Тучковська Ірина Іванівна

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 404а

роб. тел.:  +380 (032) 2958147

e-mail: ituchkovska(at)lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості

У 2004 р. закінчила Львівську комерційну академію і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з економічної кібернетики, викладача економіки.

У 2005 р. закінчила Львівську комерційну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію магістра з економічної кібернетики з відзнакою.

З 2005 р. працює в ЛКА: інженером-програмістом, зав. кабінетом, асистентом та доцентом кафедри інформаційних систем у менеджменті.

Впродовж 2006-2010 рр. навчалася в аспірантурі у Львівській комерційній академії за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання».

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Львівській комерційній академії на тему: «Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації України».

У 2014 році отримала атестат доцента. З 2013 по 2015 рр.– заступник по науці завідувача кафедри інформаційних систем у менеджменті.

З 2016 року - доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

У 2019-2021 р. навчалася на ОПП Туризм і здобула кваліфікацію магістра з туризму.

Керівник (гарант) робочої групи з розробки та реалізації освітньо-професійної програми “Медичний та оздоровчий туризм” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242“Туризм і рекреація”.

Сфера наукових інтересів: організація обслуговування осіб з інвалідністю, організація екскурсійної і анімаційної діяльності та інформаційні системи в індустрії гостинності.

Автор понад 135 наукових праць, у т.ч. 7 монографій, 2 підручника та 2 навчального посібника з грифом МОН України.

Приймала участь у розробці інформаційних технологій реалізації бізнес-процесів підприємств і організацій комерційної діяльності та наукових темах: «Розроблення сучасних інформаційних технологій та розвиток освітньої діяльності Львівської комерційної академії», «Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності» та «Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції».

Основні освітні компоненти, що викладає

1. Музеєзнавство та  організація екскурсійної діяльності

2. Організація анімаційної діяльності

3. Організація обслуговування осіб з інвалідністю в туризмі

Наукова діяльність

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-6719-2981

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/E-9848-2019

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9bt8wjsAAAAJ  

1. Тучковська І. І. Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : [колект. монографія] / І. І. Тучковська, І. М. Мельник // Інновації – запорука розвитку суб’єктів туристичної галузі України / [за заг. редакцією М. Ю. Барни]. Львів : ЛТЕУ, 2018. – С. 203-213.

2. Тучковська І. І. Сучасне обладнання конференц-залу готельно-ресторанного комплексу / І. І. Тучковська, О. І. Клепа / Економічний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», 2018. - Вип.16. – C. 103-108.

3. Тучковська І. І. Особливості організації анімаційної діяльності в індустрії гостинності / І. І. Тучковська. // Вісник ЛТЕУ «Підприємництво і торгівлі». Випуск 23. Вид-во ЛТЕУ, 2018 р. С. 155 – 159.

4. Chorna, M.,Barna, M., Androsova, T., Ushakova, N., Tuchkovska, I. Ways to improve the manadgment of the economic security of travel companies. 2019. Р. 1–10. IBIMA Business Review, https://ibimapublishing.com/articles/IBIMABR/2019/126670/.

5. Chorna, M.,Barna, M., Androsova, T., Ushakova, N., Tuchkovska, I. Assessment of economic security of the tourism sector under the influence of external and internal threats. Proceedings of the 33rd Inernational Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: (Scopus).

6. Barna, M., Tuchkovska, I. International experience of development and support of entrepreneurial activity of inclusive tourism / Baltic Journal of Economic Studies, 6(4), 28-34. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-4-28-34 (2020). (Scopus).

7. Тучковська І. І. Безбар’єрне середовище для осіб з інвалідністю в туризмі / М. Ю. Барна, І. І. Тучковська. Вісник Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 61. С. 5-11 (Економічні науки).

8. Тучковська І. І. Особливості створення туристично-екскурсійного маршруту для осіб з інвалідністю. Вісник Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 62. С. 115-120 (Економічні науки).

9. Тучковська І. І. Організація екскурсійної діяльності для осіб з інвалідністю: організація екскурсійної діяльності для осіб з інвалідністю / І. І. Тучковська // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній: збірник наукових праць - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – № 2. – С. 72-77.

10. T. Shelemetieva, N. Zatsepina, M. Barna, M. Topornytska, I. Tuchkovska. Formation of Scenarios for The Development of The Tourism Industry of Ukraine With The Help of Cognitive Modeling. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.7, липень 2021 р. (p. 8-16) (Scopus).

11. I. Tuczkovska. Logistyka informacji srodek diagnostyki uslug turystycznych Ukrainy / M.J. Barna, I. I. Tuczkovska, B. J. Polotaj Logistyka Wspotczesne wyzwania : monograph. NR 11. Radom 2020. (135-147).

12. T. Shelemetieva, N. Zatsepina, M. Barna, M. Topornytska, I. Tuchkovska. Formation of Scenarios for The Development of The Tourism Industry of Ukraine With The Help of Cognitive Modeling. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.7, липень 2021 р. (p. 8-16) (Scopus).

13. Тучковська І. І. Особливості організації анімаційних послуг для осіб з інвалідністю в туризмі : монографія / І. І. Тучковська // Роль та значення туризму й гостинності у розвиткутериторій, громад, держави : монографія / [за заг. редакцією д. е. н., проф. М. Ю. Барна]. Львів: ЛТЕУ, 2022. 264 с.

14. Тучковська І. І. Управлінські механізми державної інноваційної політики в умовах міграційної кризи та посилення соціо-еколого-економічних ризиків / М. Ю Барна., І. М. Мельник, М. Я. Топорницька / Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 4. С. 39-44.

15. Тучковська І. І. Стратегування безпекового кадрового потенціалу в системі управління витратами підприємств спортивної індустрії та агротуризму/ І. М. Мельник, В. І. Ткаченко, Б. Я. Полотай / Український журнал прикладної економіки та  техніки. 2023. № 48. С. 299-304.

Керівник наукової роботи призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Туризм” (Ченчака Д. М., 3-тє місце)

Навчально-методична робота

1. Методичні вказівки з організації та виконання дипломної роботи для здобувачів другого  (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Львів: вид-во ЛТЕУ, 2018. – 48 с.

2. Організація анімаційної діяльності. Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності  «Туризм» / І. І. Тучковська. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. – 90 с.

3. Тучковська І. І. Інформаційні технології та системи індустрії гостинності: Підручник / О. О. Гудзовата, І. І. Тучковська. – Львів : Вид-во «БОНА», 2018. – 364 с.

4. Організація анімаційної діяльності: завдання для самостійної та аудиторної роботи, тести для студентів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» / Ю.Б. Миронов, І.І. Тучковська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 33 с.

5. Організація екскурсійної діяльності. Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / І. І. Тучковська. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. – 92 с.

6. Тучковська І. І. Організація підприємницької діяльності в сфері сільського туризму особами з інвалідністю: Посібник / М. Ю. Барна, І. І. Тучковська та ін. - Львів : Вид-во «Растр-7», 2019. – 206 с.

7. Спортивний туризм. Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), галузь знань: 24 «Сфера обслуговування», спеціальність «Туризм», освітня програма «Туризм» Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019. – 125 с.

8. Туроперейтинг та організація туристичних подорожей. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти: перший (бакалаврський) галузь знань: 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм», освітня програма «Туризм», «Медичний туризм», «Організація управління туризмом та індустрією гостинності» / Барна М. Ю., Тучковська І. І. – Львів, Вид-во ЛТЕУ, 2021. – 40 с.

9. Тучковська І. І. Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Медичний та оздоровчий туризм» спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» / Мізюк Б. М., Барна М. Ю., Миронов Ю. Б., Осінська О. Б., Топорницька М. Я. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. – 60 с.

10. Тучковська І. І. Туроперейтинг та організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 “Сфера обслуговування” спеціальності 242 “Туризм” освітньо-професійної програми “Медичний та оздоровчий туризм” / Барна М. Ю. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. – 35 с.

11. Тучковська І. І. Туроперейтинг та організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 “Сфера обслуговування” спеціальності 242 “Туризм” освітньо-професійної / Барна М. Ю. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. – 35 с.

12. Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності (Частина ІІ «Організація екскурсійної діяльності»). Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 “Сфера обслуговування” спеціальності 242 “Туризм і рекреація” / І. І. Тучковська. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. – 97 с.

13. Музеєзнавство та організація екскурсійної діяльності : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php

14. Організація анімаційної діяльності : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

15. Організація обслуговування осіб з інвалідністю : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

16. Тучковська І. І. Навчальний курс Академії НТОУ «Доступність у сфері туризму і гостинності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://academy.nto.ua/accessibilityintourism.html

Організаційна діяльність

1. Молодший науковий співробітник філії кафедри ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (2008 р.)

2. Учасник Асоціації індустрії гостинності України, 2021 р., 2022 р. 2023 р.

3. Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі» (з 2021 р.)

4. Член Асоціації об’єднань та готелів міст України, 2023 р.

Підвищення кваліфікації

1 Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра туризму (2 жовтня 2017 р. - 30 березня 2018 р.). Довідка № 1440-В від 02.04.2018 р.

2. ГО «Платформа Освіти». З 19.04.2021 р. до 20.04.2021р. Сертифікат № 92593089198 «Якісна співпраця в освітньому середовищі»

3. ГО «Соціальна перспектива». З 22.10.2021 р. до 06.11.2021р. Сертифікат № RS3ASK-CE000013 «Розвиток інституційної спроможності громадських організацій осіб з інвалідністю»

4. ГО «ІППО». З 10.05.2022 р. до 16.05.2022р. Сертифікат № 547158924772 «Інклюзивне навчання у дистанційному форматі»

5. Стажування в готелях групи “Польські готелі незалежні” (Республіка Польща, 6-12 червня 2023 р.).

6. ГО «ІППО» ЄДРПОУ 43771659, КВЕД 85.59. 17 вересня 2023 р. Сертифікат No4158888822125263681“Інклюзія. Практичні аспекти у роботі 2023”.

Перелік нагород та заохочень

1. У 2017 році Присуджено премію обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів Львівської області (2017 р.)

2. Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2020 р.)

3. Грамота Львівської обласної ради (2021 р.)

4. Подяка міського Голови м. Львова (2023 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен