Решетило Лідія Іллівна

кандидат технічних наук, доцент , професор кафедри товарознавства митної справи та управління якістю

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 309
роб. тел.:  +38 (032) 276-44-08
e-mail: lidare@ukr.net

Науково-педагогічна біографія
Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “біологія” та здобула кваліфікацію біолог-мікробіолог.
З 1980 року асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівського торгово-економічного університету.
У 1981 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.
З 1988 року доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівського торгово-економічного інституту.
У 1991 році присвоєно звання доцента по кафедрі товарознавства продовольчих товарів.
З 2009 р. доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії, з вересня 2017 року доцент кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів.
Виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри товарознавства продовольчих товарів.
З 2019 р. професор кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів.
З 2021 р. професор кафедри товарознавства, митної  справи та управління якістю

Основні дисципліни, що викладаються:
1. Мікробіологія, гігієна і санітарія
2.Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини
3. Гігієна та санітарія
4. Технічна мікробіологія
5. Основи фармакогнозії і фітотерапії

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1229-634X
Researcher ID: G-9509-2020

Cвою наукову діяльність Решетило Л.І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету та кафедри, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах.
Дипломі роботи, виконані під керівництвом Решетило Л.І., приймали участь у всеукраїнських конкурсах випускних дипломних робіт і були відзначені грамотами (за 1та 2 місце).

Наукові праці:
1. Збереження якості напівфабрикатів і страв зі свіжих овочів та фруктів / В.Т. Лебединець, І. В. Донцова, Л..І. Решетило // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія / [за заг. редакцією д.е.н., професора Б. М. Мізюка]. - Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 91-106.2. Решетило Л.І. Харчова цінність та споживні властивості черемші Карпат/ Л.І.Решетило. Вісник.. Львівського торговельно-економічного університету. Серія Технічні науки. – Львів. – ЛТЕУ. -  2018. –Вип.18. - С. 77- 81. Фахове видання.3. Решетило Л.І..Поліпшення зберігання та якості яєць курячих харчових шляхом обробки їх поверхні. / Л.І.Решетило. Вісник.. Львівського торговельно-економічного університету. Серія Технічні науки. – Львів. – ЛТЕУ. -  2018. –Вип.21. - С. 66- 72. Фахове видання.4. Решетило Л.І. Яйця страусині столові: харчова цінність,зберігання / Л.І.Решетило. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія Технічні науки. – Львів. – ЛТЕУ. -  2019. –Вип.22. - С. 52- 57. Фахове видання.5. Решетило Л.І. Мікробіологічна безпека харчових продуктів: плісеневі гриби та ризики отруєння їх токсинами / Л.І.Решетило. Вісник.. Львівського торговельно-економічного університету. Серія Технічні науки. – Львів. – ЛТЕУ. -  2020. –Вип.24. - С. 58- 65. Фахове видання.6. Сучасні підходи до поліпшення споживних властивостей і якості кондитерських виробів з врахуванням їх безпечності /Лозова Т.М., Сирохман І.В. Решетило Л.І. //Sciencts of Europe. Vol.1,   47, Praha Crch Repablic, 2020.- s. 50-567. Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія / Т. М. Лозова, В. В. Гаврилишин, Л. І. Решетило, М. П. Бодак, О. І. Гирка, О. Я. Давидович, І. В. Донцова, В. Т. Лебединець,  Н. С. Палько, М. К. Турчиняк, А. І. Лебединець; за наук. ред. проф. Лозової Т. М. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 431 с.8. Решетило Л.І. Виробництво часнику в Україні : Матеріали ХХІІ Міжнародного науково-практичного форуму. Том 1. - Львів. – ННВК «АТБ». – 2021. – С. 363-366.9. Решетило Л.І. Формування вуглеводневого та білкового  складу часнику при вегетації в зоні Західного лісостепу України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету.   – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 30. − С. 22-28. (Технічні науки). (Фахове видання, Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).10. Решетило Л.І., Лисак В.М. Аграрний аспект народного календаря українських горян. Матеріали ХХІІ1 Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія іі практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». – Львів. – ЛНУП. – 2022. – С. 651-655.

Навчально-методична робота
1. Санітарно-гігієнічна експертиза товарів: підручник/Г.Б. Рудавська, Л.І.Решетило. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2003 – 409 с.
2. Мікробіологія: підручник / Г.Б. Рудавська, Л.І.Решетило. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2015 – 407 с.
3. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. /І.В. Сирохман, Л.І.Решетило, О.І. Гирка.  Навчально-методичний практикум для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за освітньо-професійною програмою “Товарознавство і комерційна діяльність”, “Товарознавство та експертиза в митній справі” (денної та заочної форм навчання). – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 220 с.
4. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. /І.В. Сирохман, Л.І.Решетило, О.І. Гирка.  Навчально-методичний практикум для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 181 “Харчові технології”(денної та заочної форм навчання). – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 223 с.
5. Основи переробки зернових культур: навчальний посібник /Рожко І.С., Решетило Л.І. – Львів: Вид-во «Растр-7», 2020. – 112 с.
6. Решетило Л.І., Лебединець В.Т. Мікробіологія. Навчально-методичні завдання до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». - Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 73 с.
7. Решетило Л. І., Лебединець В.Т. Мікробіологія. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобуття вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за ОПП "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та експертиза в митній справі" – Львів. – Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 20с.
8. Решетило Л.І., Лебединець В.Т. Мікробіологія. Тестові завдання для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за ОПП "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та експертиза в митній справі" – Львів. – Вид-во ЛТЕУ, 2018. – 104с.
9. Сенсорний аналіз: навчальний посібник /Сапожник Д.І., Решетило Л.І. – Львів: Вид-во  «Растр-7», 2021. – 296 с.
10. Мікробіологія : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
11. Лекції.
12. Лозова Т.М., Решетило Л.І. Товарознавство харчових продуктів. Зерноборошняні і кондитерські товари. Контроль та експертиза якості : навчальний посібник. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 256 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ЛТЕУ (протокол № 4 від 17.12.2021 р. )).
13. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Товарознавство. Харчові продукти. Методичні вказівки  і тематика до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Л.І. Решетило, Т.М. Лозова. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 36 с. (2,25 др. арк.).
14. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 125 с. (7,81 др. арк.)
15. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 19 с. (1,19 др. арк.)
16. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини.  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 26 с. (1,62 др. арк.)
17. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 спец. “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 89 с. (5,56 др. арк.)
18. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 125 с.
19. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 “Харчові технології”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 19 с.
20. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини.  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 “Харчові технології”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 26 с.
21. Решетило Л.І., Лозова Т.М. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 181 спец. “Харчові технології”. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 89 с.

За роки науково-педагогічної діяльності опубліковано понад 450 наукових праць, в тому числі:

  • підручників з грифом МОН «Мікробіологія» та «Санітарно-гігієнічна експертиза товарів»;
  • трьох державних стандартів;
  • понад 25 технологічних інструкцій затверджених Всеукраїнською центральною спілкою споживчих товариств та Львівською облспоживспілкою;
  • 10 навчальних посібників;
  • понад 180 наукових статей у фахових наукових та інших виданнях;
  • більше 70 навчально-методичних розробок з курсів «Мікробіологія», «Товарознавство молочних товарів», Товарознавство сільськогосподарської продукції і сировини», «Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва», «Гігієна і санітарія», «Гігієна з основами нутріціології» та інших.

Організаційна діяльність

  • Член спеціалізованої вченої ради. К 35.840.02 Товарознавство Львівського торговельно-економічного університету (наказ МОН № 527 від 24.05.2018 р.)
  • Керівник науково-дослідної роботи (теми) з державною реєстрацією 0121U113028 «Наукові напрями поліпшення якості, споживних властивостей і зберігання жировмісних харчових продуктів»

Підвищення кваліфікації
1. ТзОВ «Хліб-Трейд» з 20.09-20.10.2018 р.(наказ № 230/02 від 17.09.2018 р.). Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) , № хм 20/1-10/18 від 20 жовтня 2018 р.
2. Higher School of Social and Economic in Przeworsk (Poland); Wuzuchej Skoĺe Spoĺecznej-Hospodarzej w Pschewrosku Certificate № IFC-WSSG /WP/415/2019 (ECTS 6 Credits)
3. Львівський торговельно-економічний університет. Стажування за навчальною програмою «Система управління безпечністю продуктів харчування НАССР (І.О.22000)». Сертифікат, квітень, 2019 р.
4. Стажування у Wuzuchej  SpoĺecznejHospodarzej w Pschewrosku (Poland) від 13.01.2020 до 17.01.2020 р.; Certyficat № IFC/WP/507/2020.System of Europian education. 0,5 кред. ЄКТС.
5. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (Кафедра технології молока і молочних продуктів) 07.12.22 р. – 30.12.22 р. Довідка про підвищення кваліфікації (№ 34-16, від 16 січня 2023 р.). Тема – Актуальні питання товарознавчо-експертної оцінки та безпечності молочних продуктів. 120 год. 4 кредити ЄКТС.
6. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (Кафедра технології молока і молочних продуктів) 16.01.23 р. – 27.01.23 р. Довідка про підвищення кваліфікації (№ 57-16, від 16 січня 2023 р.). Тема – Актуальні питання товарознавчо-експертної оцінки та безпечності молочних продуктів, 120 год. / 4 кредити ЄКТС.

Перелік нагород та заохочень
1. Грамоти і подяки Львівського торговельно–економічного університету.
2. Відзначена Грамотою Львівської обласної ради (2016 р.
3. Почесна грамота правління Всеукраїнської Центральної спілки споживчих товариств України  (2015 р., 2019 р.).
4. Відзначена Почесною трудовою відзнакою «Знак пошани» Всеукраїнської Центральної спілки споживчих товариств (2020 р.).
5. Подяка Міністерства освіти і науки України. (2022 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен