Барна Марта Юріївна

доктор економічних наук, професор
перший проректор Львівського торговельно-економічного університету
професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 215
79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 404а
роб. тел.:   +38 (032) 275-65-50
e-mail: lute@lute.lviv.ua, martabarna@lute.lviv.ua

Науково-педагогічна біографія

Освіта вища: закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство і комерційна діяльність” і здобула кваліфікацію магістра з товарознавства та комерційної діяльності.
У вересні 2002 року розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри експертизи товарів та послуг.
З грудня 2005 року по листопад 2007 року навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва Львівської комерційної академії за спеціальністю – економіка та управління підприємствами. У червні 2008 року у спеціалізованій вченій раді Львівської комерційної академії захистила кандидатську дисертацію на тему: “Конкурентне середовище підприємств роздрібної торгівлі: механізми та шляхи розвитку” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг було присвоєно у грудні 2011 року.
З січня 2009 р. по серпень 2016 р. – доцент кафедри експертизи товарів та послуг.
З грудня 2014 року по теперішній час – перший проректор Університету.
З вересня 2016 року по теперішній час професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
У липні 2010 року призначена вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівської комерційної академії із захисту докторських (кандидатських) дисертацій. З квітня 2017 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету із захисту докторських (кандидатських) дисертацій.
У лютому 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Концептуально методологічні підходи до трансформації системи внутрішньої торгівлі в сучасних умовах” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Освітні компоненти, що викладаються

 • Туроперейтинг та організація туристичних подорожей для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітніх програм “Туризм”, “Медичний та оздоровчий туризм”, “Організація управління туризмом та індустрією гостинності” спеціальності 242 “Туризм і рекреація”;
 • Екскурсійно-туристичні ресурси Львівської області для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми “Туризм” спеціальності 242 “Туризм і рекреація”.

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5248-9774
Researcher ID: https://www.researcherid.com/rid/G-9493-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VTASMwMAAAAJ   

Науковий керівник науково-дослідних тем:
1. Детермінанти місцевого і регіонального розвитку в Польщі та Україні (0122U002644);
2. Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції (0117U002092).

Основні публікації:
Монографії:

1. Барна М. Ю., Рущишин Н. М. Розвиток банківської системи України у контексті державної політики відновлення економічного зростання : монографія. Львів : Растр-7, 2022. 408 с.
2. Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави : монографія / [за заг. редакцією д. е. н., проф. М. Ю. Барна]. Львів: ЛТЕУ, 2022. 264 с. Дослідження сталого розвитку туризму в сучасній науковій парадигмі (Миронов Ю. Б., Барна М. Ю.) С. 6-17.
3. Logistyka informacji jako środek diagnostyki usług turystycznych Ukrainy / M. Yu. Barna, I. I. Tuczkowska, B. J. Połotaj // Logistyka. Współczesne wyzwania / Monografia cykliczna Nr 11 / Radom, 2020. – 270 S. (SS 135-147).
4. Розвиток ресторанного господарства в Україні: організаційні, інноваційні і маркетиногові чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств. Розвиток соціально-трудових відносин: проблеми науки та практики : монографія / за ред. Т. А. Костишиної // – Полтава : Вид-во ПУЕТ, 2020. – 695 с; С. 578-594.
5. Концептуальне підґрунтя розвитку внутрішнього ринку України. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України / Монографія / Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 502 с.
6. Регуляторна політика розвитку малого підприємництва в Україні: теоретико-методичні положення, стан реалізації та напрями вдосконалення : монографія / М. Ю. Барна, С. Г. Мороз // Львів : Вид-во “Растр-7”, 2019. – 252 с.
7. Нормативно-правові засади функціонування засобів розміщення в Україні. Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія : колективна монографія. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 199 с. – С. 153-170.
8. Теоретико-методичні основи та організаційно-економічний механізм розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах / М. Ю. Барна, І. М. Білецька // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія / [за заг. ред. М. Ю. Барни]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 376 с.
9. Лідерство в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства : теоретико-методичні та практичні аспекти : монографія / М. Ю. Барна, О. М. Бабенко // Львів : “Растр-7”, 2018. – 265 с.
10. Теоретико-методологічні основи аналізу ефективності функціонування та розвитку виробничих систем у національній економіці. Інтегральна ефективність функціонування та розвитку виробничих систем в національній економіці: теоретико-методологічні аспекти оцінювання : [монографія]. – Львів : Ліга-Прес, 2017 – 168 с.

Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS, Web of Science:
1. Marta Barna, Svitlana Moroz. (2021). Innovative and Digital Development of the Economies of Ukraine and the European Union: Differentiations and Concept of the State Policy of Convergence.TEM Journal, 10 (2), 692-698 (Scopus, Web of Sciense)
2. Bil M., Barna M., Zbarska A. Migration  and  human development in  Ukraine: features of interaction and  priorities  of  state regulation. Agricultural and  Resource Economics. 2021. Vol. 7. No. 3. Pp.5-21. URL: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.01
(Web of Science)
3. Barna M., Melnyk I., Baran R. Factors of the marketing activity of tourist enterprises of Ukraine in the conditions of global digitalization. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 7 no. 3. P. 29-36. (Web of Science)
4. Gelena Pruntseva, Nazariy Popadynets, Marta Barna, Ihor Stetsiv, Iryna Stetsiv, Valentyna Yakubiv. The impact of governance on agricultural production as an exclusive factor of the country’s food security. Accounting 7 (2021)  licensee Growing Science, Canada 75–80. (Scopus).
5. Marta Barna, Iryna Biletska. Strategic Management of Innovation Development of Tourism Businesses: Multi-Systematic Approach. Quality-óAccess to Success (2021), Vol.22, No.180 – P. 3-9. (Web of Science, Scopus)
6. Marta Barna, Bohdan Semak. Main trends of marketing innovations development of international tour operating. Baltic Journal of Economic Studies Vol. 6 (2020) No. 5. – P. 33-41. (Web of Science)
7. Marta Barna, Iryna Tuchkovska. International experience of development and support of entrepreneurial activity of inclusive tourism. Baltic Journal of Economic Studies Vol. 6 (2020) No. 4. – P. 28-34. (Web of Science)
8. Maryna Chorna, Marta Barna, Tetiana Androsova,  Nataliia Ushakova, Iryna Tuchkovska. Ways to Improve the Management of The Economic Security of Travel Companies. IBIMA Business Review. IBIMA Publishing LLC, USA, 2019. – S. 1-10. (Scopus)
9. Entrepreneurship in the Shadow Economy: the Case Study of Russia and Ukraine / I. A. Markina, M. Yu. Barna, A. V. Sharkova // International Journal of Entrepreneurship – 2018. –  Volume 22, Issue 3. – PP. 171-183. (Scopus).
10. Features of the Entrepreneurship Development in Digital Economy / I. Gontareva, M. Chorna, M. Barna, D. Pawliszczy // TEM Journal. 2018. Volume 7, Issue 4, Pages 813-822. (Web of Science, Scopus)

Публікації у наукових фахових виданнях України та іноземних виданнях:
1. Барна М. Ю., Мельник І. М., Тучковська І. І., Ткаченко В. І. Формування системи кадрової безпеки на підприємствах агротуризму.  Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 6 (265). 2023. С. 74-81.
2. Барна М. Ю., Воронько-Невіднича Т. В., Ткаченко В. І., Іщейкін Т. Є. Організаційно-правові аспекти безпекового кадрового потенціалу в системі управління проєктами підприємств сфери агротуризму. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. № 4. 2023. С. 11-16.
3. Iryna Melnyk, Marta Barna Pricing Strategiesin the Revenue Management System of Hotel Enterprises. Economic and Regional Studies (2022), Vol.15, Issue 3 – P. 384-397
4. Marta Barna, Taras Vasyltsiv, Joanna Rakowska CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL HOUSING IN UKRAINE. Acta Sci. Pol.Oeconomia 21 (1) 2022, P. 15–23
5. Барна М.Ю., Мельник І.М., Топорницька М.Я., Тучковська І.І. Управлінські механізми державної інноваційної політики в умовах міграційної кризи та посилення соціо-еколого-економічних ризиків. Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 4 (251). 2022. С. 39-43
6. Удосконаленя оранізаційної культури підприємства як елементу системи мотиваційного менеджменту в умовах реалізації політики кадрової безпеки, глобалізації та міграційних ризиків / М. Ю. Барна, В. Ю. Ільїн, Є. В. Карпенко, О. В. Божко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 2 (249). – К., 2022. – С. 157-163.
7. Системне мислення як платформа моделювання готельно-ресторанних корпорацій як складних систем / Б. М. Мізюк, М. Ю. Барна, І. М. Мельник, О. О. Трут // Науковий журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. Т. 2 № 6. С. 180-185
8. Системна методологія розвитку корпоративних структур готельно-ресторанного бізнесу / Б. М. Мізюк, М. Ю. Барна, І. М. Мельник, О. О. Трут // Науковий журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. Т. 2 № 5. С. 180-185.
9. Концептуальні ознаки міграційних процесів як об’єкта державного регулювання в системі соціально-економічного розвитку / М. Ю. Барна // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 63, 2021. С. 15-19
10. Інструменти державної політики удосконалення інституційного середовища розвитку малого підприємництва в Україні як чинник регулювання міграційної активності населення / М. Ю. Барна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021, № 3. С. 158-162.
11. Державна політика реалізації потенціалу авіаційного транспорту для розвитку в’їзного туризму в Україні / М. Ю Барна // Проблеми системного підходу в економіці : Збірник наукових праць. – Національний авіаційний університет, 2020. – Вип. 2 (76). – С. 208-214.
12. Фактори конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства / М. Ю Барна, Л. К. Гліненко, Ю. А. Дайновський // Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку [Електронний ресурс] – 2020. – Вип. 39. – Режим доступу до журналу: www.market-infr.od.ua/journals/ 2020/39_2020_ukr/71.pdf – С. 415-421.
13. Основні засади формування системи внутрішнього забезпечення якості у закладах вищої освіти / М. Ю Барна, Л. Г. Медвідь // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник наукових праць. – Класичний приватний університет, 2020. № 71, Т. 2. – С. 28-37.
14. Розвиток туристичного сектора в умовах глобалізації та цифровізації економіки України / М. Ю Барна, І. М. Білецька, Н. М. Попадинець // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Випуск 1 (83), 2020. – С. 33-44.
15. Реалізація державної політики імплементації управлінсько-інфраструктурного механізму цифровізації та інноваційного розвитку туризму в Україні     / М. Ю Барна, І. М. Білецька // Бізнес навігатор : Науково-вироничий журнал. –  ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» , 2020. – Вип. 2 (58). – С. 146-151.
16. Екотуризм як фактор розвитку туристичного і готельного бізнесу / М. Ю Барна, Л. К. Гліненко, Ю. А. Дайновський // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 27. – C. 82-89.
17. Маркетинг і комунікації як фактори екологізації туристичного і готельного бізнесу / М. Ю Барна, Л. К. Гліненко, Ю. А. Дайновський // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, Випуск 6 (117) 2020. – С. 118-124.
18. Банківська система країни: елементи, функції та потенціал у забезпеченні економічного зростання / М. Ю. Барна, Н. М. Рущишин // Наукові Горизонти : Науковий журнал. – Поліський національний університет, 2020. – № 10, Т. 23. – С. 54-67.
19. Структурні характеристики розвитку економіки: системно аналітичний зріз / М. Ю. Барна, Н. М. Рущишин // Інтернаука : Міжнародного наукового журналу. Серія: «Економічні науки» - К. 2020. - № 12 (44), Т. 1. – С. 23-30.
20. Стан і тенденції розвитку банківської системи в контексті структурного реформування національної економіки України" / М. Ю. Барна, Н. М. Рущишин // Науковий рецензований журнал "Наукові горизонти", К. 2020. Том 23, № 12, с. 84-98.
21. Формування інструментарію розвитку банківського кредитування стратегічних галузей національної економіки України / М. Ю. Барна, Н. М. Рущишин // Одеського національного університету. Економіка. 2020. Том 25 Випуск 6 (85). С. 38-44.
22. Безбар’єрне середовище для осіб з інвалідністю в туризмі / М. Ю. Барна, І. І. Тучковська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б., Перепьолкіна О. О. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 61. – С. 5-11.
23. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку готельних послуг / М. Ю Барна, Л. Д. Завідна // Проблеми системного підходу в економіці : Збірник наукових праць. – Національний авіаційний університет, 2020. – Вип. 1 (69). Ч. 1 – С. 151-156.
24. Узагальнення світового досвіду регуляторної політики розвитку малого підприємництва / М. Ю. Барна, С. Г. Мороз // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельноекономічного університету, 2019. – Вип. 24. – С. 146-150.
25. Inbound Marketing Strategy for Tourism Enterprises / Barna M., Vynogradova O., Drokina N. // GLOBAL ACADEMICS. International Journal of Advance Researches, USA, # 3(4) June, 2019 – S. 58-71.
26. Бюджетно-фінансова децентралізація в Україні: тенденції, ризики та перспективи / М. Ю Барна // Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку [Електронний ресурс] – 2019. – Вип. 38. – Режим доступу до журналу: www.market-infr.od.ua/uk/38-2019 - С. 73-80.
27. Науково-методичні підходи до диференціації послуг підприємств готельно-ресторанного бізнесу / М. Ю Барна, О. М. Салімон, Т. М. Сидоренко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Економіка і управління Том 30 (69). № 5, 2019 Частина 1 – С. 164-170.
28. Стан, тенденції та напрями державної політики регулювання розвитку авіаційного транспорту в Україні / М. Ю Барна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. – Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 40. – С. 191-198.
29. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів в умовах модернізації вищої освіти. / М. Ю Барна, Л. Г. Медвідь // Інноваційна педагогіка.– Видавничий дім «Гельветика», 2019. – № 19. Том. 3. – С. 178-184.
30. Наукові основи стратегічного розвитку туристично-готельної галузі / М. Ю. Барна, Д. І. Басюк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 54. – С. 15-22.
31. Дослідження ролі інноваційної діяльності в забезпеченні розвитку підприємств туризму / М. Ю. Барна, І. М. Білецька // Науковий журнал Економічний дискурс, м. Кам’янець-Подільський, 2018 № 3. 2018. – С. 60-69.
32. Механізм реалізації стратегії мультисистемного інноваційного розвитку туристичних підприємств України / М. Ю. Барна, І. М. Білецька // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 56. – С. 112-116. – (Економічні науки).
33. Обґрунтування теоретико-змістовних характеристик організаційно-економічного інструментарію управління інноваційним розвитком підприємств туризму / М. Ю. Барна, І. М. Білецька // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 23. – С. 31-35.
34. The use of resort destinations and event tourism resources of lviv region to stimulate the development of tourism in carpathian region / M. Barna, M. Malska, M. Topornytska, Visnyk of the Lviv University. Series International Relations.  ̶ 2018.  ̶  Issue 45. ̶  P. 247-253.

Наукове керівництво здобувачами (аспірантами):

 • науковий керівник 6 здобувачів, що захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
 • науковий керівник 5 здобувачів, що захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;
 • науковий керівник двох аспірантів, що навчаються на освітньо-науковій програмі “Економіка” за спеціальністю 051 “Економіка”.

Навчально-методичні видання
1. Туроперейтинг та організація туристичних подорожей. Частина 1. Туроперейтинг : навч. посібник. Практикум // М. Ю. Барна. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 312 с.
2. Організація підприємницької діяльності в сфері сільського туризму особами з інвалідністю : навч. посібник / М. Ю. Барна, М. Богуш, О. Волошинський та ін. – Львів : Растр-7, 2019. – 206 с.
3. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності : підручник / Д. І. Сапожник, М. Ю. Барна. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 432 с.
4. Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / за ред. В. Я. Брича. – К. : Ліра-К, 2019. – 484 с.
5. Експертиза послуг // Навчальний посібник. Практикум. – Львів : Вид-во ЛКА, 2012. – 280 с.
6. Туроперейтинг та організація туристичних подорожей. Частина 2. Організація туристичних подорожей: конспект лекцій. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022.
7. Туроперейтинг та організація туристичних подорожей. Частина 2. Організація туристичних подорожей: методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП “Туризм”, “Медичний та оздоровчий туризм”, “Організація управління туризмом та індустрією гостинності”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022.
8. Туроперейтинг та організація туристичних подорожей. Частина 2. Організація туристичних подорожей: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП “Туризм”, “Медичний та оздоровчий туризм”, “Організація управління туризмом та індустрією гостинності”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022.
9. Туроперейтинг та організація туристичних подорожей: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Туризм. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022.
10. Туроперейтинг та організація туристичних подорожей: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Медичний та одоровчий туризм. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022.
11. Туроперейтинг та організація туристичних подорожей: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Організація управління туризмом та індустрією гостинності. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022.
12. Туристично-екскурсійні ресурси Львівської області: конспект лекцій. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.
13. Туристично-екскурсійні ресурси Львівської області: методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Туризм”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.
14. Туристично-екскурсійні ресурси Львівської області: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Туризм”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020.
15. Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Готельно-ресторанна справа. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
16. Методичні вказівки з організації та виконання Кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Готельно-ресторанна справа. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.

Організаційно-методична робота

 • перший проректор Університету;
 • гарант освітньо-професійної програми “Туризм” спеціальності 242 “Туризм і рекреація” другого (магістерського) рівня вищої освіти;
 • головний редактор електронного наукового видання “Економічний дискурс”;
 • головний редактор наукового журналу “Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі”;
 • член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання Acta Scientiarum. Oeconomia (SGGW, м. Варшава, Республіка Польща);
 • вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 41.051.11 ОНУ імені І. І. Мечникова;
 • голова Львівського обласного відділення ГО “Центр українсько-європейського наукового співробітництва”;
 • член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Туризм” (2021 р.);
 • дійсний член Всесвітньої асоціації з питань гостинності та туризму, освіти та навчання (World Association for Hospitality and Tourism Education and Training, Amforht), як представник університету.
 • асоційований член ГО “Національна туристична організація”;
 • фахова експертиза Стандарту фахової передвищої освіти України. Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр. Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 242 Туризм (2021 р.)
 • фахова експертиза Стандарту вищої освіти України. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (2020 р.).

Підвищення кваліфікації

 • практичний курс гостинності у готелі Хілтон-Київ (м. Київ, лютий 2019 р.);
 • базовий курс по вивченню системи Amadeus (м. Київ, листопад 2019 р.);
 • онлайн тренінг “Готельно-ресторанний бізнес: погляд зсередини” (листопад, 2021 р.);
 • практичний курс-тренінг “Accessibility course” (MASHAV, Israel's Agency for International Development Cooperation, Ізраїль, вересень 2022 р.);
 • стажування в готелях групи “Польські готелі незалежні” (Республіка Польща, червнь 2023 р.).

Участь у міжнародних проектах:

 • “Integrated SGGW Development Program for Regional Development”), co-funded with the Operational Program: Knowledge Education Development, Priority axis III Higher education for economy and development, Measure 3.5 Comprehensive Programs for Higher Education Institutions (2021-2022 рр.);
 • CEEPUS III Fremover programme (квітень-червень 2022 р.);
 • проєкт «Entrepreneur – Entrepreneurial Preparation for Notable and Engaging Universities» (Підприємець – Підготовка до підприємницької діяльності для відомих та привабливих університетів)», фінансований Європейським Інститутом інновацій та технологій (2023-2024 рр.);
 • проєкт Міжнародного Вишеградського фонду «IVF project no. 22320065 Experience sharing of V4 against the shadow economy, corruption and tax avoidance in Ukraine» (Обмін досвідом використання V4 проти тіньової економіки, корупції та ухилення від сплати податків в Україні) (розпочатий у січні 2024 р.);

Перелік нагород і заохочень

 • Грамота Центральної спілки споживчих товариств України та ЦК Профспілки (2013 р.).
 • Подяка Львівської обласної ради (2015 р.);
 • Почесна грамота Верховної Ради України (2016 р.);
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2016 р.);
 • Подяка міського Голови м. Львова (2017 р.);
 • Нагрудний знак “Знак пошани” (2019 р.);
 • Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2019 р.);
 • Подяка Голови Львівської обласної державної адміністрації (2021 р.);
 • Грамота Західного наукового центру НАН України і МОН України (2023 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен