Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри комп’ютерних наук здійснюється відповідно до планів наукової роботи університету, факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій. Основними завданнями наукової роботи можна визначити вивчення та застосування новітніх досягнень комп’ютерних наук, впровадження сучасних інформаційних технологій (ІТ), розвиток пошукових та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків сучасної науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів; удосконалення системи навчання та виховання; широке використання інтелектуального потенціалу кафедри.

Напрямки науково-прикладних досліджень
Головними напрямами науково-дослідної роботи кафедри комп’ютерних наук за останні роки були:

участь у міжнародних та українських науково-практичних конференціях, матеріали яких індексуються в міжнародних науково-метричних базах, зокрема:

 • Iryna Artyshchuk. Designing a generator of random electronic message based on chaotic algorithm / Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Nestor Natalia // Collection of presentations 15th International Conference The Experience of  Designing and Application  of CAD Systems (CADSM). - February 26 – March 2, 2019, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. - National University "Lviv Polytechnic".
 • Аніловська Г. Я. Ідентифікація перспектив та проблем використання штучного інтелекту / Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Одеса: ОНЕУ, 8 вересня 2023 р.
 • Zatserkovnyi R. G. Modelling the quality of adapted textbooks for people with low vision / Zatserkovnyi R. G., Maik V. Z., Zatserkovna R. S. // 2022 IEEE 9th International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology. Київ, 10-12 жовтня 2022 р.
 • Artyshchuk I. Аutomated design of the fire detection devices enclosure components / Artyshchuk I., Oksentyuk V., Kolesnyk K., Kushnir A. // Implementation and educational issues: proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023. – 26-28 October, 2023, Supraśl, Poland.
 • Артеменко А. В. Зв'язок між економічною нерівністю та соціальною мобільністю в сучасному суспільстві // Global science: prospects and innovations. – м. Ліверпуль, 1-3 грудня 2023р.

Лише у 2023 році викладачі кафедри вприйняти участь в 21 науковій конференції.

участь у воркшопах та міжнародних освітніх програмах, зокрема:

 • Всеукраїнська інтернет-програма для викладачів, соціальний освітній проект від експертів ЄРАМ та Асоціації IT Україна з 19.01.2021 по 01.02.2021 р. - Артеменко В.Б., Артищук І.В., Костирко В.С.;
 • Міжнародний семінар "Принципи ООП на прикладі Java" – 27.01.2021р., фірма EPAM – Артищук І.В.;
 • Iryna Artyshchuk. The Controlling of Transmission of Chaotic Signals in Communication Systems Based on Dynamic Models / Belej Olexander, Artyshchuk Iryna, Sitek Wojceich // Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems CMIS-2019. April 15-19, 2019, Zaporizhzhia, Ukraine. - National University "Zaporizhzhia Polytechnic". (Erasmus+ co-funded by the European Union).
 • Артищук І. С. . Розробка web-сайтів та сервісів. Команда розробників. Технологія розробки / За програмою SSWU: TEACHERS’ SMART UP: SUMMER EDITION від компанії Sigma Software. 17–21 липня 2023 року.

У 2020–2023 роках викладачі кафедри прийняти участь ву 15 міжнародних навчальних програмах.

публікація статей у наукових виданнях, що індексуються в Scopus, інших

 • науково-метричних базах та у фахових виданнях України, зокрема:
 • Костирко В. C., Костенко А. В., Плеша М. І. Навчання програмуванню з застосуванням структурованих блок–схем та шаблонів проектування // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова № 1 (490) 2023. – С. 191–197.
 • Костирко В. С., Аніловська Г. Я., Плеша В. І. Проектування бібліотеки для спрощення виразів // Вісник Хмельницького національного університету, №3, 2023. С. 273–279
 • Бабич В. І., Костенко А. В., Плеша В. І., Плеша М. І., Хмілярчук Л. І. Задача пошуку найкоротшого шляху: порівняльний аналіз основних алгоритмів // Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security № 2, 2023. С.99–106. journals.politehnica.dp.ua/index.php/it/
 • Рехлецький Є. А., Аніловська Г. Я., Костирко В. С., Бабич В. І. Проблеми ліцензування програмного забезпечення як складова кризи національної освіти // Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», № 4, 2023. C. 78-85.
 • Аніловська Г. Я., Костирко В. С., Рехлецький Є. А. Цифрова трансформація європейського суспільства / Вісник ЗВО "Львівський університет бізнесу та права" "Академічні візії", - №24, 2023. С. 79-86.

Лише в 2023 році викладачі кафедри опублікували 37 наукових статей.

написання підручників та посібників, зокрема:

 •  Артищук І.В., Бабич В.І. Інформаційні системи та технології. Практикум: навч. посібник / [уклад.: І. В. Артищук, В. І. Бабич]. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 188 с.
 • - Костенко А.В. Крос-платформне програмування: посібник /А.В. Костенко, В.С. Костирко, М.І. Плеша. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 233 с.
 • - Крутяк М.Б. Офісне програмне забезпечення: посібник / М.Б. Крутяк, В.Б. Артеменко, А. І. Пілявський, О.М. Швець. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 333 с.
 • Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів посібник [перевидання] / В. С. Костирко, А.В. Костенко, М.І. Плеша, С. Б. Костенко. – Львів: “Магнолія 2006”, 2022. – 352 с.
 • Web–технології : конспет лекцій / Костирко В.С. – Львів : Вид–во ЛТЕУ, 2023. – 120 с.
 • Методи та системи штучного інтелекту : конспект лекцій / Коситирко В. С., Охендушко Г. П. – Львів : Вид–во ЛТЕУ, 2023. – 200 с.
 • Розробка застосувань для мобільних пристроїв : конспект лекцій / Костирко В. С., Охендушко Г. П. – Львів : Вид–во ЛТЕУ, 2023. – 181 с.

Лише в 2023 році викладачі кафедри опубліковали більше 20 підручників та посібників.

впровадження наукових здобутків та знань у створені дистанційні курси, методичні вказівки тощо;

Викладацький колектив випускової кафедри постійно працює над підвищенням фахового рівня шляхом стажування у вітчизняних та закордонних інституціях. Так, лише протягом 2023 року викладачі кафедри пройшли 17 стажувань, зокрема:

 • Костенко А. В., Хмілярчук Л. І. — в Національному транспортному університеті (м.Київ), з 07.02.2023 до 10.03.2023 р.
 • Аніловська Г. Я., Плеша В.І. — в Полтавському університет економіки і торгівлі, з 02.05.2023 до 30.05.2023р.
 • Костирко В. С., Рехлецький Є. А. — в Національному університеті “Львівська політехніка”, з З 20 лютого до 20 березня 2023 р.
 • Зацерковний Р. Г. — в Henson Editorial Services and North Staffordshire Press Publishing Summer School, 30 серпня – 13 жовтня 2023 р.
 • Артищук І. С. — За програмою “IT Tools for Teachers” від компанії GlobalLogic” та SSWU: TEACHERS’ SMART UP: SUMMER, з 4 липня до 3 серпня 2023 року.

Наукові дослідження проводяться у співпраці з іншими вищими навчальними закладами. Кафедра комп’ютерних наук співпрацює з університетами України та Європи (ЛНУ; НУ "Львівська Політехніка"; Львівська філія Європейського університету; Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАНУ у м. Львові; Український Вільний Університет, м. Мюнхен, НДР; University of Economy in Bydgoszcz, Poland; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, Polska), виконуючи спільні науково-дослідні роботи та приймаючи участь у конференціях, круглих столах тощо. Також багато викладачів кафедри беруть участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю, а саме є сертифікованими членами громадської організації "Українське науково-освітнє ІТ товариство", Наукове товариство імені Т.Шевченка.

Досить ефективним напрямком роботи кафедри є співпраця з провідними фірмами ІТ кластеру м. Львова. Так в межах цієї співпраці викладачі берутьучасть в науково-практичних конференціях, семінарахах та воркшопах, де набули практичний досвід в галузі сучасних інформаційних технологій (SoftServe, GlobalLogic, EPAM, Alix, TeraConsult).

Викладачі кафедри також здійснюють наукове консультування таких фірм, як Softserve, InterLogic, Alix, TeraConsult  та інших, проводяться екскурсії та відкриті заняття для здобувачів на базі цих фірм.

Знання, досвід та практичні напрацювання викладачі кафедри проводять рамках науково-дослідної роботи: "Розробка та використання програмних засобів для розвʼязування прикладних задач методами моделювання, обʼєктно-орієнтованого програмування та штучного інтелекту " (керівник проф. Костенко А.В.).

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку і практичне впровадження результатів виконання науково-дослідних робіт, підвищення кваліфікаційного рівня викладацького складу та формування творчого потенціалу молодих учених, залучення їх до наукового пошуку та представлення результатів власного наукового доробку. Так, цьому сприяє наявність у завідувача кафедри, доц. Костенка А.В. авторських свідоцтв: про авторське право і суміжні права №58281 від 26.01.2015 на базу даних "Довідник назв рослин України" та про авторське право і суміжні права № 63470 від 11.01.2016 на комп'ютерну програму "Геоінформаційна система Ареали рослин України".

Наукова робота здобувачів вищої освіти є важливою частиною навчального процесу. Усі викладачі випускової кафедри беруть активну участь у науково-дослідній роботі здобувачів, здійснюють керівництво науковими доповідями, індивідуальними завданнями, курсовими та бакалаврськими проектами.

Студенти кафедри беруть участь у конкурсах наукових робіт. У 2021 році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт приймали участь студенти спецальності “Комп’ютерні науки”:

 • Бар Святослав з роботою “Проектування та реалізація веб-сайту для вищого навчального закладу”;
 • Надь Габріелла з роботою “Розробка інтернет-магазину подарунків”.

В 2023–2024 році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт приймали участь студенти:

 • Ткачук Арсен з роботою “Аналіз і візуалізація даних з допомогою мови Python”;
 • Рінило Ірина з роботою “Електронний щоденник навчального курсу”;
 • Остапишин Артур з роботою “Технічна реалізації студентської платформи для навчання та дозвілля”;
 • Терех Олена з роботою “Розробка додатків для віртуальної реальності (VR) і розширеної реальності (AR)”;
 • Любуський Юрій з роботою “Web–застосунок «Архітектура Львова»”.

При кафедрі працює науковий студентський гурток " Комп’ютерна графіка" (керівник Рехлецький Є.А.), в програмі якого передбачено візуалізацію даних та оформлення застосунків.

Активно долучаються студенти спеціальності і до міжнародних освітніх проектів. Так, в межах проекту ERASMUS+ (Міжнародна кредитна мобільність) 2 здобувачі вищої освіти (О. Розливанов, І. Кваша) навчалися за програмами обміну у Університеті м. Пардубіце (Чехія).

Наукова діяльність кафедри спрямована також на розвиток практичних навиків у здобувачів та впровадження їх результатів. Разом з викладачами кафедри студенти підбирають безкоштовне програмне забезпечення для комп’ютерних класів університету, здійснюють тестування апаратного та програмного забезпечення комп’ютерів, підготовекою матеріалів для дистанційних курсівдистанційних курсів, наповненюють тестову бази освітніх компонент тощо.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен