Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю базується на наукових здобутках кафедр товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів і товарознавства та експертизи в митній справі.

Кафедрою товарознавства, митної справи та управління якістю проводяться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами діяльності потужних наукових шкіл, засновниками і керівниками яких були видатні вчені:

 • доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, заслужений професор Львівського торговельно-економічного університету, заслужений професор Полтавського університету економіки та торгівлі, член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (International Society of Commodity Science and Technology) Сирохман І.В. – засновник і керівник наукової школи «Проблеми поліпшення споживних властивостей, якості і безпечності харчових продуктів»;
 • доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, заслужений професор Львівської комерційної академії Семак Б.Д. – засновник і керівник наукової школи «Розробка теоретичних основ формування асортименту і якості інноваційних багатокомпонентних матеріалів».

Сьогодні науковими школами керують відповідно:

 • «Проблеми поліпшення споживних властивостей, якості і безпечності харчових продуктів» -д.т.н., професор Лозова Т.М.;
 • «Розробка теоретичних основ формування асортименту і якості інноваційних багатокомпонентних матеріалів» - д.т.н., професор Пелик Л.В. та д.т.н., проф. Доманцевич Н.І.

Викладачі кафедри працюють над виконанням науково-дослідних тем із державною реєстрацією:

 • “Наукові напрями поліпшення якості, споживних властивостей і зберігання жировмісних харчових продуктів” (номер державної реєстрації 0121U113028, керівники: д.т.н., проф. Лозова Т.М., к.т.н., доц. Решетило Л.І.);
 • “Дослідження та розробка властивостей, асортименту та якості інноваційних непродовольчих товарів” (номер державної реєстрації 0117U001582, керівник: д.т.н., проф. Пелик Л.В.);
 • “Формування властивостей та якості полімерних пакувальних плівок спеціального призначення” (номер державної реєстрації 012U113083, керівник: д.т.н., проф. Доманцевич Н.І.);
 • “Напрями підвищення ефективності товарознавчо-експертної діяльності у судовій практиці” (номер державної реєстрації 0119U103720, керівник: к.т.н. Попович Н.І.);
 • “Наукове обгрунтування проблем безпечності, якості та збереженості харчових продуктів” (номер державної реєстрації 0121U113176, керівники: к.т.н., доц. Бодак М.П., к.т.н., доц. Гирка О.І.);
 •  “Наукове обгрунтування проблем технічного регулювання харчових продуктів в Україні” (номер державної реєстрації 0121U113960, керівник: к.с-г.н., доц. Шестопал Г.С.). 

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем та наукової діяльності викладачів кафедри є участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікація фахових статей та статей, індексованих у міжнародних наукометричних базах, видання монографій, захист наукових дисертацій і застосування наукових досліджень у навчальному процесі, зокрема:

 • організовано та проведено на базі Львівського торговельно-економічного університету за результатами виконання науково-дослідних робіт Міжнародну науково-практичну конференцію “Якість і безпечність харчової продукції і сировини − проблеми сьогодення”, присвячену 80-річчю Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора І. В. Сирохмана (25 вересня 2020 року);
 • взято участь у співорганізації І Міжнародної науково-практичної конференції “Судова товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи” (на базі ЛНДЕКЦ) (30 вересня 2021 року);
 • взято участь у співорганізації та проведенні Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг” (ЛТЕУ, 8 грудня 2022 року);
 • видано монографію: Лозова Т.М. “Інноваційні наукові розробки щодо поліпшення якості харчових продуктів на основі борошна”. ‒ Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. ‒ 238 с; 
 • видано монографію: Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П. Старіння полімерних матеріалів: фактори впливу, методи дослідження, моделювання та прогнозування процесів. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. 184 с.;
 • організовано та проведено кафедрою Круглий стіл «Технічне регулювання у світлі євроінтеграції України» (27.03.2023 р.).
 • видано монографію: Лозова Т.М. “Наукові дослідження збереження якості жировмісних харчових продуктів з антиоксидантами”. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2024. – 186 с.;
 • взято участь у співорганізації та проведенні ХІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг” (ЛТЕУ, 7 грудня 2023 року);
 • видано колективні монографії:
  1. Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія / Т. М. Лозова, В. В. Гаврилишин, Л. І. Решетило, М. П. Бодак, О. І. Гирка, О. Я. Давидович, І. В. Донцова, В. Т. Лебединець, Н. С. Палько, М. К. Турчиняк, А. І. Лебединець; за наук. ред. проф. Лозової Т. М. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 431 с.
  2. «Scientific foundations of modern engineering». – Іnternational Science Group. – Boston (USA): Primedia eLaunch, 2020. – 528 р. – Available at: DOI: 10.46299/isg.2020. Research of the possibility of inhibition of oxidation processes in food. ‒ P. 29-33. (Лозова Т.М.).
  3. Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by Olga Paraska, Norbert Radek, Oleg Synyuk/ Kielce University of Technology, Kielce, Poland, – 2020. – 297 с. (83-93 с.) (Пелик Л.В. та ін.).
  4. «Якість та безпечність продукції у внутрішній і зовнішній торгівлі й торговельне підприємництво: сучасні вектори розвитку і перспективи» / Під керівництвом Калашник О.В. Безпечність текстильних матеріалів із використанням високотермостійких волокон. Полтава, ПДАУ, 2022. – 436 с. (С. 295-317). (Пелик Л.В. та ін.).
  5. Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021, 1239 р. – Р. 235-251. (Доманцевич Н. І. та ін.);
  6. «Scientific foundations of modern engineering». – Іnternational Science Group. – Boston (USA): Primedia eLaunch, 2020. – 528 р. – Available at: DOI: 10.46299/isg.2020. – Change of physical and mechanical properties of reinforced concrete at heating depending on a kind of the protective covering. – Р. 65-70. (Сапожник Д.І. та ін.).

Під керівництвом викладачів кафедри захищено дисертаційні роботи:

 • д.т.н., проф. Лозової Т.М. ‒ 3 кандидатські дисертації;
 • проф. Пелик Л.В. ‒ 5 кандидатських дисертації;
 • д.т.н., проф. Доманцевич Н.І. ‒ 1 кандидатську дисертацію;
 • к.т.н. Попович Н.І. ‒ 1 кандидатську дисертацію.

Усі викладачі кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю беруть активну участь у програмах підвищення кваліфікації і стажуваннях. Детальніше .pdf

Сканкопії документів про проходження підвищення кваліфікації та стажування подано: Детальніше.

План проходження стажування і підвищення кваліфікації викладачів кафедри Детальніше.

Викладачі кафедри є членами редакційних колегій:
1)    фахового збірника наукових праць “Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки”: Пелик Л.В. (головний редактор); Лозова Т.М., Доманцевич Н.І., Гаврилишин В.В., Донцова І.В. (відповідальний секретар);

2) наукових редакційних колегій іноземних видань:

 • “TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ WYROBÓW”, ROCZNIK INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI, ISSN 2299-7989 (dawniej: Barwniki i Środki Pomocnicze, ISSN 0867-7824) ‒ (IPS, m. Łódź, Polska), к.т.н. Попович Н.І.;
 • “Textiles Review ‒ Textiles Garment Leather” (Miesięcznik ISSN 1731-8645, e-ISSN 2449-9986 ‒ rok powstania: 1945 Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT) ‒ журнал, який видається під керівництвом Польської асоціації текстилю (м. Лодзь, Республiка Польща), к.т.н. Попович Н.І.

Науково-дослідна робота студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” здійснюється у різних формах як наукового, так і пізнавального характеру, а саме: участь у науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у стінах Львівського торговельно-економічного університету, так і за його межами.

За результатами студентських наукових досліджень опубліковано статті у журналах і збірниках наукових праць, у тому числі у фахових виданнях, тези доповідей у збірниках матеріалів чисельних конференцій.

Студенти беруть активну участь у діяльності наукових гуртків при кафедрі, у рамках якого представляють презентаційні доповіді на проблематичні тематики, пов’язані з поліпшенням споживних властивостей, якості, зберігання харчових продуктів, розробкою інноваційного асортименту та покращенням властивостей непродовольчих товарів тощо.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток “Товарознавець” (керівник: к.т.н. Попович Н.І.) Детальніше.
Положення про студентський науковий гурток «Товарознавець». Детальніше.
Програма діяльності студентського наукового гуртка «Товарознавець».  Детальніше.
Список учасників студентського наукового гуртка «Товарознавець». Детальніше.
Результати діяльності студентського наукового гуртка «Товарознавець». Детальніше.

Наукова робота викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти відображено у звітах.

Звіт про наукову роботу кафедри за 2021-2022 н.р. Детальніше
Звіт про наукову роботу кафедри за 2022-2023 н.р. Детальніше
Звіт про наукову роботу кафедри за 2023 кал.р. Детальніше

Студентка Климів Юлія (спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”) у 2020 році нагороджена як переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з товарознавства (на базі Київського національного торговельно-економічного університету) та отримала диплом ІІІ ступеня (керівник: проф. Лозова Т.М.). Детальніше .pdf

За результатами наукової роботи у 2020 р. студентку  Климів Юлія нагороджено премією Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради.  

Студентка Василишин Лілія (спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”) у 2021 році нагороджена як переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з товарознавства (на базі Київського національного торговельно-економічного університету) та отримала диплом ІІ ступеня (керівник: проф. Доманцевич Н.І.). Детальніше .pdf

Студентка Сокальська Анастасія (спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”) у 2021 році нагороджена як переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з технології легкої промисловості (на базі Київського національного університету технологій та дизайну) та отримала диплом ІІІ ступеня (керівник: проф. Пелик Л.В.). Детальніше .pdf

Протоколи засідань конкурсних комісій з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021 році. Детальніше .pdf

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2023 році. Детальніше.pdf

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2024 році. Детальніше .pdf

Збірники матеріалів конференцій:

Академічна мобільність студентів

В рамках діяльності Китайсько-Українського навчального центру економіки та торгівлі «Майстерня професійних можливостей» студенти Андрій Коваль, Дмитро Усік та аспіранти Андрій Лебединець, Максим Мороз, Діана Шелько, Ярослав Заяць пройшли програму підготовки спільно з Чжецзянським  інститутом економіки і торгівлі (Китайська Народна Республіка).

Програма реалізовувалася з метою ефективного сприяння інтернаціоналізації університетів у відповідності до державної програми Китайської Народної Республіки "Один пояс, один шлях" і тривала у період  з 17 травня до 31 жовтня 2021 року.

В межах підготовки студенти вивчили три дисципліни обсягом 16 академічних годин кожна:  введення в електронну комерцію; електронний маркетинг; макет сторінки сайту електронної комерції.

В кінці семестру був організований іспит за курсом "Електронна комерція + технологія", за підсумками якого учасники програми отримали сертифікати.

У червні 2022 р. здобувачі вищої освіти ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» Чернєйкіна Анна-Марія Олександрівна (3 курс) та Лучко Андріана Ігорівна (1 курс) прийняли участь у проєкті «TRANSFORM4EUROPE» програми «ERASMUS +», які проводили професори Сілезького університету (Польща) англійською мовою.
В межах проєкту студенти вивчили теми: Change management; Intercultural management; Basic of Management.  За результатами навчання, набутих знань і фахових компетентностей, які стануть у нагоді в майбутній професійній діяльності Чернєйкіна Анна-Марія та Лучко Андріана отримали cертифікати.

22-23 квітня 2021 р. здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” Синишин Святослав та Кравець Вікторія взяли участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта”, що відбулися на базі Полтавського університету економіки і торгівлі та отримали сертифікати.

29 квітня 2021 р. здобувач Лех Лілія другого (магістерського) рівня вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку”, а 28 жовтня 2022 р. здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Гейдаров Руслан взяв участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку”, що відбулися на базі Київського національного університету будівництва і архітектури та отримали сертифікати.

10 травня 2023 р. здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП р. “Товарознавство та експертиза в митній справі” Машіка Юлія, Костик Святослав, Луцьо Каріна, Костецький Роман взяли участь у гостьовій лекції “Global food security 2.0: Ukrainian wartime harvest” та отримали сертифікати.

25 травня 2023 р. здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП р. “Товарознавство та експертиза в митній справі” Машіка Юлія, Луцьо Каріна, Костецький Роман взяли участь у гостьовій лекції “Штучний інтелект в бізнесі: можливості і загрози для професійної компетентності” та отримали сертифікати.

У квітні-травні 2023 р. в рамках реалізації програми Erasmus+ спільно з партнерським Папським університетом імені Яна Павла ІІ в Кракові в університеті було організовано дистанційну академічну мобільність для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” та ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність” спец. 076 “Підприємництво та торгівля”. В результаті здобувачі Костецький Роман, Климів Юлія, Пилипець Роман, Мусулевський Дмитро, Ващук Северин, Зборовський Андрій, Покора Софія, Рубай Уляна прослухали лекції "International Project Management: Practical Considerations (Управління міжнародними проектами: практичні міркування)" і "European Opportunities for Funding – the case of the Erasmus+ Programme (Європейські можливості фінансування – приклад програми Erasmus+)", виконали індивідуальні завдання та отримали міжнародні сертифікати (1,0 кредит ЕСTS).

У червні 2023 р. в рамках реалізації проекту академічної мобільності Erasmus+ спільно з Опольською політехнікою (Польща) в університеті було організовано дистанційну академічну мобільність для здобувачів спец. 076 “Підприємництво та торгівля”. В її результаті здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” (Костецький Роман, Вовчастий Ігор, Луцьо Карина, Машика Юлія, Габовда Евеліна) та ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність” (Ващук Северин, Качур Ростислав) прослухали лекцію "New Public Management and the Rhetoric of Users Satisfaction" (Новий державний менеджмент і задоволеність споживачів) та пройшли заняття 15 академічних годин (0,5 кредита ЕСTS) згідно розкладу занять Політехніки Опольської.

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” Пищик Юрій, Сорока Сергій, Вовк Ілля, Бобурчак Назар та ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність” Покора Софія і Славний Ян взяли участь у засіданні круглого столу “Соціальна відповідальність бізнесу, освіти та науки в умовах війни” та отримали сертифікати.

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність” Тропак Анна і Славний Ян у листопаді 2023 року в рамках соціального інноваційного проєкту "ОСВІТНІЙ ХАБ МІСТА КИЄВА" прослухали онлайн-курс “Мистецтво викладання” в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС) та отримали сертифікати.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен