Наукова діяльність

Наукові здобутки викладачів кафедри  та здобувачів спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" знаходяться у репозитарії

Участь у проєкті міжнародного Вишеградського фонду №22320065 “Experience sharing of V4 against the shadow economy, corruption and tax avoidance in Ukraine” (1 січня 2024 р. - 30 червня 2025 р.).

Звіти з наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри

Наукові досягнення здобувачів вищої освіти в олімпіадах та конкурсах наукових робіт

Матеріали науково-практичних конференцій

І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», 21 жовтня 2021р.
ІI Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», 20 жовтня 2022р.
ІIІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», 19 жовтня 2023 р.

Студентський науковий гурток "Фінансово-економічне забезпечення розвитку суб'єктів підприємництва"

Звіти про наукову роботу здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Наукова діяльність кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу базується на наукових здобутках кафедр фінансів, кредиту та страхування й фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу

Наукова робота кафедри фінансів, кредиту і страхування

Кафедрою фінансів, кредиту та страхування проведено ґрунтовні наукові дослідження за напрямами: управління фінансами, фінансові механізми вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України, забезпечення фінансово-економічної безпеки соціально-економічних систем, державне регулювання розвитку небанківського інституційного інвестування та ін.

Викладачі кафедри працюють над виконанням науково-дослідних тем “Стратегічні пріоритети та інструменти державної політики розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні” (номер державної реєстрації 0118U000024, керівник д.е.н., проф. Черкасова С. В.); “Методологічні та організаційні аспекти досліджень у галузі соціальних, гуманітарних та природничих наук у вищому навчальному закладі” (номер державної реєстрації 0116U003209), “Проблеми стратегічного розвитку національної економіки” (номер державної реєстрації 0118U000788).

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація фахових статей, видання монографій, захист наукових дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі, зокрема:

  • за результатами виконання науково-дослідної теми “Фінансові механізми та інструменти вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України” (номер державної реєстрації 0115U004165, керівник д.е.н., проф. Васильців Т. Г.) була видана колективна монографія Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України: монографія / За ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва. – Львів : вид-во ТзОВ "Ліга-Прес", 2016. – 596 с. Детальніше:

у 2017 році завідувач кафедри Черкасова С.В. захистила докторську дисертацію на тему «Державне регулювання розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні»

За період 2016-2020 рр. було опубліковано 30 монографій, співавторами яких були викладачі кафедри. Детальніше:

Під керівництвом завідувача кафедри проф. Черкасової С.В. було захищено 1 кандидатську дисертацію, проф. Васильціва Т.Г. – 4 докторські дисертації та 1 кандидатську дисертацію.

Наукові дослідження викладачів кафедри опубліковані у наукових журналах, що проіндексовані в міжнародних науко-метричних базах, зокрема в таких як Scopus та Web of Science Детальніше:

Усі викладачі кафедри фінансів, кредиту та страхування беруть активну участь у міжнародних проектах, конференціях, програмах підвищення кваліфікації і стажуваннях. Зокрема:

  • проф. Черкасова С.В. пройшла міжнародне стажування у Вищій школі бізнесу National-Louis University (м. Новий Сонч, Республіка Польща, 11-29 червня 2018 р.;
  • доц. Чуй І.Р. в рамках міжнародного проекту TEMPUS у 2010 р. була на стажуванні в університеті D’Avern (Франція); у 2015 році брала участь у семінарі-практикумі «Поліпшення регуляторного середовища регіону», який проводився за Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні»; у 2017 році взяла участь у програмі міжнародної академічної мобільності для викладачів у межах проекту ERASMUS+ staff mobility for teaching and training та угоди про співпрацю ЛТЕУ з університетом міста Пардубіце (Республіка Чехія). У межах програми стажування для студентів факультету економіки та адміністрування Чуй І.Р. прочитала лекції «The conceptualization of the financial systems: the resource, institutional, mediation and functional approaches», «The financial system structuring by various signs of clustering»;
  • доц. Мединська Т.В. з 26 квітня по 9 травня 2017 року в межах угоди про співпрацю між Лодзьким університетом (Польща) та Львівським торговельно-економічним університетом (згідно наказу ректора № 111/02 від 13.04.2017 р.), пройшла міжнародне стажування на факультеті менеджменту, кафедрі фінансів і стратегічного менеджменту в Лодзькому університеті, що підтверджується сертифікатом.

Науково-дослідна робота студентів спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” здійснюється у різних формах як наукового, так і пізнавального характеру, а саме: участь у науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах у стінах Львівського торговельно-економічного університету, так і за його межами.

У стінах Львівського торговельно-економічного університету кафедрою фінансів, кредиту та страхування та членами студентського наукового гуртка проведено вже ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених „Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”, яка зареєстрована в МОН України (модератор і організатор – керівник студентського наукового гуртка, доцент кафедри Мединська Т.В.). Детальніше

Збірники матеріалів конференцій

За результатами студентських наукових досліджень опубліковано статті у фахових виданнях, тези доповідей за матеріалами конференцій. Студенти беруть активну участь у діяльності наукового гуртка “Фінанси, безпека, банківський і страховий бізнес”, який функціонує при кафедрі, у рамках якого представляють презентаційні доповіді на проблематичні тематики сталого та інноваційних напрямів розвитку фінансів, банківської справи та страхування.

Детальні звіти про наукову роботу здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Наукова робота кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу

Викладачі кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу працюють над виконанням науково-дослідної теми «Фінансові та організаційні механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України» (№ держреєстрації 0118U000023).

При кафедрі функціонує наукова школа: «Організаційно-економічні засади функціонування банків України в умовах євроінтеграції» під керівництвом д.е.н., проф. Копилюк О. І. З тематики наукової школи науковцями розвинуто теоретичні засади та розроблено пропозиції, які знайшли своє відображення у дисертаційних дослідженнях викладачів та аспірантів.
Кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу проводить роботу щодо залучення студентської молоді до наукової діяльності, яку спрямовано на: виявлення здібних і творчо мислячих студентів, залучення їх до різних форм наукової діяльності; формування загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок студентів; популяризацію науково-дослідної роботи; координацію студентської наукової роботи. Працює спільний студентський науковий гурток кафедр фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу й фінансів, кредиту та страхування.

Щорічно викладачами кафедри проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей, таких як: «Банківська справа», «Інвестування» та «Страхова справа».

Збірники матеріалів конференцій

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен