Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування

Декан

доцент, к.т.н. Гаврилишин Володимир Володимирович 

тел.: (032) 276-44-07; 295-85-57

Заступники декана

Провідні спеціалісти:

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету утворений понад 70 років тому. Одним із перших деканів факультету в 1940-1941 роках був син Великого Каменяра, відомий вчений-хімік та громадський діяч Петро Іванович Франко.

За час існування факультету підготовлено тисячі висококваліфікованих фахівців, які успішно працювали і працюють у сфері торгівлі, послуг, легкої та харчової промисловості, у митних службах, владних та інших структурах.

У структуру факультету входить сім кафедр:

Науково-педагогічні працівники кафедр (15 професорів, докторів наук, понад 40 доцентів, кандидатів наук) забезпечують викладання дисциплін на високому фаховому рівні. Підвищення кваліфікації викладачів факультету здійснюється через навчання в аспірантурі, участь у науково-дослідній роботі, роботі методичних та наукових семінарів і конференцій, стажування в провідних вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах України та за кордоном.

Студенти факультету навчаються у сучасних лекційних аудиторіях, оснащених інтерактивними дошками та мультимедійними засобами, набувають практичних вмінь і навичок у навчально-методичних кабінетах та спеціалізованих лабораторіях кафедр.

На факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування сьогодні здобувають вищу освіту близько 1200 студентів на денній і заочній формах навчання за ступенями вищої освіти "бакалавр" та магістр".
Підготовка фахівців за освітнім ступенем "бакалавр" здійснюється за спеціальностями:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

          спеціалізації:
          - "Товарознавство і торговельне підприємництво";
          - "Товарознавство та експертиза в митній справі";

 • Готельно-ресторанна справа;
 • Харчові технології;
 • Менеджмент;
 • Туризм;
 • Технології захисту навколишнього середовища;

Підготовка " фахівців за освітнім ступенем "магістр" проводиться за спеціальностями:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

          спеціалізації:
          - "Товарознавство та комерційна діяльність";
          - "Товарознавство та експертиза в митній справі";

 • Готельно-ресторанна справа;
 • Менеджмент;
 • Харчові технології та інженерія

На кафедрах факультету функціонують загальновідомі в Україні наукові школи, в яких здійснюється підготовка висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру: 

З жовтня 2010 року успішно працює спеціалізована вчена рада К 35.840.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.18.15 "Товарознавство харчових продуктів" та 05.18.08 "Товарознавство непродовольчих товарів", яку очолює завідувач кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів, д.т.н., професор Сирохман Іван Васильович.

Студенти беруть активну участь у науково-дослідній роботі на кафедрах факультету під керівництвом провідних викладачів. За результатами проведених досліджень вони виступають із доповідями на університетських і міжвузівських конференціях, публікують тези та статті у наукових виданнях.

Центром розвитку, ініціативи та лідерства молоді факультету є Студентське самоврядування і Студентське наукове товариство, які організовують та безпосередньо приймають участь у різноманітних факультетських та загальноуніверситетських заходах.

Представники органів студентського самоврядування входять до складу Вченої ради факультету, на засіданнях якої періодично заслуховуються актуальні питання роботи студентського самоврядування, напрями виховної та організаційної роботи. Керівництво факультету тісно співпрацює з органами студентського самоврядування з різноманітних питань, що виникають у навчальному та виховному процесі.

Студенти факультету самореалізуються у художній самодіяльності, волонтерських програмах та соціальних проектах, вони є активними учасниками та частими переможцями спортивних змагань. До послуг викладачів та студентів оновлений спорткомплекс університету.

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. Самчука,9, кабінети 420, 421, 422

Офіційний веб-сайт

Сторінка у Facebook

Спеціальності

 • Готельно-ресторанна справа
 • Менеджмент
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Туризм
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Харчові технології та інженерія

Фотогалерея

Перейти