Наукова діяльність

Тематика наукових досліджень, які провадяться викладачами кафедри іноземних мов, відповідає сучасним дидактичним методам викладання іноземних мов, що зумовлює перспективність застосування результатів наукових досліджень у навчальному процесі шляхом поєднання різних форм навчання. Показником якісного виконання кафедральних науково-дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація статей у фахових збірниках в Україні та за кордоном,  наукові публікації у наукометричній базі Scopus, написання відгуків на автореферати дисертацій та бакалаврських і магістерських робіт, рецензування підручників, навчальних посібників та ін.

Застосування результатів наукових досліджень має місце у навчальному процесі та організації науково-творчих заходів: науково-практичних конференцій, круглих столів, конкурсу на краще знання іноземної мови. Участь у пропонованих кафедрою заходах дає можливість студентам оволодіти базовою розмовною та професійною лексикою, процесами та інструментами, необхідними для реалізації повсякденних комунікативних ситуацій.

Наукові дослідження викладачів кафедри проводяться у межах наукової теми: «Філологічні дослідження та їх застосування з прикладною метою» (без номера державної реєстрації), керівник: к.філол.н. доц. Ковалик Н.В. Мета – ознайомлення та використання сучасних лінгвістичних досліджень у галузі іноземної мови: співвідношення мови зі свідомістю, світосприйняттям та поведінкою людини, напрацювання моральних цінностей: виховання у студентів патріотизму, любові до України,  поваги до народної культури,  національних традицій українського народу поряд з іншими націями і народами.

Практичне застосування результатів роботи викладачів підтверджує впровадження одержаних результатів в організацію навчання за професійним спрямуванням, розкриття її зв’язків із лексикою суміжних дисциплін, ілюстрацією особливостей функціонування досліджуваних мовних явищ у навчально-методичних текстах.

Разом з тим, результати досліджень викладачів кафедри за науковою темою висвітлено у доповідях, виголошених на чисельних наукових конференціях, представлено у статтях, які опубліковано в українських та зарубіжних наукових журналах за тематикою наукових дисертацій.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен