Мізюк Богдан Михайлович

професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 404
роб. тел.:   +38 (032) 275-30-10
e-mail:    mizjuk.bohdan@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 1970 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Математика» і одержав диплом математика, викладача математики. Після закінчення університету професійну діяльність зв’язав з розробкою та впровадженням науково-практичних положень, підвищення ефективності управління на базі інформаційних технологій. З 1974 року працює в ЛТЕУ: асистентом, ст. викладачем, доцентом та завідувачем кафедри економічної інформатики та автоматизованих систем управління.
В 1986 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук у Московській фінансовій академії, а в 1991 році отримав диплом доцента кафедри економічної інформатики і автоматизованих систем управління. З 1993 року отримав посаду декана факультету менеджменту Львівської комерційної академії.
В 2003 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему «Теоретико-методологічні основи та інструментальні засоби системного управління підприємствами». У 2004 році отримав диплом професора.
Сфера наукових інтересів: стратегічне управління туристичним підприємством, стратегічне управління інноваційним розвитком в туризмі, інформаційні технології в індустрії гостинності.
Автор більше 200 наукових праць, у т.ч. 7 монографій, 4 навчальних посібників, 3 підручників.
Приймав участь у розробці та впровадженні інформаційних проектів в системі споживчої кооперації та інформаційних технологій реалізації бізнес-процесів підприємств і організацій комерційної діяльності.

Основні дисципліни, що викладає
1.    Управління готельно-ресторанними корпораціями
2.    Інтерактивні технології в туризмі
3.    Стратегічний менеджмент
4.    Стратегічне управління

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-6917-635X
Researcher ID: https://www.researcherid.com/rid/F-9090-2019
Goole Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B0l3mF0AAAAJ

1.    Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства : монографія / Б.М. Мізюк. – Львів: Коопосвіта, 2000. – 417 с.
2.    Системне управління : монографія / Б.М. Мізюк. – Львів: Коопосвіта ЛКА, 2004. – 363 с.
3.    Економічний потенціал торговельного підприємства: структура, оптимізація, стратегічне управління : монографія / Б.М. Мізюк, О.О. Ільчук, С.Т. Дуда. – Львів: Вид-во ЛКА, 2011. – 260 с.
4.    Сучасна логістика: моделювання інформаційних потоків у торговельних мережах : монографія / Б.М. Мізюк, Н.І. Бойко.  –  Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – 208 с.
5.    Економічна безпека підприємств ритейлу: оцінювання та механізм забезпечення : монографія / Б.М. Мізюк, В.І. Ящук, Л.В. Ноздріна. – Львів: Вид-во ЛКА, 2012. – 256 с.
6.    Стратегія інноваційного розвитку оптових сільськогоспода-рських ринків: механізм формування та реалізації на основі системної моделі стратегічного управління : монографія / Б.М. Мізюк, К.Б. Харук. – Львів: Вид-во СПОЛОМ, 2013. – 172 с.
7.    Конкурентні стратегії торговельних підприємств : монографія / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська. – Львів: Вид-во ЛКА, 2013. – 192 с.
8.    Особливості запровадження інновацій в туристичній індустрії / Мізюк Б.М., Полотай Б.Я. // Вісник ЛТЕУ. Серія економічна. – 2016. – № 51. – С. 45-49.
9.    Мізюк Б.М. Конкурентні стратегії готельних підприємств/ Мізюк Б.М. - Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно- економічного університету, 2018. – Вип. 23. –С. 125-130
10.    Тенденції та перспективи використання Інтернет-маркетингу в туристичній індустрії / В.І. Ящук, Б.М. Мізюк // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія : колективна монографія. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 199 с. – С. 184-194.
11. Мельник І.М., Мізюк Б.М. Парадигмальний підхід до системного управління в індустрії гостинності // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 3. С. 148-153.
12. Мізюк Б.М., Миронов Ю.Б. Декомпозиційний підхід до процесу системного управління в готельно-ресторанних корпораціях // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2021. №1. С. 64-68.
13. Барна М.Ю., Мельник І.М., Мізюк Б.М., Трут О.О. Системна методологія розвитку корпоративних структур готельно-ресторанного бізнесу // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 5. Т.2. С. 180-185
14. Барна М.Ю., Мельник І.М., Мізюк Б.М., Трут О.О. Системне мислення як платформа моделювання готельно-ресторанних корпорацій як складних систем // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 6. Т.2. С. 287-292
15. Мізюк Б.М. Потенціал туристично-готельного підприємства та кінетичний механізм його перетворення // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2021. № 65. С. 33-38.
16. Мізюк Б.М., Миронов Ю.Б. Методологічні основи системного управління в індустрії гостинності // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. Вип. 5. С.59-67.
17. Мізюк Б.М., Миронов Ю.Б. // Кластерний підхід до визначення конкурентоспроможності туристичних операторів // Підприємництво і торгівля. 2022. Вип. 33. С.53-58.
18. Мізюк Б.М., Миронов Ю.Б. Інтерактивний підхід до підготовки фахівців сфери туризму // Освітня аналітика України. 2022. № 5 (21). С. 80-91.

Свою наукову діяльність Мізюк Б.М. здійснює як:
1.    Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник ЛТЕУ. Економічні науки» (фахове видання).
2.    Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
3.    Виконує функції наукового керівника наукової теми: “Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності” (номер держреєстрації 0117U002091)

Навчально-методична робота
1.    Стратегічне управління : підручник / Б.М. Мізюк. – Львів : «Магнолія 2006», 2006. – 392 с.
2.    Основи стратегічного управління : підручник / Б.М. Мізюк. – Львів : “Магнолія 2006”, 2009. – 544 с.
3.    Стратегічний менеджмент: навчальний посібник / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. – Львів : Вид-во «Магнолія 2006», 2013. – 376 с.
4.    Методичні вказівки з організації та виконання дипломної роботи для здобувачів другого  (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі  знань 24 «Сфера обслуговування». Львів: вид-во ЛТЕУ, 2018. – 48 с.
5.    Інтеративні технології в туризмі. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»/ Мізюк Б.М.  - Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017. – 117 с.
6.    Інтерактивні технології в туризмі. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»/ Мізюк Б.М.  - Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017. – 27 с.
7.    Стратегічний менеджмент : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
1.    Член Асоціації ветеранів спорту України.

Підвищення кваліфікації
1. Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра туризму (2 жовтня 2017 р. - 30 березня 2018 р.).
2. Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України (м. Київ, 05-15 січня 2023 р.)

Перелік нагород та заохочень
1.    Подяка міського Голови м. Львова (2016 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен