Турчиняк Марія Климентівна

кандидат технічних наук, доцент
професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 405
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-47
e-mail:    maria_kl7@ukr.net

Рік народження – 1960

Науково-педагогічна біографія
У 1983 році закінчила навчання у Львівському торгово-економічному інституті за спеціальністю “Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами” і отримала кваліфікацію “Товарознавець вищої кваліфікації”.
Після закінчення інституту працювала старшим лаборантом на кафедрі товарознавства продовольчих товарів. З 1993 по 2018 р. працювала спочатку асистентом, а потім доцентом кафедри товарознавства продовольчих товарів, а з вересня 2018 р. – доцент  кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство на тему “Товарознавчі дослідження споживних властивостей, якості і збереженості розробленого здобного печива поліпшеного складу”(науковий керівник – д.т.н., професор Сирохман І.В.).
У грудні 2014 року присуджено вчене звання доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів.
З вересня 2023 р. – заступник завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

Керівник (гарант) робочої групи з розробки та реалізації освітньо-професійної програми “Готельно-ресторанна справа” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 241“Готельно-ресторанна справа”.

Є автором понад 170 наукових та навчально-методичних публікацій, 3 деклараційних патентів, підручника, 4 колективних монографій

Основні освітні компоненти, що викладаються
1. Основи дієтології
2. Організація роботи сомельє
3. Барна справа

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2057-8056
Researcher ID: www.researcherid.com/rid/F-7321-2019
Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=lVfCDVYAAAAJ

Наукові дослідження виконуються відповідно до НДР з державною реєстрацією 0117U002091 «Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності» та 0117U002092. «Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції»
1. Турчиняк М.К. Особливості формування харчової безпечності у ресторанному бізнесі // Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія /[за наук. ред. проф. Лозової Т. М. ].– - Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022– С.396-430.
2. Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development : monograph / Ed. by Marta Barna. /Use of Non-Traditional Types of Raw Materials for Production of Gluten-Free Pasta / M. Turchynyak,  B. Polotay. -Lviv : Lviv University of Trade and Economics, 2020. . – 252 p. (Р. 89-97)
3. Турчиняк М. К. Особливості збагачення макаронних виробів сировиною рослинного і тваринного походження / М. К. Турчиняк, Б. Я. Полотай // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України: монографія / [за заг. редакцією д.е.н., професора Б.М.Мізюка].– Львів: ЛТЕУ, 2019. – С.117-126.
4. Турчиняк М. К. Вітамінні напої у підприємствах туристичної галузі / М. К. Турчиняк, Б. Я. Полотай // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія / [за заг. редакцією М.Ю.Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – С.361-372.
5. Вплив пандемії COVID-19 на готельно-ресторанну індустрію України /М.Турчиняк, А.Примак // Економіка та суспільство. 2023. - № 47.
6. Turchyniak М. New tendencies in wine culture //Sustainable Development - Regional and Local Dimensions //Institute of Economics and Finance,Warsaw, Poland, 31 May, 2023
7. Турчиняк М.К. Дотримання здорового харчування у період пандемії COVID-19 //Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХV Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2022. – С.115-119.
9. Турчиняк М.К. Інновації в ресторанному господарстві //Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали Х-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 08 грудня 2022 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2022. – С.172-174
10. Розвиток підприємств ресторанного господарства в Західному регіоні України  /М.Турчиняк, О. Форись // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі . − 2021. − № 3. − С. 68-73.
11. Турчиняк М.К. Застосування інноваційних технологій у ресторанному бізнесі /М.Турчиняк, Є.Вашуркіна // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. - 378 с
12. Турчиняк М.К. Якість вітчизняних виноградних вин, які реалізують у барах м. Львова //Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування: [Текст] : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 24 квітня 2020 р.) / Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2020. – 29-34 с.
13. Турчиняк М.К.  Напої оздоровчого харчування у закладах ресторанного господарства //Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування: [Текст] : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції– Львів: ЛІЕТ, 2019. – С. 46-50
14. Турчиняк М.К. Проблеми якості виноградних вин в Україні //Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах : матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету(м. Львів, 15-17 травня 2019 р.): вид-во Львівського торговельно - економічного університету, 2019. – С. 200- 202.
15.  Стабілізація якості жирів під час зберігання / Турчиняк М. К.,. Давидович О. Я., Палько Н. С //The 4th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (October 11-13, 2020) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. Р. 133-139
16. Порівняльне оцінювання якості вершків питних стерилізованих різних виробників / О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк, Н. С. Палько // Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. – Вип. 11. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 10-21.
17. Нетрадиційна сировина в технології виробництва вафель із жировими начинками / Т.М. Лозова, М.К. Турчиняк // Хранение и переработка зерна. − 2017. − № 9 (сентябрь). − С. 36-38.
18. Проблеми раціонального харчування та продовольчої безпеки в Україні / Н. С. Палько, О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – Вип. 18. – С. 146-153. – (Технічні науки). Фахове видання
19.  Турчиняк М. К. Важливість використання морепродуктів у харчуванні людини / М. К. Турчиняк, О. Я. Давидович, Н. С. Палько // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: матеріали міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. (сан. “Квітка полонини”, 17-18 квітня 2015 р. с. Солочин Свалявського району) / За ред. проф. Т. М. Ганича. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – С. 122-125.
20. Турчиняк М.К. Використання пастернаку у кондитерському виробництві / Н. С. Палько, О. Я. Давидович, М. К. Турчиняк // Science Review. Open Access Peer-reviewed Journal. – 2018. – Vol. 3 (10). – P. 9-11 Міжнародна наукометрична база: RS Global, Index Copernicus

Методична діяльність
1. Барна справа: методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”  денної та заочної форми навчання – Львів : ЛТЕУ, 2020.
2. Барна справа : методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання. – Львів : ЛТЕУ, 2019.
3. Барна справа : тестові завданнять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання. – Львів : ЛТЕУ, 2019.
4. Основи дієтології методичні вказівки та завдання до практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм та рекреація” ОПП “Медичний та оздоровчий туризм”  -Львів: «Растр-7», 2023.
5. Основи дієтології методичні вказівки та завдання до самостійних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 “Туризм та рекреація” ОПП “Медичний та оздоровчий туризм”  -Львів: «Растр-7», 2023.
6. Основи дієтології тестові завдання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 ОПП “Готельно - ресторанна справа”  -Львів: «Растр-7»,
7. Кваліфікаційна робота: методичні вказівки з організації та виконання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Готельно-ресторанна справа. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023.
8. Дистанційний курс з дисципліни "Барна справа" : для студентів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
9. Дистанційний курс з дисципліни "Основи дієтології" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
10. Дистанційний курс з дисципліни «Організація роботи сомельє» Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційна діяльність
1. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму підготовки) “Готельно-ресторанна справа” (2019 р.;.
2. Член журі Всеукраїнського кондитерського та кулінарного конкурсу «GOLDCOOP-2018», «GOLDCOOP-2019»
3.  Голова у складі журі ІІ Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності  «Рест-Профі» (2021 р), ІІІ Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Рест-Профі» (2022р)

Підвищення кваліфікації
1. Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра технології і організації ресторанного господарства 01.12.2019-31.01.2020. Тема – “Формування професійних компетентностей студентів у процесі вивчення дисциплін ОПП підготовки бакалаврів спец. 241 «Готельно-ресторанна справа»
2. Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України з 05.01.2023 по 15.02.2023
Тренінг -курс «Психологічні бар’єри  розвитку логістичногоінтернет-провайдингу як інструмент бізнесу»
3. Міжнародне стажування (Польща) - Асоціація “Польські готелі незалежні” з 06.06.2023 р. по 11.06.2023 р. (Оструда, Ольштин, Гежицко, Єдвабно, Міколайки, Лідзбарк-Вармінский, Сопот, Гданськ, Варшава, Ожарув Мазовецкий, Казіміеж Дольни, Щавніца),

Перелік нагород та заохочень
Нагороджена Грамотою Центральної спілки споживчих товариств ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток кооперативної освіти

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен