Наукова діяльність

Викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та логістики протягом 2016-2022 рр. працювали над виконанням науково-дослідних тем «Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і функціонування сфери товарного обігу» (номер держреєстрації 0116U006451), «Структурні моделі і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в сфері товарів і послуг» (номер держреєстрації 0116U006452) та «Засади розвитку та функціонування ринків у системі внутрішньої торгівлі» (номер держреєстрації 0118U00021). В даний час основні дослідження зосереджені в межах науково-дослідної теми «Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і функціонування сфери товарного обігу».

Результати досліджень учасників творчих колективів відображаються у виступах викладачів та аспірантів на конференціях, публікаціях доповідей та тез виступів у збірниках матеріалів наукових форумів, оприлюдненні наукових здобутків у формі фахових статей, монографій, захистах докторських і кандидатських дисертацій, використанні цієї інформації в навчальному процесі тощо. Так, протягом 2016-2022 рр.:

- організовано та проведено на базі університету масштабну міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах» (2-3 листопада 2017 р.);

- видано колективну монографію «Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України» (Львів: вид-во «Новий Світ-2000», 2017. – 440 с.);

- за участю викладачів кафедри видано колективні монографії: «Підприємства на ринку товарів і послуг: соціальний діалог і соціальна відповідальність» (Львів: вид-во ЛТЕУ, 2016), «Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses» (Riga: «Landmark» SIA, 2016), «Organizational and economic mechanisms of development of the financial system» (Riga: «Landmark» SIA, 2016), «Формування регіональних кластерів: проблеми, детермінанти та перспективи» (Львів: вид-во ЛТЕУ, 2016), «Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business» (Riga: «Landmark» SIA, 2017), «Роздрібна торгівля: концентрація, спеціалізація та типізація» (Львів: Видавництво Новий Світ-2000, 2018), «Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment» (Riga: «Landmark» SIA, 2019), «Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities» (Przeworsk: WSSG, 2019), «Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України» (Львів: ЛТЕУ, 2019), «Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств торгівлі: засади впровадження та розвитку» (Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020), «Сільська торгівля: проблеми розвитку і становлення нових ринків» (Львів: «Новий Світ», 2020), «Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації» (Полтава, ПУЕТ, 2020), Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic: scientific monograph (Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2021), Розвиток біоіндустрії як складової біоекономіки. Collective monograph «Promising scientific achievements in science, education and production – 2022» (NES Nová Dubnica s.r.o. Slovakia. 2022);

- під керівництвом проф. Апопія В.В. захищено 4 кандидатські та 2 докторські дисертації, під керівництвом проф. Міщука І.П. захищена 1 кандидатська дисертація;

- організовано (спільно з кафедрою економіки за сприяння ректорату Університету та за участі університетів, інститутів і коледжів споживчої кооперації України, Молдавського кооперативно-торгового університету, Вроцлавського економічного університету та Ченстоховської політехніки) та успішно проводяться Міжнародні науково-практичні конференції молодих вчених і студентів «Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні» (19 лютого 2021 року, 25 січня 2022 року, 2 березня 2023 року).

Викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та логістики беруть активну участь у міжнародних проєктах, конференціях, програмах підвищення кваліфікації і стажуваннях. Зокрема, проф. Апопій В.В., проф. Міщук І.П., доц. Олексин І.І. та доц. Шалева О.І. неодноразово брали участь в міжнародних конференціях Молдавського кооперативно-торгового університету (м. Кишинів, Республіка Молдова), проф. Апопій В.В. та доц. Шалева О.І. − в Гомельському університеті споживчої кооперації (м. Гомель); доц. Шалева О.І. та проф. Міщук І.П. приймали участь у заходах в рамках міжнародного проєкту «Приватне підприємництво в Україні та Ізраїлі» (2015-2016 р.), проф. Антонюк Я.М. з 7 по 26 жовтня 2019 р. брав участь в семінарі «Praxisorientierte Berufsausbildung und Voraussetzungen fur erfolgreiche Existenzgrundungen» (проводило Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини); проф. Міщук І.П. у липні-серпні 2020 р. проходив стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» в Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія); доц. Демидчук Л.Б. у листопаді-грудні 2020 р. пройшла стажування за програмою підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність» на базі інноваційної цифрової платформи CloudA Wyższa Szkoła Biznesu − National-Louis University; доц. Олексин І.І. упродовж вересня-жовтня 2021 р. пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів на тему «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн-навчанні з використанням платформ ZOOM та MOODLE» за сприяння Люблінського науково-технологічного парку (Польща, м. Люблін) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (Україна, м. Київ); проф. Міщук І.П. у травні 2021 р. проходив стажування на тему «Педагогічна майстерність викладача ЗВО: підготовка здобувачів ОС «Доктор філософії»» (проводило МОіН України, Мукачівський державний університет); у квітні 2021 року доц. Шалева О.І. проходила підвищення кваліфікації Wien, Republik Österreich; I Іnternationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Musterder Sammlung»; протягом травня 2022 р. доц. Шиндировський І.М. проходив підвищення кваліфікації в рамках курсу «Академічна доброчесність: он-лайн курс для викладачів» через платформу масових відкритих он-лайн курсів Рrometheus; у листопаді 2022 р. доц. Олексин І.І. проходила підвищення кваліфікації на тему «Бренд науковця у цифровому світі» (організовано Громадською організацією «Інноваційний університет» та Офісом підтримки вченого).

У жовтні 2021 р. проф. Міщук І.П. та доц. Олексин І.І. приймали участь у Міжнародній конференції «IX українсько-польські наукові діалоги» (Хмельницький національний університет). Протягом січня-червня 2021 р. проф. Міщук І.П. та доц. Шиндировський І.М. проходили курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» (YEP! Ініціатива «Підприємницький університет»). У серпні 2022 року відбулося навчання викладачів та координаторів курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів», активну участь у якому прийняли Міщук І.П., проф. Франів І.А. та доц. Шиндировський І.М.

Викладачі кафедри ПТЛ залучають до проведення науково-дослідної роботи як здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», так і студентів інших спеціальностей. При цьому здобувачі по мірі їх готовності беруть участь у проведенні наукових досліджень, виступах на науково-практичних конференціях, Круглих столах, семінарах тощо. Зокрема, за результатами проведених досліджень студенти-магістранти публікують (як правило − у співавторстві) статті у фахових виданнях, тези доповідей у матеріалах конференцій, презентують виступи на актуальні теми розвитку сфери обігу, підприємництва та ін. на засіданнях кафедрального студентського наукового гуртка.

Протягом 2016-2022 рр. значно активізувалась науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в межах проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціалізації «Підприємництво». Викладачі кафедри здійснювали консультування та керівництво виконанням наукових досліджень студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які за підсумками ІІ етапу визнавались переможцями зазначеного конкурсу.

Так, у 2016 р. одним з переможців Конкурсу був визнаний А. Лебединець (Диплом ІІІ ступеня), у 2017 р. аналогічну нагороду отримала В. Данилюк, у 2018 р. Дипломом ІІ ступеня була нагороджена Ю. Бас, яка в наступному, 2019 р., здобула Диплом І ступеня. Переможцем Конкурсу в 2020 р. (з отриманням Диплома І ступеня) у 2020 р. став Є. Луньов, який у цьому ж році також став переможцем Конкурсу кваліфікаційних (дипломних магістерських) робіт зі спеціальності та нагороджений Дипломом І ступеня.

В 2021-2023 рр. внаслідок воєнних дій в Україні Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт тільки у ВНЗ. Переможцем І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт здобувачів вищої освіти зі спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у 2021/22 н.р. стали Л. Барабаш та К. Дмитрук (1 місце); в 2022/23 н.р. переможцем І туру конкурсу визнано С. Покору з науковою роботою «Теорія та практика ефективної торгівлі непродовольчими товарами у спеціалізованих мережевих магазинах» (1 місце).

Призерами Конкурсу кваліфікаційних робіт визнавались О. Кривошея (диплом ІІ ступеня, 2017/18 н.р.) та М. Лампіка (диплом ІІ ступеня, 2018/19 н.р.), а низка авторів-здобувачів вищої освіти ЛТЕУ були нагороджені Грамотами за успіхи в окремих номінаціях.

Високу активність проявили здобувачі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в межах підготовки та проведення Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні», яка традиційно відбувається в Університеті протягом трьох останніх років (2021 р., 2022 р., 2023 р.). Загалом до збірників матеріалів конференції за проблематикою підприємницького, торговельного та товарознавчо-експертного спрямування силами студентів спеціальності подано 47 доповідей, дванадцять з яких були представлені авторами на пленарному засіданні. Оргкомітетом конференції сформовано збірники матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні», а учасникам конференції надіслано Сертифікати про участь у зазначеній події.

Здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» протягом 2019-2022 рр. залучались до виконання науково-дослідних тем «Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і функціонування сфери товарного обігу України» (№ держреєстрації 0116U006451), «Структурні моделі і механізм інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в сфері торгівлі і послуг» (№ держреєстрації 0116U006452), «Сучасні тренди, потенціал та перспективи розвитку сфери товарного обігу прикордонного регіону» (№ держреєстрації 0122U201767), «Стратегічні напрямки розвитку кооперативної торгівлі Львівщини: соціально - економічні орієнтири та моделі» (№ держреєстрації 0122U201612), «Детермінанти місцевого і регіонального розвитку в Польщі та Україні» (№ держреєстрації 0122U002644) та ін.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Підприємництво, торгівля, логістика та біржова діяльність» (керівник: доцент, к.е.н. Олексин І.І.).
Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у діяльності наукового гуртка при кафедрі підприємництва, торгівлі та логістики, у межах якого представляють презентаційні доповіді на проблематичні тематики, пов’язані з стратегією комерційного підприємства, логістичним забезпеченням діяльності бізнес-структури, біржовою діяльністю, публічні закупівлі, мерчандайзинг, особливостями отримання грантів, створенням та функціонуванням стартапів тощо. Детальніше

Положення про студентський науковий гурток «Підприємництво, торгівля, логістика та біржова діяльність». Детальніше

Програма діяльності студентського наукового гуртка «Підприємництво, торгівля, логістика та біржова діяльність». Детальніше

Список учасників студентського наукового гуртка «Підприємництво, торгівля, логістика та біржова діяльність». Детальніше

Результати діяльності студентського наукового гуртка «Підприємництво, торгівля, логістика та біржова діяльність». Детальніше

План проведення наукових заходів викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти на 2023-2024 н.р. Детальніше

Наукова робота викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти відображено у звітах.

Протоколи засідань конкурсних комісій з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021 р.

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022 р.

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2023 р.

Збірники матеріалів конференцій

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен