Мельник Ірина Миколаївна

доктор економічних наук, професор
завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 405
роб. тел.:   +380 (32) 275-30-10
e-mail: imelnyk@lute.lviv.ua

Науково-педагогічна біографія
У 1989 році закінчила навчання у Львівському торгово-економічному інституті за спеціальністю “Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами” і отримала кваліфікацію “Товарознавець вищої кваліфікації”.
У 1990-1992 р. працювала викладачем Львівського професійного училища, а в квітні 1992 р. перейшла працювати до Львівського торговельно-економічного університету (тоді Львівська комерційна академія). З 1993 по 2016 р. – асистент, а потім доцент кафедри комерційної діяльності і підприємництва, а з вересня 2016 р. – доцент (професор) кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва на тему: “Активізація підприємницької діяльності в споживчій кооперації України в умовах перехідної економіки” (науковий керівник – д.е.н., професор Апопій В.В.). У травні 2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему “Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу” (науковий консультант – д.е.н., професор Барна М.Ю.).
У лютому 2002 року присуджено вчене звання доцента кафедри комерційної діяльності і підприємництва, в червні 2019 – професора кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
У 2019-2021 р. навчалася на ОПП Готельно-ресторанна справа і здобула кваліфікацію магістра з готельно-ресторанної справи.
З травня 2023 р. – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
Керівник (гарант) робочої групи з розробки та реалізації освітньо-професійної програми “Готельно-ресторанна справа” здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 241“Готельно-ресторанна справа”.

Основні освітні компоненти, що викладаються

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
- Організація готельного господарства;
- Організація готельно-ресторанного господарства;
- Глобальна мережа бронювання Amadeus

Для здобувачів  другого (магістерського) рівня вищої освіти:
- Ревеню менеджмент;
- Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі

Наукова діяльність
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=2ALhcxMAAAAJ
ORSID ID: https://orcid.org/0000-0002-3132-6500   
Resercher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-1886-2019
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220934519  
Web of Science Author Profile: https://www.webofscience.com/wos/author/record/F-1886-2019

1.    Барна М.Ю., Мельник І.М. (2019) Нормативно-правові засади функціонування засобів розміщення в Україні. Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України. Львів : ЛТЕУ. С. 153-169.
2.    Melnyk I., Moshura D. (2020) The study of hotel’s companies environmentality as a prerequisite for sustainable tourism development. Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development. Lviv : LUTE. 252 р. (Р. 209-224).
3.    Мельник І.М. (2022) Інноваційні технології в готельно-ресторанній сфері. Роль та значення індустрій туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави. Львів: ЛТЕУ. С. 68-101
4.    Melnyk I., Svydruk I., Topornytska M. (2020) Development of creative tourism as a management tool for recreational development of economically depressive regions of Ukrainian Carpathians. Independent journal of management & production, v. 11, n. 8 Р. 640-660. DOI:10.14807/ijmp.v11i8.1224  Web of Science.
5.    Melnyk I., Turyanskyy Yu., Mishchuk I., Mitsenko N., Godunko R. (2020) Modeling the possibilities of economic adaptation of trade enterprises and hospitality industry in the context of epidemiological zoning. Problems and Perspectives in Management. №18(4). P. 191-202. URL: dx.doi.org/10.21511/ppm.18(4). 2020.17. DOI:10.21511/ppm.18(4).2020.17 Scopus.
6.    Barna M., Melnyk I., Baran R. (2021) Factors of digitalization of the marketing activity of tourist enterprises of Ukraine in the conditions of global digitalization. Baltic Journal of Economic Studies, 7(3), 29-36. DOI: 10.30525/2256-0742/2021-7-3-29-36. Web of Science.
7.    Мельник І.М. (2018) Якість туристичного продукту як чинник конкурентоспроможності туристичних підприємств. Підприємництво та торгівля. № 20. С. 45-52.
8.    Мельник І.М., Полотая Б.Я. (2019) Особливості формування якості готельних послуг в Україні. Причорноморські економічні студії. Випуск 45. С. 185-189.
9.    Мельник І.М., Антошкова Н.А. (2019) Потенціал підприємства ресторанного господарства в забезпеченні клієнтоорієнтованого сервісу. Інтелект ХХІ. № 6. Частина 1. С. 133-138.
10.    Мізюк Б.М., Мельник І.М. (2021) Парадигмальний підхід до системного управління в індустрії гостинності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 3. С  148-153.
11.    Мельник І.М. (2021) Туризм та трудова міграція населення в контексті міжнародної інтеграції України. Том 6. №1. С. 203-209 DOI:10.36887/2415-8453-2021-1-24.
12.     Мельник І. М. (2021) Стан, проблеми та перспективи роз-витку санаторно-курортних та оздоровчих засобів розміщення в Україні. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. № 1. С. 57-63.
13.    Барна М.Ю., Мельник І.М., Мізюк Б.М., Трут О.О. (2021). Системна методологія розвитку корпоративних структур готельно-ресторанного бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 5. Том 2. С. 180-185.
14.    Барна М.Ю., Мельник І.М., Мізюк Б.М., Трут О.О. (2021). Системне мислення як платформа моделювання готельно-ресторанних корпорацій як складних систем. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 6. Том 2. С. 287-292.
15.    Барна М.Ю., Мельник І.М., Топорницька М.Я., Тучковська І.І. (2022) Управлінські механізми державної інноваційної політики в умовах міграційної кризи та посилення соціо-еколого-економічних ризиків. Формування ринкових відносин в Україні. № 4. С. 39-44.
16.    Barna M., Melnyk I. (2022) Pricing strategies in the revenue management system of hotel enterprises. Economic and Regional Studies, 15(3), 384-397. DOI: 10.2478/ers-2022-0026.
17.    Барна М.Ю., Мельник І.М., Тучковська І.І., Ткаченко В.І. (2023) Formation of personnel security system at agritourism enterprises. Формування ринкових відносин в Україні. № 6. С. 74-81    .
18.    Мельник І.М., Полотай Б.Я., Ткаченко В.І., Тучковська І.І. (2023). Стратегування безпекового кадрового потенціалу в системі управлінням витратами підприємств спортивної індустрії та агротуризму. Український журнал прикладної економіки та техніки. Том 8. № 4. С. 299-304.

Науковий керівник здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук:
1) Василиха  Н. В., тема дисертації “Організаційно-економічні засади функціонування та розвитку ринку туристичних послуг”, спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (рік захисту – 2015);
2) Антошкова Н. А., тема дисертації “Теоретико-методичні основи клієнтоорієнтованого сервісу на підприємствах ресторанного господарства”, спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Керівник наукової роботи призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Готельно-ресторанна справа” (Мошури Д. І., 3-тє місце)

Методична діяльність
1.    Барна М. Ю., Мельник І.М. (2019) Характеристика засобів розміщення та їх послуг. Організація готельно-ресторанної справи : навчальний посібник. К. : Ліра-К. С. 56-74.
2.    Мельник І.М. (2023) Організація готельного господарства: навчальний посібник. Практикум Львів: вид-во ЛТЕУ. 258 с.
3.    Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі: конспект лекцій. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
4.    Ревеню менеджмент: конспект лекцій. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
5.    Організація готельного господарства: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Готельно-ресторанна справа. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022.
6.    Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі: методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
7.    Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, тести для поточного і рубіжного контролю знань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
8.    Ревеню менеджмент: збірник кейсів для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
9.    Ревеню менеджмент: методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
10.    Ревеню менеджмент: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, тести для поточного і рубіжного контролю знань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа”. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
11.    Практична підготовка: методичні рекомендації з організації та проведення для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Готельно-ресторанна справа. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021.
12.    Практична підготовка: методичні рекомендації з організації та проведення для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Готельно-ресторанна справа. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
13.    Кваліфікаційна робота: методичні вказівки з організації та виконання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Готельно-ресторанна справа. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.

Організаційна діяльність
1.    Член редакційної колегії:
збірника наукових праць “Підприємництво і торгівля” (фахове видання категорії “Б”).
наукового видання “Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі” (фахове видання категорії “Б”).
2.    Член спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
3.    Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму підготовки) “Готельно-ресторанна справа” (2017 р.; 2018 р.).
4.    Дійсний член Всесвітньої асоціації з питань гостинності та туризму, освіти та навчання (World Association for Hospitality and Tourism Education and Training, Amforht), як представник університету.
5.    Член Асоціації готельних об'єднань та готелів міст України

Підвищення кваліфікації
1.    Практичний курс гостинності у готелі Хілтон-Київ (лютий 2019 р.)
2.    Базовий курс по вивченню системи Amadeus (листопад 2019 р.)
3.    Програма освітнього лідерства для викладачів ЗВО у Київському університеті імені Бориса Грінченка обсягом 60 год. (16.10-16.11.2020 р.).
4.    Міжнародне науково-педагогічне стажування в Гуманітарно-економічній вищій школі (м. Бжез, Республіка Польща) за темою “Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління” за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” обсягом 180 год. (20.01-31.01.2021 р.).
5.    Тренінги “Організація продажу” та “Управління доходами” у Вищій школі готельного бізнесу (травень 2021 р.).
6.    Тренінг “Online продажі та revenue management” від Академії гостинності (10-12 квітня 2023 р.)
7.    Стажування в готелях групи “Польські готелі незалежні” (Республіка Польща, 6-12 червня 2023 р.).

Перелік нагород та заохочень
1.    Подяка міського Голови м. Львова (2016 р.)
2.    Грамота Львівської обласної ради (2018 р.).
3.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2017, 2018, 2019 рр.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен