Новосад Зоряна Гориславівна

кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри вищої математики та кількісних методів

79005, м. Львів, вул. Бр.Тершаківців, 2а, каб. 403
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-69
e-mail:  zoryana@lute.lviv.ua

Науково-педагогічна біографія
У 2002 році  механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Математика” та здобула кваліфікацію математик, викладач математики.
У 2002-2005 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю “Математичний аналіз” в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Протягом 2005-08 рр. працювала на посаді провідного математика відділу функціонального аналізу Інституту прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, з 2006 р. – на посаді асистента кафедри економічного прогнозування та ризику ЛКА за сумісництвом. З вересня 2008 р. – асистент кафедри економічного прогнозування та ризику.
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – “Математичний аналіз” на тему: “Спектральні властивості та гіперциклічність операторів композиції на просторах аналітичних функцій банахового простору” у Львівському національному університеті ім. І. Франка.
З вересня 2012 р. працювала на посаді доцента кафедри економічного прогнозування та ризику.
У травні 2014 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри економічного прогнозування та ризику.
Із 31 серпня 2016 р. – доцент кафедри вищої математики та кількісних методів Львівського торговельно-економічного університету.

Є автором та співавтором понад 160 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальних посібників виданих з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні дисципліни, що викладаються:
1. Вища та прикладна математика
2. Економіко-математичні методи та моделі
3. Теорія ймовірностей та математична статистика, ймовірнісні процеси
4. Економетрія
5. Ризикологія

Наукова діяльність
ORCID ID: 0000-0003-2283-1879
Researcher ID: F-8439-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=jp5Pi_gAAAAJ&view_op
Scopus Author ID: 56708778900

Свою наукову діяльність Новосад З. Г. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету.

- Novosad Z. Topological Transitivity of Translation Operators in a Non-Separable Hilbert Space, Carpathian Math. Publ. 2023, 15 (1), pp. 278-285. (Scopus, Web of Science).
- Novosad, Z.; Zagorodnyuk, A. The Backward Shift and Two Infinite-Dimension Phenomena in Banach Spaces // Symmetry 2023, 15,1855. (Scopus, Q1).
- Zoriana Novosad, Svitlana Vasylyshyn and Andriy Zagorodnyuk Countably Generated Algebras of Analytic Functions on Banach Spaces // Axioms 2023, 12, 798. (Scopus, Q2).
- Novosad Zoriana, Yakubiv Valentyna, Andriy Zagorodnyuk, Applications of chaos theory to statistical models // Вісник Львівського торговельно-економічного університету, 2022, Вип. 70, ст. 48-56.
- Andriy Zagorodnyuk, Zoriana Novosad, Oleh Holubchak Symmetric Polynomials on   and Abstract Symmetric Fock Spaces, AIP Conference Proceedings 2483, 040007 (2022). https://doi.org/10.1063/5.0114863 Published Online: 07 November 2022. (Scopus)
- Poliakova Juliia, Novosad Zoriana, Shaida Oksana, Ukraine’s exports in the light of economic indicators and regression analysis // Zeszhyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, 2022, vol. 98, no. 3, pp. 23-35.
- Poliakova Juliia, Novosad Zoriana, Modern priorities in the development of Ukraine’s energy industry, Zeszhyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu 2022. t. 96, nr. 1, s. 13-22.
- Юлія Полякова, Зоряна Новосад, Ганна Аніловська Використання методів наукового пізнання при проведенні досліджень в освітній сфері // Вісник Хмельницького національного університету, 2022, № 2 Том 2, ст. 125-130.
- Poliakova Juliia, Novosad Zoriana, Application of the expert evaluation method in the analysis of trends and priorities of the educational process, Zeszhyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu 2021. t. 95, nr. 4, s. 73-81.
- A. Zagorodnyuk, Z. Novosad, Topological Transitivity of Shift Similar Operators on Nonseparable Hilbert Spaces// // Journal of Function Spaces, vol. 2021, Article ID 306342, 7 pages, 2021. (Scopus, Q2).
- S. Kniaz, V. Kosovska, O. Shayda, Z. Novosad, L. Yaremko and V. Fedyuk, "Method of Selection of Indicators in the Context of Information and Analytical Support of Evaluation of Development of Foreign Economic Activity of Enterprises," 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings, ACIT, 2021, pp. 389-392. (Scopus).
- Полякова Ю.В., Новосад З.Г. Побудова математичної моделі залежності купівельної спроможності та заробітної плати // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць, 2021, Випуск 1 (147), ст. 32-39.
- Zoriana Novosad and Andriy Zagorodnyuk Analytic Automorphisms and Transitivity Analytic Mappings // Mathematics 2020, 8, (12) 2179. (Scopus, Q2).
- Iryna Halushchak; Zoriana Novosad; Yuriy Tsizhma and Andriy Zagorodnyuk Logistic map on the Ring of Multisets and its Application in Economic Models // Journal of Mathematics and Statistics Vol. 8, No. 4 2020 pp. 424 – 429. (Scopus, Q4).
- Полякова Ю.В., Шайда О.Є., Новосад З.Г. Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств енергетичної сфери “Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління”, Том 31 (70). N 3, 2020.
- Полякова Ю. В., Новосад З. Г., Надь Г. О. Інновації у торговельній діяльності: виклики для споживчої кооперації // Приазовський економічний вісник. – 2020. – Т. 18, № 1. – С. 44–49.

Свою наукову діяльність Новосад З.Г. здійснює як:
- Рецензент іноземного наукового видання MDPI (Foundations, Axioms, Mathematics, Symmetry), яке індекcується в наукометричній базі Scopus.
- Виконавець проєкту з математики "Симетрії в алгебраїчних та топологічних структурах на нескінченновимірних аналітичних многовидах та їх можливі застосування" 2020.02/0025, 0120U103996.

Навчально-методична робота
Навчальні посібники:

1.    Економіка та міжнародна економіка : навчальний посібник (за Програмою предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування) / [уклад.: В. І. Куцик, В. О. Шевчук, Ю. В. Полякова, Семів С. Р., Перепьолкіна О. О., Новосад З.Г., Кузьма Х.В., Градюк Н. М.]. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2023. – 432 с.
2.    Вища та прикладна математика: навчальний посібник.  Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021.  364 с.
3.    Економічний ризик та методи його вимірювання : навчальний посібник / 2-ге вид. – Львів: Новий Світ-2000, 2018. – 246 с.

Навчально-методичні розробки:
- Ризикологія: конспект лекцій / [уклад. Новосад З. Г.]. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. – 71 с.
- Ризикологія. Методичні вказівки та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / З.Г. Новосад. – Львів: В-во ЛТЕУ, 2023. – 28 с.
- Ризикологія. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / З.Г. Новосад. – Львів: В-во ЛТЕУ, 2023. – 32 с.
- Ризикологія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань i вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / З.Г. Новосад. – Львів: В-во ЛТЕУ, 2023. – 44с.
- Теорія ймовірностей та математична статистика, ймовірнісні процеси. Методичні вказівки та завдання для практичних та лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” ОПП “Комп’ютерні науки” / З.Г. Новосад. – Львів: В-во ЛТЕУ, 2023. – 52 с.
- Теорія ймовірностей та математична статистика, ймовірнісні процеси. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” ОПП “Комп’ютерні науки” / З.Г. Новосад. – Львів: В-во ЛТЕУ, 2023. – 44 с.
- Економетрія: конспект лекцій / [уклад. Новосад З. Г.]. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2023. – 64 с.
- Економіко-математичні методи та моделі. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 "Маркетинг" ОПП "Маркетинг" / О.В. Кісілевич, З.Г. Новосад.. – Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 96 с
- Вища та прикладна математика. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань i вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 "Маркетинг" ОПП "Маркетинг" / А.І. Пілявський, О.В. Кісілевич, З.Г. Новосад. – Львів: В-во ЛТЕУ, 2022. – 124 с.
- Вища та прикладна математика. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для усіх спеціальностей / А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич, З. Г. Новосад, В.М. Сороківський, Є.В. Гвоздьова. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. - 71 с.
- Вища математика. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” / А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич, З. Г. Новосад, Є.В. Гвоздьова.- Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – 71 с.
- Теорія ймовірностей та математична статистика, ймовірнісні процеси: дистанційний курс: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
- Ризикологія; дистанційний курс: http:// https://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1091.

Організаційно-методична робота
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком “Кількісні методи в економіці” (наказ ректора № 522/03 від 31.07.2018 р.).

Підвищення кваліфікації
- Міжнародна мобільність для викладачів в рамках програми Erasmus+. Вроцлавський економічний університет, м. Вроцлав, Польща, 20-24 листопада 2023 р.
- Навчальний курс для викладачів ЗВО “Креативні підходи та мотивація в процесі підготовки здобувачів вищої освіти до підприємницької діяльності” в рамках реалізації проєкту “Підприємець” Європейського інституту інновацій та технологій Львів, ЛТЕУ,  29 вересня 2023 р.
- “45th Summer Symposium in Real Analysis”. Caserta, Italy. June 19-23, 2023
- “44th Summer Symposium in Real Analysis,” Ecole Normale Supérieure і Université Paris-Saclay, 20-24 червня 2022 р. (м. Париж, Франція).
- XVІІ європейський освітянський тур ВГУ Польща та Данія “Створення сучасного освітнього середовища в закладах освіти Польщі і Данії” 15-21 грудня 2021р.
- XVI освітянський тур ВГУ, Зальцбург, Інсбрук (Австрія), Цюріх (Швейцарія), Вадуц (Ліхтенштейн) “Створення сучасного освітнього середовища в закладах освіти Австрії, Ліхтенштейну, Швейцарії” 23-30 жовтня 2021р.
- Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу, Сумський державний університет, назва програми підвищення кваліфікації: “Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення,” 21-27 травня 2021р.
- Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу, Сумський державний університет, назва програми підвищення кваліфікації: “Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди,” 05-09 квітня 2021р.
- Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу, Сумський державний університет, назва програми підвищення кваліфікації: “Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти,” 22-26 березня 2021р.
- Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України з 03.02.2020 р. по 05.05.2020 р.
- KAWA 6 - Komplex Analysis Weeklong School and Workshop VI (EMS Summer School), Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy, 2015.
- Winter School in Complex Analysis and Applications to Complex Dynamics and Geometry (NORDAN-KAWA 5). CIRM, Marseille, France, 2014.
- International Conference on Functional Analysis, Madrid, Spain, 2014.
- Winter School in Complex Analysis and Applications to Complex Dynamics and Geometry (KAWA 3). University of Barcelona, Spain, 2012.
- Visiting the State School of Higher Education in Chelm, Poland, 2013.
- IV Symposium of mathematical and informative circles of scientific. Application of mathematics. Krakow, Poland, 2007.
- Summer School in Complex Analysis. CIRM, Marseille, France, 2007.

Нагороди та заохочення:
1.    Грамота Львівської обласної ради за особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю та з нагоди 205-ї річниці з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету (2021).
2.    Почесна грамота за багаторічну й сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку майбутніх фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 202 – річниці від дня заснування Університету (2018).
3.    Премія Президії НАН України для молодих вчених. (2008).
4.    Французько-український грант “Дніпро” (2007-2008).
5.    Стипендія Голови Львівської облдержадміністрації для молодих вчених. (2007).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен