаврилишин − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 36 с.
 • Холодильна технологія та технічні засоби її забезпечення : опорний конспект лекцій / М. П. Бодак, О. І. Гирка. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 136 с.
 • Товарознавство. Харчових продуктів (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів). Частина 1. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство експертиза в митній справі” / М. П. Бодак, О. І. Гирка. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
 • Товарознавство. Харчових продуктів (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів). Частина 1. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та торговельне підприємництво” / М. П. Бодак, О. І. Гирка. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
 • Товарознавство. Харчових продуктів (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів). Частина 2. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство експертиза в митній справі” / М. П. Бодак, О. І. Гирка. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 44 с.
 • Товарознавство. Харчових продуктів (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів). Частина 2. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та торговельне підприємництво” / М. П. Бодак, О. І. Гирка. − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 44 с.
 • Товарознавство. Харчові продукти (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів). Частина 1. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” / М. П. Бодак, О. І. Гирка − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 96 с.
 • Товарознавство. Харчові продукти (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів). Частина 2. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” / М. П. Бодак, О. І. Гирка − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
 • Товарознавство. Харчові продукти (Розділ 3. «Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і харчових концентратів»). Частина 2. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та торговельне підприємництво” / М. П. Бодак, О. І. Гирка − Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. – 40 с.
 • Товарознавство. Харчові продукти (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і  харчових концентратів). Частина 1 : конспект лекцій / [уклад.: М. П. Бодак, О. І. Гирка]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 155 с.
 • Товарознавство. Харчові продукти (Розділ 3. Товарознавство м’ясних, рибних, яєчних товарів і  харчових концентратів). Частина 2 : конспект лекцій / [уклад.: М. П. Бодак, О. І. Гирка]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 139 с.
 • Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Навчально-методичний практикум для студентів спеціальності 076 “Під¬приємництво, торгівля та біржова діяльність” – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 220 с. (у співавт.).
 • Товарознавство. Харчові продукти (Розділ Молоко та молочні продукти) : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • Товарознавство. Харчові продукти (Розділ Харчові жири) : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • Практична підготовка здобувачів другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • Практична підготовка здобувачів третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
 • Практична підготовка здобувачів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційна діяльність
1. Заступник завідувача кафедри з практичної підготовки здобувачів та профорієнтаційної роботи
2. Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Львівського торговельно-економічного університету для здобуття освітнього ступеня магістра
3. Консультант Приватного підприємства “ШУМСЬК ХЛІБ” (Угода № 79-21 від 08.12.2021 р.).
4. Член Громадської організації “Українське товариство товарознавців і технологів” (Довідка № 5 від 01.12. 2022 р.)
5. Співпраця з Львівським НДКЦ МВС України (Угода № 01/05-2019 від 21.05. 2019 р. – 21.05.2021 р.).

Підвищення кваліфікації:

 • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (Кафедра технології молока і молочних продуктів) 07.12.22 р. – 30.12.22 р. Довідка про підвищення кваліфікації (№ 126 / 16–2, від 30 грудня 2022 р.). Тема – “Актуальні питання товарознавчо-експертної оцінки та безпечності молока і молочних продуктів”.
 • ТОВ Епіцентр К. Освітній онлайн проект “Business Podcasts 2022”. Сертифікат про проходження стажування (XV-16-293849248-22). Теми проекту: Інновації в бізнесі та освіті в період війни, 25.10.22 р. –24.11.2022 р., 0,3 кредита ЄКТС (10 год).
 • ТОВ “АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ”. ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ. Тема – “МОЖЛИВОСТІ YOUTUBE ДЛЯ ОСВІТИ”, 29.06.02022 р. Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації (ОТМЮО-06378 від 29.06.2022 р.). 0,07 кредита ECТS (2 год).
 • Компанія UGEN. Проект з розвитку співпраці бізнесу та освіти “Uni-Biz Bridge” присвячений розвитку SOFT SKILLS. “Теми проекту: Інвестиція в людський капітал : кейси дуальних програм від SoftServe; Форми активностей та методи роботи в навчальних заходах онлайн; Розробка кейсових завдання для студентів технічного напрямку; Робота в Excel та базові знання для аналізу даних; Створення та розвиток ІТ-продукту”, 21-22.2022 р. Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації № 136, 0,2 кредита ЄКТС (7 год).
 • Європейська академія наук і досліджень (Гамбург. Німеччина), авторизований курс “Бути вченим”, 6 грудня 2021 р. Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації (XI-12-190293846-20), 0,2 кредита ЄКТС (8 год).
 • Європейська академія наук і досліджень. Гамбург, Німеччина, 2022 р. Курс. “Методи дослідження (Вступ)”, 17 червня 2022 р. Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації (XV-16-293849248-22), 0,2 кредита ЄКТС (8 год).
 • ПНДКЦ МВС України. Науково-практичний семінар-тренінг “Судова товарознавча експертиза підакцизних товарів: проблемні питання та шляхи їх вирішення”, 15 квітня 2021 р. Сертифікат № 19/117/16-35-04/21, (3 год).
 • Київ. ОНЛАЙН-ФОРУМ. Тема – “Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси”. Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації (ПК-К № 21-02/046 від 25.02.2021 р.). 0,2 кредита ЄКТС (6 год).
 • Товариство з обмеженою відповідальністю “Інститут гірничо-хімічної промисловості” (ТзОВ “Інститут “ГІРХІМПРОМ”), Сертифікат про проходження стажування, (Довідка № 01/556а від 05.11.2020 р.). Тема – “Вивчення впливу мінеральних та органічних добрив на формування безпечності харчових продуктів”, 3 кредити ЄКТС (90 год).
 • Готельно-ресторанний комплекс ‟РАФАЕЛЬ” Сертифікат про проходження стажування, (Довідка № БМ 02/1-10/20 від 02.10.2020 р.). Тема – “Особливості прийняття управлінських рішень в кризовий період у сфері обслуговування”,  3 кредити ЄКТС (90 год).
 • Львівський національний університету імені Івана Франка, кафедра туризму. Довідка про підвищення кваліфікації (№ 4106‒У, від 21 грудня 2021 р.). Тема – “Інноваційні підходи в управлінні якістю індустрії гостинності”, 08.11.2021 – 20.12.2021 р., 6 кредитів ЄКТС (180 год)
 • ТзОВ «Хліб-Трейд», 20.09-20.10. 2018 р. Довідка про стажування (№ ХМ 20/1-10/18 від 20 жовтня 2018 р.). Тема “Управління якістю, асортимент та інноваційні  напрями у виробництві харчової продукції.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен