Пелик Леся Василівна

доктор технічних наук, професор
професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю
факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету


79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 621
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-70
e-mail: lpelyk@gmail.com

Короткі біографічні відомості
Закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1990 році за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами».
З вересня 1990 року по серпень 1991 року навчалась на педагогічному факультеті Московського ордена Дружби народів кооперативного інституту за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів» і здобула кваліфікацію викладача з товарознавства непродовольчих товарів.
З грудня 1991 року по листопад 1995 року навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва Львівського торгово-економічного інституту за спеціальністю – товарознавство промислових товарів. У жовтні 1999 року у спеціалізованій вченій раді Київського торговельно-економічного університету захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розробка асортименту і дослідження властивостей тканин із поліамідних та поліефірних волокон” за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових товарів.
Вчене звання доцента кафедри товарознавства непродовольчих товарів присвоєно у квітні 2003 року.  З вересня 1991 року по січень 2013 року працювала на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів на посадах асистента та доцента.
У період 2002-2007 р.р.  обіймала посади відповідального секретаря приймальної комісії і заступника відповідального секретаря приймальної комісії по заочній та денній формах навчання Львівської комерційної академії.
У жовтні 2012 року у спеціалізованій вченій раді Херсонського національного технічного університету захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток наукових основ проектування фільтрувальних текстильних матеріалів для пилогазоочисних систем» за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів.
Вчене звання професора кафедри товарознавства непродовольчих товарів присвоєно у січні 2014 році.
У період 2016-2019 р.р. обіймала посаду завідувача кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів Львівського торговельно-економічного університету. З 2019 року працює на  посаді професора кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Товарознавство. Непродовольчі товари. Частина: текстильно-одягові товари,
 • Товари світового рівня якості,
 • Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів
 • Теоретичні основи товарознавства,
 • Безпечність та фальсифікація непродовольчих товарів.

Є автором понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них:
-    співавтор 8 навчальних та навчально-наочних посібників, з них - 3 виданих з грифом Міністерства освіти і науки України;
-    одноосібна монографія – «Наукові основи формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних матеріалів»  та розділ у 4 колективних монографіях: «Wearing out process of textile materials made of thermoresistant fibers and its impact on the filtering capacity of the hose filters»; «Безпечність текстильних матеріалів із використанням високотермостійких волокон»; «Екоефективність текстильного виробництва»; «Перспективи використання геотекстильних матеріалів для захисту земельних ресурсів».
-    9 технічних умов України та 2 патенти на винахід;
-    співавтор у розробці ДСТУ «Засоби діагностики якості вищої освіти» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Спеціаліст»;
-    розробник Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 18 - Виробництво та технології, спеціальність 182 – Технології легкої промисловості;
-    розробник Стандарту вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 18 - Виробництво та технології, спеціальність 182 – Технології легкої промисловості.
-    розробник Стандарту вищої освіти України: третій (освітньо-науковий) рівень, галузь знань 18 - Виробництво та технології, спеціальність 182 – Технології легкої промисловості.

Основні навчальні і навчально-наочні посібники:
1.    Полікарпов І.С. Товарознавство. Непродовольчі товари. Килими та килимові вироби: навчальний посібник / Полікарпов І.С., Пелик Л.В. - Львів: Л.: Магнолія-2006, 2019. – 200 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-9800 від 11.10.2010 р.)
2.    Полікарпов І.С. Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві вироби: навчальний посібник / І.С. Полікарпов, Б.Д. Семак, Л.В. Пелик та ін. - Львів: Л.: Магнолія-2006, 2019. – 264 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/1-2074 від 18.03.2010 р.)
3.    Пелик Л.В. Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів. Навчально-наочний посібник / Пелик Л.В.// - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 108 с.
4.    Полікарпов І.С. Килими та килимові вироби: навчальний посібник / Полікарпов І.С., Пелик Л.В., Стефанюк Є.М. - Київ : К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 112 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 14/18.2-2039 від 12.09.2005 р.).
5.    Пелик Л.В. Товарознавство непродовольчих товарів.   Частина 5. Теоретичні основи товарознавства / Пелик Л.В., Лукашов В.С., Хома Т.В. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – 112с.

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-3365-0312
Researcher ID: F-8017-2019
GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=t1acddkAAAAJ&hl=uk

Наукові та дипломні роботи, виконані студентами під керівництвом Л.В.Пелик, приймали участь у всеукраїнських конкурсах наукових (випускних) робіт і були відзначені дипломами та грамотами у різних номінаціях.

Робота Л.В. Пелик у галузевій конкурсній комісії для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технології легкої промисловості» у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Л.В.Пелик здійснювала наукове керівництво 5 аспірантів, які одержали диплом про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук (05.18.15 – товарознавство та 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів). Неодноразово призначалась офіційним опонентом із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Свою наукову діяльність Л.В. Пелик  здійснює як:

 • Член Національного агенства забезпечення якості вищої освіти, заступник голови галузевої експертної ради з галузі знань 18 «Виробництво та технології».
 • Експерт Національного агенства забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 • Член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з будівництва та технологій, заступник голови підкомісії 182 - технологія легкої промисловості (2016-2019 р.р.).
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06 при Київському національному університеті технологій та дизайну з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів та 05.02.01 – матеріалознавство.
 • Член спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 при Львівському торговельно-економічному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів та 05.18.15– товарознавство харчових продуктів.
 • Керівник міжнародного наукового проекту «Innovation in textile curriculum in Ukrainian HEIs – INTECUR» - KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.
 • Гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 • Головний редактор фахового збірника наукових праць «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки» та член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Вісник Київського національного університету технології та дизайну. Технічні науки» (2015-2020 р.р.), що входять до міжнародних наукометричних баз.
 • Керівник науково-дослідних робіт з державним реєстраційним номером:“Дослідження та розробка властивостей, асортименту та якості інноваційних непродовольчих товарів” (державний реєстраційний номер 0117U001582);„Формування асортименту та якості фільтрувальних текстильних термостійких матеріалів” (номер державної реєстрації 0111U003463);„Дослідження комплексу функційних характеристик геотекстильних матеріалів„  (номер державної реєстрації 0113U007469);«Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей» (номер державної реєстрації 0111U009664).

Участь у громадській спілці  «Українська асоціація освіти дорослих» (рішення правління Асоціації № 01-02/59 від 03.12.2018 р.) та громадській організації «Українське товариство товарознавців і технологів» (довідка № 5 від 01.12.2022 р.).

Робота у складі акредитаційних комісій:
1.    Член експертної комісії з метою проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим рівнем вищої освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. (Наказ № 2170-Е від 20.12. 2021 р.).
2.    Член експертної комісії з метою проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим рівнем вищої освіти в Національному університеті харчових технологій. (Наказ № 1772-Е від 04.10. 2021 р.).
3.    Член експертної комісії з метою проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим рівнем вищої освіти в Донбаській державній машинобудівній академії. (Наказ № 1618-Е від 21.10. 2020 р.).
4.    Голова експертної комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» зі спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну. (Наказ 1218-л від 03.06. 2018 р.).
5.    Голова експертної комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Експертиза текстильних матеріалів та виробів зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну. (Наказ 1209-л від 03.06. 2018 р.).
6.    Голова експертної комісії з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальностей 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність»  та 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». (Наказ 381-А від 15.03. 2017 р.)
7.    Член експертної комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості другого (магістерського) рівня вищої освіти у Херсонському національному технічному університеті. (Наказ 2255-л від 28.11. 2018 р.).
8.    Член експертної комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології та дизайн тканин» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості другого (магістерського) рівня вищої освіти у Херсонському національному технічному університеті. (Наказ 2255-л від 28.11. 2018 р.).

Основні наукові праці:
1.    Lesya V. Pelyk, Yuliya A. Peleh. Wearing out process of textile materials made of thermoresistant fibers and its impact on the filtering capacity of the hose filters. / Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk/ Kielce University of Technology, Kielce, Poland, – 2020. – 297 с. (83-93 с.)
2.    Lesya V. Pelyk. Influence of biodestructors on wear resistance of polyester geotextile materials/ Lesya V. Pelyk, Volodymyr O. Vasylechko, Olena V. Kyrychenko/ Colloids and Interfaces, 2019, Vol. 3(1), 21. Міжнародна наукометрична база: SCOPUS.
3.    Lesya V. Pelyk, Volodymyr O. Vasylechko, Petro O. Kutsyk, Yuliya A. Peleh. Innovative filters made of polyoxadiazole fibres for industrial gas and dust emissions treatment. Adsorption Science & Technology, 2017, Vol. 35(9–10) 817–824. Міжнародна наукометрична база: SCOPUS.
4.    Пелик Л. В. Безпечність текстильних матеріалів із використанням високотермостійких волокон/ Л.В. Пелик // Якість та безпечність продукції у внутрішній і зовнішній торгівлі й торговельне підприємництво: сучасні вектори розвитку і перспективи: колективна монографія / за ред. О.В. Калашник, С.Е. Мороз, І.О.Яснолюб –  П. : Видавництво ПП «Астрая», 2021. – 436с.,С.295-317.
5.    Кириченко О.В. Екоефективність текстильного виробництва / О.В. Кириченко, Л.В. Пелик // Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва: колективна монографія / за ред. О.В. Калашник, Х.З.Махмудова, І.О.Яснолюб –  П. : Видавництво ПП «Астрая», 2019. – 371с.,С.259-265.
6.    Кириченко О.В. Перспективи використання геотекстильних матеріалів для захисту земельних ресурсів / О.В. Кириченко, Г.О. Бірта, Л.В. Пелик // Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання :  колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. –  П. : Видавництво ПП «Астрая», 2019. – 279 с.
7.    Пелик Л.В. Дослідження структурних та механічних властивостей змішаних тканин для спецодягу типу «Ripstop» / Пелик Л.В., О.В. Остапчук, Пелех Ю.А. // Вісник Хмельницького національного університету, 2022. – № 5. – С. 185-188.
8.    Пелик Л.В. Постановка питань щодо призначення митної експертизи з метою контролю правильності класифікації товарів за ТН ЗЕД/ Пелик Л.В.,Сапожник Д.І.// Вісник Хмельницького національного університету, 2022. – № 6. – С. 208-212.
9.    Пелик Л.В. Вплив жорсткості та незминальності на оцінювання зносостійкості текстильних матеріалів / Л.В. Пелик, Ю.А. Пелех // Вісник Хмельницького національного університету, 2021. – № 5. – С. 213-216.
10.    Гавенко С.Ф. Дослідження якості зображень термотрансферного друку на бавовняному текстильному матеріалі / С.Ф. Гавенко, Л.В. Пелик та ін.// Вісник Хмельницького національного університету, 2021. – № 6. – С. 181-184.
11.    Пелик Л.В. Дослідження повітропроникності текстильних матеріалів із використанням луб’яних волокон / Л.В. Пелик, О.В. Остапчук // Вісник Хмельницького національного університету, 2020. – № 2. – С. 171-174.
12.    Пелик Л.В. Дослідження механічних властивостей текстильних матеріалів із використанням луб’яних волокон / Л.В. Пелик, О.В. Остапчук // Вісник Хмельницького національного університету, 2020. – № 3. – С. 246 -249.
13.    Пелик Л.В. Дослідження механічних властивостей набивних текстильних матеріалів з використанням технології сублімації / Л.В. Пелик, Ю.А. Пелех // Вісник Хмельницького національного університету, 2020. – № 1. – С. 199-202.
14.    Пелик Л.В. Дослідження зносостійкості льоновмісних текстильних мате-ріалів / Л.В. Пелик, Д.Ю. Шелька, А.А. Сокальська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету, 2020. Випуск 23, С. 5-10.
15.    Пелик Л.В. Дослідження ступеня тривкості набивних текстильних матеріалів з ефектом сублімації / Л.В.Пелик, Остапчук О.В., Ю.А.Пелех // Вісник Хмельницького національного університету, 2019. – № 6. – С. 49-52.
16.    Пелик Л.В. Роль нормативно-правової бази у регулюванні безпечності непродовольчих товарів. / Л.В.Пелик, Ю.А.Пелех //  Вісник Львівського торговельно-економічного університету, 2018. Випуск 19, С. 5-9.
17.    Пелик Л.В. Інноваційний тактичний одяг з особливими споживними властивостями / Л.В. Пелик, Ю.А. Пелех // X Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»: (08 грудня 2022 р.) – Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2022, С. 1 – 6.
18.    Пелик Л.В. Державне регулювання митної брокерської діяльності / Л.В. Пелик, І.В. Кушик// X Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»: (08 грудня 2022 р.) – Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2022, С. 90 – 91.
19.    Пелик Л.В. Підакцизна продукція, як ризикова категорія товарів  / Л.В. Пелик, І.С. Омельчук// X Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»: (08 грудня 2022 р.) – Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2022, С. 88 – 89.
20.    Пелик Л.В. Вимоги до контролю якості і безпечності парфумерно-косметичної продукції / Л.В. Пелик, Ю.А. Пелех // ІІІ  Міжнародній науково-практичній iнтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку» (27 жовтня 2022 року)-  Київ : Київський національний університет будівництва і архітектури, 2022 – С. 248 – 251.
21.    Пелик Л.В. Новітні способи виробництва нетканих матеріалів з покращеними властивостями / Л.В. Пелик, Ю.А. Пелех // ІХ  Міжнародній науково-практичній iнтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (25 березня 2022 року)-  Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі : 2022, С. 66– 68.
22.    Пелик Л.В. Нормативні аспекти, пов’язані з розміщенням одягу на ринку Європейського Союзу / Л.В. Пелик // Міжнародна конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (01-02 червня 2022 р.) – Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2022 – С. 366 – 368.
23.    Пелик Л.В. Інноваційні тканини із вмістом котоніноподібного льону / Л.В. Пелик, Д.Ю. Шелька, Ю.А. Пелех // Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь – науці і виробництву – 2020: Інноваційні технології легкої промисловості» (19-20 травня 2021 року) – Херсонський національний технічний університет , Херсон : 2021, С. 73 – 74.
24.    Пелик Л.В. Чинники, які впливають на зносостійкість котоніновмісних тканин/  Л.В. Пелик, Ю.А. Пелех// VIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (2-3 квітня 2021 року) – Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі : 2021, С. 202– 205.
25.     16.Пелик Л.В. Екологічність та безпека текстильної продукції / Л.В. Пелик, Ю.А. Пелех// ІV Міжнародна науково-практична конференція «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (24 березня 2021 року) –Полтава, Полтавський державний аграрний університет: 2021, С. 260 – 262.
26.    Пелик Л.В. Сировинні ресурси для виробництва екотекстилю/ Gospodarowicz A., Л.В. Пелик, Ю.А. Пелех // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали ІХ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 09 грудня 2021 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Растр-7, 2021. − 280 с. С. 68-70.
27.    Пелик Л.В. Інноваційні тенденції та проблеми національного ринку текстильних матеріалів/ Л.В. Пелик, С.В. Поручинська // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали ІХ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 09 грудня 2021 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Растр-7, 2021. − 280 с. С. 115-117.
28.    Пелик Л.В. Унікальні властивості ековолокна нового покоління – Lyocell /  Л.В. Пелик, Ю.А. Пелех// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні хімічні технології та матеріали для промисловості та довкілля» (22-23 жовтня 2020 року) – Хмельницький, Хмельницький національний університет: 2020, С. 36-39.
29.    Пелик Л. В. Інноваційна технологія котонізації лляного волокна. / О. В. Остапчук, Л. В. Пелик, Ю. А. Пелех // Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь – науці і виробництву – 2020: Інноваційні технології легкої промисловості» (14-15 травня 2020 року) – Херсонський національний технічний університет, Херсон : 2020, С. 45 – 46.
30.    Пелик Л. В. Дослідження ступеня білості платтяно-костюмної тканини із змішаних волокон / Л. В. Пелик, О. В. Остапчук, Ю. А. Пелех// VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (2-3 квітня 2020 року) – Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі : 2020, С. 276– 278.
31.    Пелик Л. В. Безпечність платтяно-костюмних тканин із бамбукових волокон / Л. В. Пелик, Ю. А. Пелех, О. В. Остапчук // ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (24 березня 2020 року) – Полтава, Полтавська державна аграрна академія: 2020, С. 211 – 212.
32.    Пелик Л. В. Інноваційні види друку набивних текстильних матеріалів / Л. В. Пелик, Ю. А. Пелех// Міжнародна конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» (14-15 травня 2020 р.) – Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2020 – С. 206 – 207.
33.    Пелех Ю. А. Інноваційні фільтрувальні нетканні матеріали у медичній практиці / Ю. А. Пелех, Л. В. Пелик //  ХІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність» (31 березня 2020 р.) – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2020 – С. 80 – 82.
34.    Пелик Л. В. Система проектування «Assyst» у виробничому процесі ПРАТ «Едельвіка» / Л. В. Пелик, О. В. Остапчук// Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну» (23 квітня 2020 року) – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ : 2020, С. 206 – 207.
35.    Пелик Л.В. Безпечний текстильний матеріал для домашнього вжитку/  Л.В.Пелик, Ю.А. Пелех//VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (14-15 березня 2019 року) – Полтава : Полтавський університет економіки і торгівлі , 2019, С. 191 – 194.
36.    Пелик Л.В. Інноваційні вуглецеві волокна у нанотекстилі /  Л.В.Пелик, Ю.А.Пелех// Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ: тези доповідей. (15-17 травня 2019 р.) – Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2019 – С. 206 – 207.
37.     Пелик Л.В. Безпека використання люмінесцентних ламп/  Л.В.Пелик, Ю.А.Пелех//ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (27 березня 2019 року) –Полтава, Полтавська державна аграрна академія: 2019, С. 437 – 438.

Основні напрямки наукових досліджень:
-    розробка і дослідження властивостей нового асортименту текстильних матеріалів  побутового та технічного призначення;
-    дослідження впливу різних видів термостійких волокон на зміну комплексу властивостей текстильних матеріалів та їх зносостійкість;
-    дослідження впливу різних факторів зношування на довговічність текстильних матеріалів побутового та технічного призначення.

Навчально-методичні праці
1.    Полікарпов І.С. Товарознавство. Непродовольчі товари. Килими та килимові вироби: навчальний посібник / Полікарпов І.С., Пелик Л.В. - Львів: Л.: Магнолія-2006, 2019. – 200 с.
2.    Полікарпов І.С. Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві вироби: навчальний посібник / І.С. Полікарпов, Б.Д. Семак, Л.В. Пелик - Львів: Л.: Магнолія-2006, 2019. – 264 с.
3.       Пелик Л.В. Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів. Навчально-наочний посібник / Пелик Л.В.// - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 108 с.
4.    Пелик Л.В. Теоретичні основи товарознавства. Частина 2: Непродовольчі товари. Конспект лекцій / Пелик Л.В.// - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 106 с.
5.    Пелик Л. В. Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів. Методичні рекомендації до лабораторних, практичних, семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання/ Л. В. Пелик - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 59 с.
6.    Пелик Л. В. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни «Товарознавство. Непродовольчі товари» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за освітньо-професійною програмою  “Товарознавство та експертиза у митній справі” денної та заочної форм навчання / Л. В. Пелик, Н.І. Доманцевич, В.В. Гаврилишин - Львів : Видавництво ЛТ ЕУ, 2022. – 38 с.
7.    Пелик Л. В. Теоретичні основи товарознавства. Частина 2: Непродовольчі товари. Методичні рекомендації до лабораторних, практичних, семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання/ Л. В. Пелик - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 59 с.
8.    Пелик Л. В. Товарознавство. Непродовольчі товари. Методичні рекомендації до лабораторних, практичних, семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання/ Л. В. Пелик - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 59 с.
9.    Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  за освітньо-професійною програмою  “Товарознавство та комерційна діяльність” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання./ Л.В.Пелик, Медвідь Л. Г., Міщук І.П. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. – 17с.
10.    Пелик Л. В.  Товарознавство непродовольчих товарів. Тести. Методичні вказівки для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського)  рівня зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Л.В.Пелик, Ніколайчук Л. Г., Терешкевич Н.А., Пелех Ю.А., та ін. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 335 с.
11.    Пелик Л. В. Товарознавство. Непродовольчі товари. Частина 4: текстильно-одягові товари. Методичні рекомендації до лабораторних, практичних, семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання/ Л. В. Пелик - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 110 с.
12.    Пелик Л. В. Товари світового рівня якості. Методичні рекомендації до лабораторних, практичних, семінарських занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво та торгівля” денної та заочної форм навчання/ Л. В. Пелик - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 73 с.
13.    Пелик Л. В. Безпечність та фальсифікація непродовольчих товарів. Методичні рекомендації до лабораторних, практичних, семінарських занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво та торгівля” денної та заочної форм навчання/ Л. В. Пелик - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 60 с.
14.    Пелик Л. В. Методологія формування асортименту та контролю якості товарів легкої промисловості. Методичні рекомендації до лабораторних, практичних, семінарських занять для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання/ Л. В. Пелик - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 59 с.
15.    Пелик Л. В. Методологія формування асортименту та контролю якості товарів легкої промисловості. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання/ Л. В. Пелик - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 59 с.

Підвищення кваліфікації
1.    ПРАТ «Едельвіка» (м. Луцьк) (01.12.2022 р. - 30.01.2023 р.); Тема: «Інноваційний асортимент та оцінювання контролю якості швейних виробів» (наказ № 173/02 від 30.11.2022 р.), Довідка про підвищення кваліфікації № 57/01; 6 кредитів ECTS.
2.    Тренінг Британського агентства забезпечення якості за підтримки Британської ради та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (31.01 - 03 02. 2022 р.);  Тема: «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід», Сертифікат стажування від 03.02.2022р., 1 кредит ECTS.
3.    Науково-навчальний центр компанії «Наукові публікації»; The webinar «International experience sn the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science», Сертифікат стажування № АА 2779/2021 від 19.11.2021р.;1 кредит ECTS.
4.    Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку,  м. Люблін (Республіка Польща); The International skills development (the webinar) on the theme «Using the opportunities of cloud services on the example of google meet, google classroom platforms in the modern online education»;  Сертифікат стажування Es № 3753 від 21.12.2020р.; 1,5 кредити ECTS.

Перелік нагород
Нагороджена правлінням Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств Почесною трудовою відзнакою «Знак пошани» (2018 р.), «Подякою» Центральної Спілки споживчих товариств України та іменним годинником «Укоопспілки» (2012 р.).
За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки нагороджена Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації (2013 р., 2015 р.), Почесною грамотою Львівської обласної ради (2016 р.), Почесною грамотою ЛТЕУ (2018 р., 2019 р., 2021р.).
За вагомий внесок у розвиток системи якості вищої освіти в Україні нагороджена Подякою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2023 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен