Миронов Юрій Богданович

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
директор Центру інновацій ЛТЕУ

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 303
роб. тел.: +38 (032) 295-81-47
e-mail: myronov(at)lute.lviv.ua

Науково-педагогічна біографія

Закінчив у 2001 році Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка та у 2002 році Львівську комерційну академію (тепер Львівський торговельно-економічний університет). Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Викладацьку діяльність розпочав у 2001 році на кафедрі менеджменту та підприємництва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Стипендіат Фонду ім. Ю. Мяновскєго (Варшава, Польща). В рамках проекту «Otwarta Granica» («Відкритий кордон») закінчив курс економіки та агротуризму (м. Лєско, Польща). Підвищував професійну та наукову кваліфікацію  в Інституті туризму у м. Варшава (Instytut Turystyki w Warszawie); Київському університеті туризму, економіки і права; Львівському національному університеті ім. І. Франка; Університеті міста Лодзь (Польща), Університеті Грінвіча (Великобританія) та ін. Член робочої групи міжнародного проєкту «Підприємець» (Entrepreneur) Європейського інституту інновацій та технологій (реалізується з 2022 року).

Є автором понад 260 наукових та навчально-методичних публікацій.

У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 2006 року.

Основні освітні компоненти, що викладає

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

1. Основи туризму (Основи туризмознавства)

2. Спеціалізований туризм

3. Регіональний розвиток медичного та оздоровчого туризму

Для здобувачів  другого (магістерського) рівня вищої освіти:

1. Туризмологія

2. Управління регіональним розвитком туризму

3. Регіональний розвиток готельно-ресторанних ресурсів

Наукова діяльність

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=c2IZ2NkAAAAJ

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-9015-506X

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Yuriy-Myronov

Web of Science Author Profile: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1666744

Підручники, навчальні посібники

1. Основи рекламної діяльності: навчальний посібник / Ю.Б. Миронов, Р.М. Крамар. Дрогобич: Посвіт, 2007. 108 с. URL: https://kerivnyk.info/osnovy-reklamnoi-diyalnosti

2. Соціологія ринку: навчальний посібник / Ю.Б. Миронов, Н.І. Фединець, М.Р. Гонська. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. 226 с. URL: https://kerivnyk.info/sociologia-rynku

3. Теорія організації: підручник / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов, О.О. Кундицький. Львів: Видавництво «Новий світ-2000», 2013. 176 с.

4. Сучасні економічні теорії: навчальний посібник / Г.І. Башнянин, Б.М. Шевчик, Ю.Б. Миронов, М.І. Миронова. 3-є вид., перероб. і доп. Львів: Новий Світ-2000, 2015. 338 с.

5. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств: навчальний посібник / В.І. Єлейко, Ю.Б. Миронов, М.Я. Демчишин, Р.Д. Боднар. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2016. 220 с.

6. Психологія управління та конфліктологія: підручник (для студентів спец. "Менеджмент", "Готельно-ресторанна справа") / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. 320 с.

7. Організаційна поведінка: підручник / І.І. Свидрук, Ю.І. Турянський, Ю.Б. Миронов. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. 352 с.

8. Спеціалізований туризм: навчальний посібник / Ю.Б. Миронов. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. 192 с.

9. Основи туризмознавства: навчальний посібник / Ю.Б. Миронов. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2024. 156 с.

Монографії

1. Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки: монографія / П.О. Куцик, Ю.Б. Миронов, Г.І. Башнянин. Львів: Ліга-Прес, 2017. 271 с.

2. Проблеми та перспективи розвитку етнофестивального туризму Львівщини на національному та міжнародному рівнях / М.Я. Топорницька, Ю.Б. Миронов // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України: монографія. Львів : ЛТЕУ, 2018. 376 с. С. 307-317.

3. Концептуальні засади регіонального розвитку туризму на основі кластерного підходу / Ю.Б. Миронов // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України: монографія. Львів: ЛТЕУ, 2019. 199 с. С. 31-40.

4. Sustainable Tourism Development in the Regions: Essence, Principles, Impact Factors, Assessment Methods / Yu. Myronov, M. Logvyn // Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development: monograph. Lviv: Lviv University of Trade and Economics, 2020. 252 p. pp. 7-18.   

5. Управління структурними елементами плану маркетингового дослідження ринку товарної продукції підприємства / Ю.Б. Миронов, О.Р. Сватюк // Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України: монографія. За наук. ред. Є.В. Крикавського, О.В. Дейнеги. Львів-Рівне: О. Зень, 2022. 310 с. С. 53-64.

6. Дослідження сталого розвитку туризму в сучасній науковій парадигмі / Ю.Б. Миронов, М.Ю. Барна // Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави: монографія. Львів: ЛТЕУ, 2022. 264 с. С. 6-18.

Вибрані наукові статті

1. Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків / М.Ю. Барна, Ю.Б. Миронов // Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 1. C. 165-170. URL: http://nvp.stu.cn.ua/article/view/123428 Фахове видання. WEB OF SCIENCE

2. Впровадження інноваційних технологій у систему спортивного туризму / Ю.Б. Миронов, І.М. Блащак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2018. Вип. 55. С. 35-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2018_55_8  Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus.

3. Соціальне партнерство в туризмі: детермінанти та соціально-економічні механізми розвитку за сучасних умов / Ю.Б. Миронов, Ю.В. Михальський // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2018. Вип. 56. С. 55-59. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/myronov27.htm  Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

4. Методологічні підходи до оцінювання економічної ефективності індустрії туризму та туристичного бізнесу / Ю.Б. Миронов, М.І. Миронова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 57. С. 75-79. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2019-57-11  Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

5. Космічний туризм: соціально-економічні детермінанти становлення та розвитку у світі / Ю.Б. Миронов, М.Я. Топорницька // Підприємництво і торгівля. 2019. Вип. 24. С. 167-170. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-25  Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

6. Стратегічне маркетингове планування в туризмі / Ю.Б. Миронов, І.І. Свидрук, М.Я. Топорницька // Науковий вісник НЛТУ України. 2020. т. 30. № 1. С. 94-98. URL: https://doi.org/10.36930/40300116  Фахове видання. Index Copernicus, CrossRef, WorldCat.

7. Methodology of Evaluating the Attractiveness of Wine Tourism Facilities in the Transcarpathian Region of Ukraine / N. Kudla, Yu. Myronov // Polish Journal of Sport and Tourism. 2020. Vol. 27. No. 2. pp.  27-32. URL: https://doi.org/10.2478/pjst-2020-0011  SCOPUS

8. До питання розвитку анімаційних послуг у курортних готелях та туристичних комплексах Причорноморського регіону України / Ю.Б. Миронов // Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 54. С.114-118. URL: https://doi.org/10.32843/bses.54-18  Фахове видання. Index Copernicus

9. SERVQUAL Method in Assessing the Quality of Rural Tourism Services / N. Kudla, Yu. Myronov // Scientific Papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2020. No.4. pp. 307-312. URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_4/Art37.pdf WEB OF SCIENCE

10. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності бізнес-процесів туристичного підприємства / Ю.Б. Миронов, М.І. Миронова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2020. Т. 7. № 2. С. 22-30. URL: https://doi.org/10.52566/msu-econ.7(2).2020.22-30  Фахове видання. Index Copernicus, SJIF

11. Проблеми та перспективи розвитку антарктичного туризму / Ю.Б. Миронов // Підприємництво і торгівля. 2021. Вип.28. С. 56-60. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-08  Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

12. Декомпозиційний підхід до процесу системного управління в готельно-ресторанних корпораціях / Ю.Б. Миронов, Б.М. Мізюк // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2021. №1. С. 64-68. URL: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-1-8 Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

13. Дослідження економічного та соціально-психологічного впливу пандемії COVID-19 на індустрію туризму та гостинності / Ю.Б. Миронов / Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. Вип. 63. С. 78-82. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-63-12  Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, World Cat

14. Методологічні основи системного управління в індустрії гостинності / Б.М. Мізюк, Ю.Б. Миронов // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. Вип. 5. С. 59-67. URL: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-8 Фахове видання. Index Copernicus

15. Кластерний підхід до визначення конкурентоспроможності туристичних операторів / Б.М. Мізюк, Ю.Б. Миронов // Підприємництво і торгівля. 2022. Вип. 33. С. 53-58. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-08  Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

16. Інтерактивний підхід до підготовки фахівців сфери туризму / Б.М. Мізюк, Ю.Б. Миронов // Освітня аналітика України. 2022. № 5 (21). С. 80-91. URL: https://science.iea.gov.ua/2022-2/ Фахове видання. Index Copernicus, ResearchBib, Ulrich’s Periodicals Directory

17. Development of Non-Agricultural Entrepreneurship in Rural Areas of the Foothills and Mountainous Part of the Ukrainian Carpathians / N. Kudla, Yu. Myronov // Scientific Papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2022. Vol. 22. Issue 4. pp. 323-334. URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_4/Art35.pdf WEB OF SCIENCE

18. Management of the Rural Tourism Cluster Based on Cash Flows’ Economic-Mathematical Model / O. Svatiuk, N. Popadynets, M. Malska, Y. Myronov et al // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2023. Vol. 45. No. 1. pp. 56-66. URL: https://doi.org//10.15544/mts.2023.07 WEB OF SCIENCE

19. Шляхи післявоєнного відновлення індустрії туризму в Україні / Ю.Б. Миронов // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2023. Вип. 71. С. 64-68. URL: https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-71-09 Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

20. Теоретичні та практичні аспекти розвитку креативного туризму / Ю.Б. Миронов, І.І. Свидрук // Підприємництво та торгівля. 2023. Вип. 36. С. 19-24. URL: https://doi.org//10.32782/2522-1256-2023-36-03  Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

21. Кластерна модель розвитку туристичної дестинації / Ю.Б. Миронов // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2023. Вип. 8. С. 20-28. URL: https://doi.org//10.32782/tourismhospcee-8-3  Фахове видання. Index Copernicus

22. Компетенції – чинник управління персоналом у готельному бізнесі / Н. Є. Кудла, Ю. Б. Миронов // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2023. Вип. 9. С. 45-57. URL: https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-6 Фахове видання. Index Copernicus

23. Програми охорони здоров’я у туризмі, їх вплив на економіку та здоров’я пацієнтів / С. В. Вовк, Л. М. Данилюк, Ю. Б. Миронов //            Економіка та суспільство. 2023. № 56. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-164 Фахове видання. Index Copernicus

24. Синергія в індустрії туризму та гостинності / Ю. Б. Миронов // Підприємництво і торгівля. 2023. Вип. 39. С. 112-117. URL: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-13  Фахове видання. Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus

Методична діяльність

1. Регіональний розвиток готельно-ресторанних ресурсів: конспект лекцій / Ю.Б. Миронов. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. 142 с.

2. Управління регіональним розвитком туризму: конспект лекцій / Ю.Б. Миронов. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. 124 с.

3. Туризмологія: конспект лекцій / Ю.Б. Миронов. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. 112 с.

4. Спеціалізований туризм: конспект лекцій / Ю.Б. Миронов. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. 132 c.

5. Основи туризму (Основи туризмознавства): конспект лекцій / Ю.Б. Миронов. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. 76 с.

6. Регіональний розвиток медичного та оздоровчого туризму: Конспект лекцій / Ю.Б. Миронов. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2023. 128 с.

7. Основи туризму (Основи туризмознавства): Дистанційний курс. URL: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1622  

8. Управління регіональним розвитком туризму. URL: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3152 

9. Туризмологія: Дистанційний курс для магістрів. URL: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3218 

10. Спеціалізований туризм: Дистанційний курс. URL: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3864

11. Регіональний розвиток готельно-ресторанних ресурсів: Дистанційний курс. URL: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3976

12. Регіональний розвиток медичного та оздоровчого туризму: Дистанційний курс. URL: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4315

Організаційна діяльність

1.  Заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету (2016-2018 рр.).

2. Менеджер по роботі з іноземними студентами Львівського торговельно-економічного університету (з 2018 р.)

3. Член Вченої ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету (з 2016-2023 рр.)

4. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму підготовки) “Туризм” (м. Київ, НУХТ, 2018 р.).

5. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Львівського торговельно-економічного університету (2019-2022 рр.)

6. Гарант освітньої програми «Організація управління туризмом та індустрією гостинності» (з 2021 р.)

7. Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі» (з 2021 р.)

8. Директор Центру інновацій ЛТЕУ (з 2023 р.)

Підвищення кваліфікації

1. Erasmus+ International Staff Week. Університет м. Лодзь, Польща (3-7 червня 2019 р.). Сертифікат від 7 червня 2019 р.

2. Медіаграмотність для освітян. Онлайн-курс на платформі Prometheus. 60 годин (2 кредити ЄКТС). Сертифікат від 8 травня 2020 р.

3. Наукова комунікація в цифрову епоху. Онлайн-курс від НУ «Києво-Могилянська академія». 90 годин (3 кредити ECTS). Сертифікат від 8.01.2021 р.

4. Критичне мислення для освітян. Онлайн-курс на платформі Prometheus. 30 годин (1 кредит ECTS). Сертифікат від 20 січня 2022 р.

5. Захист прав людей з інвалідністю: Онлайн-курс від ГО «Боротьба за права». 30 годин (1 кредит ECTS). Сертифікат від 5 травня 2022 р.

6. Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи Тренінг в рамках ERASMUS+ Jean Monnet Modules (14-16 червня 2022 р.). Сертифікат 15 годин (0,5 кредита ECTS)

7. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів від American Councils, ГО «Прометеус». 60 годин (2 кредити ECTS). Сертифікат від 11.01.2023 р.

8. Ukraine – UK Academic Exchange Project in Tourism, Events and Hospitality, Університет Грінвіча, Великобританія, 13-28 березня 2023 р.

9. Інноваційний підхід в особистій ефективності та досягненні цілей: Тренінг в рамках проєкту «Підприємець» Європейського інституту інновацій і технологій. 15 годин (0,5 кред.  ECTS). Сертифікат від 12 грудня 2023 р.

Перелік нагород та заохочень

1. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2017; 2020; 2021 рр.)

2. Грамота Всеукраїнської Центральної спілки споживчих товариств (2021 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен