Лозова Тетяна Михайлівна

доктор технічних наук, професор,
завідувачка кафедри

79011, м. Львів, бул. Уласа Самчука 9, каб. 308
роб. тел.:   +38 (032) 295-85-51
e-mail:   lozovatm@gmail.com

Короткі відомості з науково-педагогічної біографії:
Після закінчення у 1985 році із золотою медаллю середньої школи № 3 (м. Тульчин Вінницької області) навчалася у Львівському торгово-економічному інституті за спеціальністю “Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами”. Закінчила з відзнакою навчання в інституті в 1989 році  та отримала кваліфікацію “Товарознавець вищої кваліфікації”.
З 1989 по 1991 роки працювала на посаді старшого товарознавця Тульчинської РСС Вінницької області.
З 1991 по 1994 роки навчалася в аспірантурі Львівського торгово-економічного інституту, а у 1994 році захистила кандидатську дисертацію в Київському державному торговельно-економічному університеті (тепер ДТЕУ). З 1995 року працювала на кафедрі товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії, отримала вчене звання доцента кафедри.
З 1997 по 2003 рр. виконувала обов’язки заступника зав. кафедри з наукової роботи, була вченим секретарем вченої ради товарознавчо-комерційного факультету, з 2007 року – членом науково-методичної ради навчального закладу, з 2015 р. – заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.
У 2016 р. захистила докторську дисертацію у Київському національному торговельно-економічному університеті (тепер ДТЕУ) за спеціальність 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.
У 2016 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі товарознавства продовольчих товарів  Львівського торговельно-економічного університету.
З липня 2010 року призначено вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ЛТЕУ К 35.840.02 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.18.05 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів (Наказ МОН України), а з червня 2021 р. – головою цієї ж ради (наказ МОН України від 29.06.2021 р. № 735).
З грудня 2022 р. призначено членом експертної ради Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів з агропромислового комплексу та продовольства (наказ МОН від 02.12.2022 № 1092 «Про затвердження персонального складу експертних рад Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів»).
Член науково-методичної ради ЛТЕУ (наказ № 192/01 від 07.09.2021 р.).

Робота у складі акредитаційних комісій:
1) наказ МОН № 219-л від 31.10.2017 "Про проведення акредитаційної експертизи  (первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Товарознавство і торговельне підприємництво зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем) у Київському кооперативному інституті бізнесу і права;
2) наказ МОН № 2495-л від 06.12.2018 р."Про проведення акредитаційної експертизи (первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Експертиза товарів та послуг зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем) у Харківському державному університеті харчування та торгівлі.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором 11 підручників і навчальних посібників, з них – 5 з грифом Міністерства освіти і науки України, 5 монографій, отримано 14 патентів України, розроблено і затверджено ТУ України на нову продукцію.
Опубліковано всього понад 350 науково-методичних праць.

Основні освітні компоненти, що викладаються:

 • “Управління якістю та безпекою продукції галузі”
 • “Інноваційні технології харчової продукції”
 • “Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини”

Основні підручники і навчальні посібники:
1. Сирохман І.В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів : навчальний посібник / І.В. Сирохман, Т.М. Лозова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 14/18-Г-530 від 19.07.2006 р.)
2. Сирохман І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів : підручник. – 2-е видання, перероблене та доповнене / І.В. Сирохман, Т.М. Лозова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 616 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-560 від 25.07.2006 р.)
3. Сирохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів : підручник. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 378 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-2733 від 02.07.2003 р.)
4. Сирохман І.В. Управління якістю : навчальний посібник / І.В. Сирохман, Т.М. Лозова, О.Я. Давидович, М.-М. В. Калимон. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2015. – 428 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Львівської комерційної академії як навчальний посібник, призначений для підготовки магістрів (протокол № 2 від 07.10.2014 р. )).
5. Лозова Т.М., Сирохман І.В. Управління якістю та безпечністю продукції харчової галузі : підручник / Т.М. Лозова, І.В. Сирохман. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. – 400 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського торговельно-економічного університету (протокол № 9 від 27.04.2018 р. )).
6. Лозова Т.М., Сирохман І.В. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів : підручник / Т.М. Лозова, І.В. Сирохман. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 436 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ЛТЕУ (протокол № 10 від 17.06.2020 р. )).
7. Сирохман І.В., Лозова Т.М., Гирка О.І., Філь М.І., Калимон М.-М.В. Якість та безпечність харчової продукції традиційних та інноваційних технологій : підручник / І.В. Сирохман, Т.М. Лозова, О.І. Гирка, М.І. Філь, М.-М.В. Калимон. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 504 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ЛТЕУ (протокол № 11 від 02.07.2020 р. )).
8. Лозова Т.М. Товарознавство харчових продуктів. Зерноборошняні і кондитерські товари. Контроль та експертиза якості : навчальний посібник / Т. М. Лозова, Л. І. Решетило – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 256 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ЛТЕУ (протокол № 4 від 17.12.2021 р. )).

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-4681-5849
Researcher ID: E-9830-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QqBzsFMAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях,  семінарах тощо.

Наукові дослідження виконуються відповідно до НДР з державною реєстрацією:

 • 0110U005163 “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, біологічної цінності і зберігання жировмісних борошняних кондитерських виробів”,
 • 0110U003067 “Проблеми поліпшення споживних властивостей, збереженості та наукове обґрунтування і розроблення продуктів підвищеної харчової цінності”,
 • 0116U003488 “Проблеми поліпшення якості, безпечності і збереженості харчових продуктів”,
 • 0116U005342 “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, харчової й біологічної цінності кондитерських і хлібобулочних виробів”.

Керівник наукової роботи з державним реєстраційним номером: №0121U113028 «Наукові напрями поліпшення якості, споживних властивостей і зберігання жировмісних харчових продуктів» (09.2021-09.2026 рр.).
У 2020 р. під керівництвом д.т.н., проф. Лозової Т.М. наукова робота студентки Климів Ю.А. (спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” одержала призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з товарознавства (КНТЕУ).
У 2023 р. під керівництвом д.т.н., проф. Лозової Т.М. наукова робота студента Костюки Н.В.  (спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”) одержала призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з товарознавства (ЛТЕУ).
Під керівництвом проф. Лозової Т.М. захищено 3 кандидатські дисертації. Була опонентом 5-ти дисертаційних робіт (КНТЕУ, ХДУХТ, ОНАХТ).

Основні наукові праці:
1. Лозова Т.М. Наукові основи формування споживних властивостей і зберігання якості борошняних кондитерських виробів : монографія / Т.М. Лозова. І.В. Сирохман. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 456 с.
2. Лозова Т.М. Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей  борошняних кондитерських виробів з використанням природної нетрадиційної сировини : монографія / Т.М. Лозова. І.В. Сирохман. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 328 с. (20,5 др. арк.)
3. Lozova T. Usage of herbal ingredients as antioxidants for food production / T. Lozova, I. Syrokhman, M.-M. Kalymon  // Agrobiodiversity for improvingnutrition, healh and life quality. The scientific proceedings of the international network AgroBioNet (Slovak University of Agriculture in Nitra). − 2017. − P. 308-312 (Стаття у виданні Республіки Словаччина).  
4. Лозова Т.М., Калимон М.-М. В. Використання природних нетрадиційних інгредієнтів у виробництві борошняних кондитерських виробів // Актуальні наукові дослідження в сучасному світі : Збірник наукових праць (Переяслав-Хмельницький, лютий 2018 р. – Вып.2 (34), ч. 6. – С. 96-98. (Стаття у виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних баз РИНЦ, Googl Scholar, Бібліометрика української науки,  Index Copernicus).
5. Лозова Т.М. Оптимізація споживних властивостей та управління якістю інноваційних харчових продуктів // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 20. − С. 48-52. – 114 с. (Технічні науки).  Фахове видання, індексується  в наукометричних базах: Ulrichʼs Periodicals, Google Scholar.
6. Сирохман І.В., Лозова Т.М. Перспективні напрями технологічних рішень якості й безпечності харчової продукції // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. − С. 53-58. – 134 с. (Технічні науки).  Фахове видання, індексується  в наукометричних базах: Ulrichʼs Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar.
7. Tetyana Lozova. Development of formulations for sponge cakes made from organic raw materials using the principles of a food products safety management system / Lozova T. [et al.]// Eastern-european journal of enterprise technologies. Vol. 1, № 11 (97). 2019. Technology and equipment of food production. P. 60-70. (Фахове видання України з технічних наук; видання включено до міжнародних наукометричних баз Academic Search Complete, Chemical Abstracts Plus, Index Copernicus, Scopus,  Science Index; BASE, CNKI, ROAD,  DRJI, GIF,  Googl Scholar, OAJI, OpenAIRE, PBN, ResearchBib, SIS, WorldCat, НБУВ).
8. Лозова Т.М. Застосування системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22. − С. 34-37. – 124 с. (Технічні науки).  Фахове видання, індексується  в наукометричних базах: Ulrichʼs Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar.
9. Lozova T. [et al.]Efektywność oddziaływania materiałów opakowaniowych na zmianę jakości bazy tłuszczowej nowych wyrobów // Znanstvena misel journal (Slovenia). Technical sciences. 2020. № 38. Vol. 1. PP. 49-55.
10. Lozova T. Modern approaches improve consumer properties and quality of confectionery products with consideration of their security / Lozova T., Syrohman I., Reshetylo L.// Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). Technical sciences. 2020. № 47. Vol. 1. PP. 50-56.
11. Лозовая Т. Изледване на антиоксидантните свойства на фитодобавки / Т. Лозовая // Хранително-вкусова промишленост. − 2014. − № 6-7. − С. 39-42 (Видання Республіки Болгарія).
12. Лозова Т.М. Наукові дослідження оптимізації мінерального складу кондитерських виробів // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Сирохман І.В., Мережко Н.В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 24. − С. 19-25. – 76 с. (Технічні науки).  Наукове фахове видання України категорії “Б”. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat. DOI: 10.36477/2522-1221; DOI: 10.36477/2522-1221-2020-24.
13. Лозова Т.М. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів (НАССР) на підприємствах роздрібної торгівлі // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Сирохман І.В., Мережко Н.В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 25. − С. 143-148. –178 с. (Технічні науки).  Наукове фахове видання України категорії “Б”. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat. DOI: 10.36477/2522-1221; DOI: 10.36477/2522-1221-2021-25.
14. Lozova T.M. Study of antioxidant activity of natural food supplements / T.M. Lozova // Potravinarstvo. Scientific Jornal for Food Industry (online). – 2013. – 7, № 1. – Р. 151-155 (Стаття у виданні Республіки Словаччина; індексація: Scopus, UIUC OAI registry, OAIster,  AGRIS FAO, DOAJ, Google Scholar a CrossRef, UlrichWeb Global Serials Directory).
15. Lozova T. [et al.]. Research of consumer properties of developed biscuits based on organic raw materials / Tkachenko A., Sirokhman I., Lozova T., Ofilenko N., Goryachova E., Hmelnitska Y., Shurduk I. // «EUREKA: Life of Scinces», Number 1 (2019). - P. 59-64. (Index Copernicus International, CrossRef, Google Scholar, WorldCat, Directory of Open Access Journals (DOAJ), 1findr, Ulrich's Periodicals Directory, Neliti, ResearchBib, BASE, Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Semantic Scholar, CORE (COnnecting REpositories), MIAR, JournalTOCs, WorldWideScience.org, OpenAIRE, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Scilit, Dimensions, Соционет, Scholarly Citation Index Analytics (SCIA), Hinari).
16. Lozova T. [et al.]. (2022). Ensuring environmental protection and economic renewal through organic production certification. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (13 (118)), 53–60. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.262328. (Фахове видання України з технічних наук; видання включено до міжнародних наукометричних баз Academic Search Complete, Chemical Abstracts Plus, Index Copernicus, Scopus, Science Index; BASE, CNKI, ROAD,  DRJI, GIF,  Googl Scholar, OAJI, OpenAIRE, PBN, ResearchBib, SIS, WorldCat, НБУВ).
17. Лозова Т.М. Інноваційні науково-практичні аспекти поліпшення якості та виявлення фальсифікації шоколадної продукції // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 31. − С. 44-51. (Технічні науки).  Наукове фахове видання України категорії “Б”. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.
18. Лозова Т.М. Наукові розробки з поліпшення якості харчових продуктів на основі борошна // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 29. − С. 82-88. (Технічні науки).  Наукове фахове видання України категорії “Б”. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.
19. Лозова Т.М. Поліпшення зберігання молочного жиру шляхом підвищення стійкості до автоокиснення // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 27. − С. 47-52. – 72 с. (Технічні науки).  Наукове фахове видання України категорії “Б”. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat. DOI: 10.36477/2522-1221 DOI: 10.36477/2522-1221-2021-27.
20. Лозова Т.М. Наукові дослідження оптимізації мінерального складу кондитерських виробів // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Сирохман І.В., Мережко Н.В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 24. − С. 19-25. – 76 с. (Технічні науки).  Наукове фахове видання України категорії “Б”. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat. DOI: 10.36477/2522-1221; DOI: 10.36477/2522-1221-2020-24.
21. Лозова Т.М. Поліпшення білкового та амінокислотного складу кондитерських виробів // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. − С. 102-109. – 216 с. (Технічні науки).  Наукове фахове видання України категорії “Б”. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat.
22. Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія / за наук. ред. проф. Лозової Т. М. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 431 с.
23. Scientific foundations of modern engineering : monography / Lozova T. [etc.]. – Іnternational Science Group. – Boston (USA): Primedia eLaunch, 2020. 528 р. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.I. Research of the possibility of  inhibition of oxidation processes in food. P. 29-33.
24. Лозова Т.М. Інноваційні наукові розробки щодо поліпшення якості харчових продуктів на основі борошна : монографія. - Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 238 с.
25. Лозова Т.М. Сучасні наукові дослідження нових способів поліпшення якості і зберігання хліба // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Мережко Н.В., Донцова І.В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 32. − С. 52-58. (Технічні науки).  Наукове фахове видання України категорії “Б”. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat. DOI: 10.36477/2522-1221-2022-32
26. Лозова Т.М. Сучасні аспекти управління якістю товарів // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редак. Кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – Вип. 35. – С. 30-38. Наукове фахове видання України категорії «Б». Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat. DOI: 10.36477/2522-1256-2023-35.
27. Лозова Т.М. Дослідження поліморфних перетворень тригліцеридів жиру з метою поліпшення якості кондитерських виробів у процесі зберігання // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л.В., Мережко Н.В., Донцова І.В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – № 35. − С. 36-42. (Технічні науки).  Наукове фахове видання України категорії “Б”. Видання індексується у наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1221-2023-35-05.

Свою наукову діяльність Лозова Т.М. здійснює також як:

 • член редакційної колегії наукових видань, які індексуються у міжнародних наукометричних базах: «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки» (наукове фахове видання); збірника наукових праць «Актуальні наукові дослідження у сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький) (входить до міжнародних наукометричних баз);.
 • вчений секретар, голова спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 ЛТЕУ;
 • член експертної ради Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів з агропромислового комплексу та продовольства (наказ МОН від 02.12.2022 № 1092 «Про затвердження персонального складу експертних рад Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів»);
 • надання відгуків на автореферати дисертацій;
 • рецензування наукових статей, підручників, навчальних посібників, монографій, програм навчальних дисциплін;
 • член міжнародних та організаційних наукових комітетів з проведення наукових конференцій.

Навчально-методичні праці
1. Лозова Т.М. Управління якістю та безпекою продукції галузі. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 25 с. (1,56 др. арк.)
2. Лозова Т.М. Управління якістю та безпекою продукції галузі. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 70 с. (4,4 др. арк.)
3. Лозова Т.М. Управління якістю та безпекою продукції галузі. Методичні вказівки та  завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 15 с. (0,94 др. арк.)
4. Лозова Т.М. Управління якістю та безпекою продукції галузі. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 132 с. (8,25 др. арк.).
5. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології” ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 125 с.
6. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Методичні вказівки та завдання для самостійної робти здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 19 с.
7. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини.  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 “Харчові технології” ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 26 с.
8. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 спец. “Харчові технології”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 89 с.
9. 22. 26. Лозова Т.М. Інноваційні технології харчової продукції. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 65 с.
10. Лозова Т.М. Інноваційні технології харчової продукції. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 18 с.
11. Лозова Т.М. Інноваційні технології харчової продукції. Методичні вказівки та тестові для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 60 с.
12. Лозова Т.М. Інноваційні технології харчової продукції. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 163 с.
13. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Товарознавство. Харчові продукти. Методичні вказівки  і тематика до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Л.І. Решетило, Т.М. Лозова. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 36 с. (2,25 др. арк.).
14. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076  “Підприємництво та торгівля” ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 125 с. (7,81 др. арк.)
15. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Методичні вказівки та завдання для самостійної робти здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076  “Підприємництво та торгівля” ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 19 с. (1,19 др. арк.)
16. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини.  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076  “Підприємництво та торгівля” ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 26 с. (1,62 др. арк.)
17. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 спец. “Підприємництво та торгівля”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 89 с. (5,56 др. арк.)
18. Лозова Т.М. Товарознавство. Харчові продукти. Зерноборошняні товари. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 28 с. (1,75 др. арк.).
19. Лозова Т.М. Товарознавство. Харчові продукти. Зерноборошняні товари. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 26 с. (1,62 др. арк.)
20. Лозова Т.М. Товарознавство. Харчові продукти. Зерноборошняні товари. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 36 с. (2,25 др. арк.)
21. Лозова Т.М. Товарознавство. Харчові продукти. Кондитерські товари. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 32 с. (2,0 др. арк.).
22. Лозова Т.М. Товарознавство. Харчові продукти. Кондитерські товари. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 28 с. (1,75 др. арк.)
23. Лозова Т.М. Товарознавство. Харчові продукти. Кондитерські товари. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 59 с. (3,69 др. арк.)
24. Лозова Т.М. Товарознавство. Харчові продукти. Зерноборошняні товари. Конспект лекцій. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 46 с. (2,88 др. арк.)
25. Лозова Т.М. Товарознавство. Харчові продукти. Кондитерські товари. Конспект лекцій. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 96 с. (6 др. арк.)
26. Лозова Т.М. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  спеціальності 076  “Підприємництво та торгівля” ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 20 с. (1,25 др. арк.).
27. Лозова Т.М. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 19 с. (1,19 др. арк.)
28. Лозова Т.М. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 56 с. (3,5 др. арк.)
29. Лозова Т.М. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Конспект лекцій. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 168 с. (10,5 др. арк.).
18.
30. Лозова Т.М., Медвідь Л.Г., Ощипок І.М. Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» денної та заочної форм навчання. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 16 с.
31. Дистанційні курси з дисциплін: «Товарознавство. Харчові продукти» («Зерноборошняні товари», «Кондитерські товари»), «Управління якістю та безпечністю харчових продуктів», «Управління якістю та безпекою продукції галузі», «Інноваційні технологій харчової продукції», «Сучасні теорії та методи дослідження проблем управління якістю і безпечністю товарів у товарознавстві і торгівлі», «Управління якістю», «Управління якістю та безпечністю товарів».
32. Лозова Т.М. Сучасні теорії та методи дослідження проблем управління якістю і безпечністю товарів у товарознавстві і торгівлі. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою підготовки доктор філософії (PhD) галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОНП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 29 с.
33. Лозова Т.М. Сучасні теорії та методи дослідження проблем управління якістю і безпечністю товарів у товарознавстві і торгівлі. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою підготовки доктор філософії (PhD) галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОНП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 22 с.
34. Лозова Т.М. Сучасні теорії та методи дослідження проблем управління якістю і безпечністю товарів у товарознавстві і торгівлі. Методичні вказівки та тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою підготовки доктор філософії (PhD) галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОНП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 76 с.
35. Лозова Т.М. Сучасні теорії та методи дослідження проблем управління якістю і безпечністю товарів у товарознавстві і торгівлі : конспект лекцій. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 114 с.
36. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 125 с. (7,81 др. арк.)
37. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Методичні вказівки та завдання для самостійної робти здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 19 с. (1,19 др. арк.)
38. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини.  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 26 с. (1,62 др. арк.).
39. Лозова Т.М. Управління якістю. Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  спеціальності 076 «Підприємництво та  торгівля» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 20 с. (1,25 др. арк.).
40. Лозова Т.М. Управління якістю. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  спеціальності 076 «Підприємництво та  торгівля» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 19 с. (1,19 др. арк.)
41. Лозова Т.М. Управління якістю. Методичні вказівки і тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 56 с. (3,5 др. арк.)
42. Лозова Т.М. Управління якістю. Конспект лекцій (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля»). – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 168 с. (10,5 др. арк.).

Організаційна діяльність
1. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.840.02.
2. Голова спеціалізованої вченої ради К 35.840.02.
3. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
4. Член редколегій збірників наукових праць, що входять до міжнародних науко метричних баз: «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки», «Актуальні наукові дослідження у сучасному світі».
5. Участь у галузевій конкурсній комісії для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з товарознавства (КНТЕУ) (2018, 2019, 2020, 2021 рр.).  
6. Проведення семінарів-тренінгів з НАССР (2019 р.).
7. Участь у громадській організації «Українське товариство товарознавців і технологів» (довідка № 5 від 01.12.2022 р.).
8. Член науково-методичної ради ЛТЕУ (наказ № 192/01 від 07.09.2021 р.).
9. Член Вченої ради ЛТЕУ.

Підвищення кваліфікації.
1. ТзОВ «Хліб-Трейд», 20.09-20.10. 2018 р. Довідка про стажування) (№ хм 20/1-10/18 від 20 жовтня 2018 р.). Тема “Управління якістю, асортимент та інноваційні  напрями у виробництві харчової продукціїˮ.  
2. Сертифікат про навчання в Львівському торговельно-економічному університеті за програмою «Система управління безпечністю продуктів харчування НАССР (ISO 22000). Квітень  2019 р.
3. Certificate № IFC-WSSG /WP/415/2019. Internship on «Modern University in the system of Europian education: methods teaching, scientific-pedagogical development, distange education and internationalization of the educational process» organized by Higher School of Social and Economic in Przeworsk (Poland). 01 February – 01 May 2019.
Hospodarzej w Pschewrosku w chasę z 13.01 do 17.01. 2020 r.4. Certyficat. Staże w Wuzuchej Skoĺe Spoĺecznej
5. Тренінг у рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+Жан Моне Модуль «Регулювання використання харчових добавок: імплементація європейських підходів», 29-30.11.2021 р. Сертифікат № 132 від 30.11.2021 р. 30 год. / 1 кред. ЄКТС.
6. Підвищення кваліфікації Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997 / 00312-2022 від 10.06 2022 р. З 23.05.2022 по 10.05.2022.   45 год. / 1,5 кред. ЄКТС.
7. Інноваційний університет. Громадська організація, офіс підтримки вченого. Київ. З 21.11.2022 до 27.11.2022 р. Курс підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі». Протокол № 12 ВГО «Інноваційний університет». Сертифікат № 1577. Видано 05 грудня 2022 р. 30 год./1 кред. ЄКТС.
8. Круглий стіл «Технічне регулювання у світлі євроінтеграції України». 3 год. /0,1 кредита ЄКТС. 27.03.2023 р.
9. Розроблення, впровадження, застосування системи харчування та процедур, заснованих на принципах НАССР в закладах шкілької і дошкільної освіти.  Сертифікат № 05345 від 09.03.2023 р.
12 год. (0,4 кред.).
10. Круглий стіл «Оновлення змісту освітніх компонент: сучасні виклики в економіці України». Сертифікат. 06.04.2023 р.  
11. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення». «Сучасні дослідження зберігання жировмісних харчових продуктів». (м. Тернопіль- м. Переворськ, 3-4 квітня 2023 р.). Організація «Наукова спільнота» та Wyźszey Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku. Україна-Польща.
Сертифікат 18 годин / 0,6 кредита ЄКТС.
12. Участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку» (Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури, 20 квітня 2023 року).
Сертифікат 0,2 кредита / 6 год.). Член міжнародного наукового комітету.
13. Тренінг у рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль (#620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Друга Міжнародна осіння школа Жана Море «Регулювання використання харчових добавок: імплементація європейських підходів» і Друга Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні». НУХТ. Сертифікат № 3. 24-25 жовтня 2023 року. (30 академ. год. / 1 кредит).

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств України та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, вагомі досягнення у науково-педагогічній роботі (2009 р.).
2. Почесною Грамотою Львівської обласної державної адміністрації (2015 р.).
3. Грамота Львівської комерційної академії (2019 р.).
4. Почесна Грамота Львівської комерційної академії (2014 р.), Львівського торговельно-економічного університету (2018 р., 2019 р., 2020, 2021).
5. Почесна трудова відзнака «Знак Пошани» (2023 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен