Топорницька Марія Ярославівна

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 303

e-mail: m.topornytska@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
У 2000 році закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Французька мова та література» та у 2008 році Львівський національний університет ім. Івана Франка факультет міжнародного права і бізнесу за спеціальністю «Менеджмент організацій» де здобула кваліфікацію менеджер туристичної індустрії.
З 2000 по 2016 рік  працювала викладачем на кафедрі іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму, була заступником завідувача кафедри, а також займала посаду заступника начальника навчально-методичного відділу з 2016 по 2017.
У лютому 2016 р. у спеціалізованій Вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистила дисертацію на тему «Територіальна організація етнофестивального туризму Львівської області» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
З 2018 року працює доцентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Львівському торговельно-економічному університеті.
У листопаді 2020 присуджено вчене звання доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. Керівник (гарант) робочої групи з розробки та реалізації освітньо-професійної програми “Туризм” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 “Туризм і рекреація”.

Освітні компоненти, які викладає
Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:  
1. Туристичне країнознавство.
2. Курортологія.
3. Етнофестивальний туризм.
4. Гастрономічний туризм.
Для здобувачів  другого (магістерського) рівня вищої освіти:
5. Інноваційні технології в туризмі.

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8876-5857
Researcher ID: https://www.researcherid.com/rid/F-8747-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=s0aFabEAAAAJ

Вибрані наукові статті
1. The use of resort destinations and event tourism resources of lviv region to stimulate the development of tourism in carpathian region / M.Barna, M. Topornytska, M. Malska // Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2018. Issue 45. P. 247–253.
2. Суспільно-географічний аналіз сучасних тенденцій, проблем і перспектив відродження палітри брендових дестинацій етнофес¬тивального туризму у західному регіоні України в кризових реаліях сьогодення / М. Й. Рутинський, М. Я. Топорницька // Географія та туризм: Наук. зб. К.: Альфа-ПІК, 2018. Вип. 46. С. 3–18.
3.Festival tourism in the classification of event tourism / M. Malska, M. Topornytska // Archives of Tourism, Recreation and Physical Education.  2018. Vol. 2.  P. 81-91.
4. Космічний туризм: соціально-економічні детермінанти становлення та розвитку у світі / Ю. Б. Миронов, М. Я. Топорницька // Підприємництво і торгівля. 2019.  Вип. 24. С.167-170.
5. Стратегічне маркетингове планування в туризмі / Ю.Б. Миронов, І.І. Свидрук, М.Я. Топорницька // Науковий вісник НЛТУ України. 2020. т. 30. № 1. С. 94-98.
6. Development of creative tourism as a management tool for recreational development of economically depressive regions of Ukrainian Carpathians / Melnyk I., Svydruk I., Topornytska M. // Independent journal of management & production. 2020. Vol. 11, n. 8 Р. 640-660. Web of Science.
7. Formation of scenarios for the development of the tourism industry of ukraine with the help of cognitive modeling / T.Shelemetieva, N. Zatsepina, M. Barna, M. Topornytska, I. Tuchkovska // International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. VOL.21. No.7. P. 8-16 Web of Science
8. Управлінські механізми державної інноваційної політики в умовах міграційної кризи та посилення соціо-еколого-економічних ризиків //М. Ю. Барна, І. М. Мельник, М. Я. Топорницька, І. І. Тучковська. Формування ринкових відносин в Україні. № 4. 2022. С. 39-44.
9. Проблематика та напрями державної політики розвитку туризму і рекреації в Україні: географічні аспекти // М. Я. Топорницька, О. Б. Осінська. Український журнал прикладної економіки і технологій. 2022. Том 7. № 4. С. 212 – 218.
10. Політика стимулювання розвитку рекреаційного туризму: від відновлення санаторно-курортного до масштабування відпочинково-оздоровчого туризму // М. Я. Топорницька, О. Б. Осінська. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. № 8. 2023. С. 29-36.
11. Фінансовий менеджмент соціально відповідальних підприємств сфери послуг в конкурентних умовах інноваційного підприємництва // І. Ф. Ланиця, М. Я. Топорницька, М. К. Турчиняк, О.К.Юрків. Український журнал прикладної економіки і технологій. 2023. Том 7. № 4. С. 292 – 298.

Монографії
1. Проблеми та перспективи розвитку етнофестивального туризму Львівщини на національному та міжнародному рівнях / М.Я. Топорницька, Ю.Б. Миронов // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України: монографія. Львів : ЛТЕУ, 2018. 376 с. С. 307-317.
2. Culture and tourism in the conditions of the covid 19 pandemic / M.Topornytska, Philippe Francois, O. Osinska // Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development: monograph. Lviv: Lviv University of Trade and Economics, 2020. 252 p. pp. 97-114.
3. Application of information technologies in the field of tourism / M. Topornytska, J. Rakowska // Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави: монографія. Львів: ЛТЕУ, 2022. 264 с. С. 140-168.

Навчально-методична робота
1. Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 232 с.
2. Курортологія. Практикум : навч. посібник. Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 315 с.
3. Туристичне країнознавство: конспект лекцій. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
4. Туристичне країнознавство: методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Туризм. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2023.
5. Етнофестивальний туризм: конспект лекцій. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2024.
6. Етнофестивальний туризм: методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Туризм. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2024.
7. Гастрономічний туризм: конспект лекцій. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2024.
8. Гастрономічний туризм: методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Туризм. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2024.

Підвищення кваліфікації
1. Турецький конгрес медичного туризму обсягом 14 год. (22-25 вересня 2021 р.)
2. Сьомий міжнародний форум гастрономічного туризму UNWTO (13-14 грудня 2022 р.)
3. Тренінг «Пошук інформаційних джерел до наукових робіт. Методика інформаційного пошуку» обсягом 2 год. (2-3 лютого 2022 р.)
4. Стажування в готелях групи “Польські готелі незалежні” (Республіка Польща, 6-12 червня 2023 р.).
5. Науково-педагогічне стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка, кафедра туризму обсягом 120 годин (лютий-березень 2024 р.)
6. Підвищення кваліфікації (стажування) у ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова". (лютий 2024 р.)

Організаційно-методична робота
1. Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи “TOS & HORECA”
2. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Рекреалогія» (м. Одеса, Одеської національної академії харчових технологій, 10-12 квітня 2019 р.).
3. Гід-перекладач (Львівська асоціація розвитку туризму)
4. Член «Асоціації індустрії гостинності України»
5. Член «World Association for Hospitality and Tourism Education and Training (AMFORHT)»

Перелік нагород та заохочень
1. Грамота ЛТЕУ (2018, 2019, 2021 рр.)
2. Подяка Львівської міської ради (2020 р.)
3. Почесна грамота Обласної державної адміністрації (2023 р.)
4. Почесна грамота ЛТЕУ (2023 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен