Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється відповідно до планів науково-дослідної роботи університету та Інституту економіки та фінансів.

Основні завдання – розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків сучасної науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів; удосконалення системи навчання та виховання; широке використання інтелектуального потенціалу кафедри для забезпечення розвитку науки та науково-технічного прогресу.

Основні наукові напрямки роботи кафедри формуються виходячи із завдань підготовки фахівців з обліку і оподаткування, актуальності, практичного значення й наукового потенціалу кафедри та університету.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження у межах виконання університетських науково-дослідних тем, кафедральних тем, написання дисертаційних робіт, монографій, підручників та навчальних посібників; участі у наукових конференціях, семінарах; шляхом керівництва науково-дослідною роботою студентів та науковим студентським гуртком.

Наукова діяльність здійснюється відповідно до затверджених науково-дослідних тем, а саме:

  • “Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, методологія, організація” (номер державної реєстрації 0111U010539), (науковий керівник: проф. Куцик П. О.);
  • “Удосконалення методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств основних галузей економіки” (номер державної реєстрації 0111U010540), (науковий керівник: проф. Куцик П. О.);
  • “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія” (номер державної реєстрації 0111U010542), (науковий керівник: проф. Бачинський В. І.);
  • “Моделювання національної системи обліку і контролю в умовах використання міжнародних стандартів фінансової звітності” (номер державної реєстрації 0111U010544), (науковий керівник: проф. Головацька С. І.);
  • “Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення стратегічного управління суб’єктами господарювання в умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0120U002157), (науковий керівник: проф. Воронко Р. М.).

До їх виконання, крім викладачів, залучені також аспіранти кафедри та студенти – члени гуртка.

Викладачі кафедри системно підвищують свою кваліфікацію шляхом опрацювання економічної літератури, роботи над науковими працями, участі у наукових конференціях, круглих столах, вебінарах, кафедральних і міжкафедральних наукових семінарах, наукових школах.
Головними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є:

  • робота над монографіями – за останні роки опубліковано понад 40 монографій, у тому числі: “Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками” (співавтори Куцик П. О., Марценюк Р. А., Макарук Ф. Ф., Чік М. Ю.), “Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі” (співавтори Куцик П. О., Бачинський В. І.,), “Європейський континент та виклики сучасності” (співавтор Бачинський В. І.), “Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління” (співавтори Куцик П. О., Медвідь Л. Г.), “Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку” (співавтори Корягін М. В., Куцик П. О.), “Уніфіковані системи обліку та звітності в корпоративному управлінні” (автор Куцик П. О.), “Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності” (співавтори Корягін М. В., Куцик П. О.), “Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства” (співавтор Куцик П. О.), “Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні” (автор Куцик П. О.), “Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі” (співавтор Куцик П. О.), “Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки” (співавтор Куцик П. О.), “Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку. Частина 1.” (співавтор Куцик П. О.), “Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку. Частина 2” (співавтор Куцик П. О.), “Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку” (співавтор Куцик П. О.), “Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів” (співавтор Куцик П. О.), “Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку” (співавтор Куцик П. О.), “Обліково-аналітичний інструментарій контролінгу в управлінні витратами підприємства” (співавтор Головацька С. І.), “Організаційно-методичний інструментарій позабалансового обліку в інформаційній системі підприємства” (співавтори Куцик П. О., Головацька С. І.), “Теоретико-методологічні аспекти обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання” (співавтор Головацька С. І.), “Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції” (співавтор Головацька С. І.), “Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання” (співавтори Головацька С. І., Чабанюк О. М.), “Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону” (співавтор Чабанюк О. М.), “Організаційно-облікові напрями функціонування підприємств торгівлі” (співавтори Чабанюк О. М., Кузьмінська К. І.), “Потреба новацій правового регулювання об’єктів інтелектуальної власності, їх облік та вплив на інноваційний розвиток і конкурентоздатність економіки” (співавтор Чабанюк О. М.), “Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 4: Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу (Lean-облік в діяльності суб’єктів суспільного інтересу: теоретичні аспекти)” (співавтор Чік М. Ю.), “Управленческий контроль: инструменты и решения” (автор Редченко К. І.), “Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі” (співавтор Редченко К. І.), “Контроль у системі споживчої кооперації України: сучасний стан та перспективи розвитку” (автор Воронко Р. М.), “Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг” (співавтори Воронко Р. М., Воронко О. С.), “Стійкість фінансово-економічного стану господарських систем: проблеми регулювання та управління” (співавтор Герасименко Т. О.); Розвиток інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг: методологія та практика державного регулювання  (співавтор Куцик П. О.); Організаційно-облікові аспекти оптової торгівлі (співавтори  Чабанюк О. М., Кузьмінська К. І.); Управління потенціалом фінансово-економічної стійкості та ефективності підприємств торгівлі: теорія, методологія, практика (співавтор Куцик П. О.); Нооекономіка: ‟філософія серця” у практиці життя (до 300-ліття з дня народження Григорія Сковороди) (співавтор Куцик П. О.);
  • робота над кандидатськими дисертаціями – під керівництвом викладачів кафедри захищено більше 30 кандидатських дисертацій, зокрема за останні роки: Бурдик Олена Юріївна на тему   «Концепція обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів діяльності підприємства» (науковий керівник: проф. Воронко Р. М.); Вовчик Наталії Леонівни на тему “Інтегрована система обліку і контролю витрат в управлінні якістю продукції” (науковий керівник: проф. Воронко Р. М.);  Кузьми Христини Володимирівни “Облік і внутрішній контроль комісійних операцій підприємства” (науковий керівник: проф. Куцик П. О.); Курак Анастасії Іванівни “Облік та контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства” (науковий керівник: проф. Головацька С. І.), Мохняка Володимира Степановича “Організація і методика обліку та контролю у кредитних спілках” (науковий керівник: проф. Бачинський В. І.), Рудницької Олени Василівни “Управлінський облік основних бізнес-процесів підприємств торгівлі” (науковий керівник: проф. Бачинський В. І.), Домбик Ольги Миколаївни “Облік і внутрішній контроль в управлінні діяльністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу” (науковий керівник: проф. Куцик П. О.), Сашко Ольги Петрівни “Обліково-інформаційне забезпечення контролінгу витрат підприємства” (науковий керівник: проф. Головацька С. І.), Рибакової Лесі Петрівни “Облік і внутрішній контроль витрат підприємств з виробництва цукру” (науковий керівник: проф. Медвідь Л. Г.), Макарука Федора Федоровича “Облік і внутрішній контроль діяльності ринків” (науковий керівник: проф. Корягін М. В.), Хаймьонової Наталії Стефанівни “Облік і контроль за центрами відповідальності в системі управління витратами діяльності підприємства” (науковий керівник: проф. Головацька С. І.), Левковича Андрія Васильовича “Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств” (науковий керівник: проф. Медвідь Л. Г.).

Наукове керівництво аспірантами здійснюють: д.е.н., проф. Воронко Р. М., д.е.н., проф. Куцик П. О., д.е.н., проф. Редченко К. І., к.е.н., проф. Бачинський В. І., к.е.н., проф. Медвідь Л. Г., к.е.н, проф. Головацька С. І., к.е.н., доц. Бойко Р. В., доц. Чік М.Ю.

Викладацький колектив кафедри постійно працює над підвищенням свого фахового рівня шляхом проходження стажувань у вітчизняних та закордонних інституціях. Зокрема, проходили стажування в українських закладах вищої освіти такі викладачі: проф. Куцик П. О., проф. Воронко Р. М., проф. Бачинський В. І., проф. Редченко К. І., доц. Воронко О. С., доц. Кузьмінська К. І. – у Національному університеті “Львівська політехніка”; проф. Медвідь Л. Г. – у Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи”, доц. Марценюк Р. А. – у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

У закордонних вищих навчальних закладах проходили стажування такі викладачі: доц. Герасименко Т.О. - Warsaw University of Life Sciences (Warsaw, Poland),  проф. Куцик П. О., проф. Головацька С. І. – Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща), доц. Чабанюк О. М. – Політехніка Любельська (Республіка Польща). Проф. Головацька С. І. приймала участь у Програмі міжнародного співробітництва “Erasmus+” та пройшли стажування у Вроцлавському економічному університеті (Польща) за тематикою “Сonsolidated financial statements” (сертифікат STA 201/2018 Project 2018-1-PL01-KA107-047676) та “Managerial accounting” (сертифікат STA 201/2018 Project 2018-1-PL01-KA107-047676). Проф. П.О. Куцик Nalezacych do gruhy Polskich hoteli niezaleznych w Polsce (5-12 червня 2023 року, Сертифікат від 12.06.2023 р.).

Наукові дослідження проводяться у співпраці з вищими навчальними закладами та бізнесовими інституціями. Кафедра співпрацює з Вроцлавським економічним університетом, Краківським економічним університетом, Кооперативно-торговельним університетом Молдови, Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, Аудиторською палатою України, Київським національним торговельно-економічним університетом, Державним університетом “Житомирська політехніка”, Одеським національним економічним університетом, Національною академією статистики, обліку та аудиту, Львівським національним університетом ім. І. Франка, Національним університетом “Львівська політехніка”, Університетом банківської справи, Західноукраїнським національним університетом, Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Ужгородським національним університетом та ін., виконуючи спільні науково-дослідні роботи та проводячи конференції, семінари та круглі столи.

Викладачі кафедри ефективно працюють над підготовкою та написанням наукових публікацій. Особлива увага на кафедрі приділяється публікації статей у фахових українських та зарубіжних виданнях. Зокрема, за останні роки викладачами кафедри опубліковано більше 800 публікацій, з яких: 28 – розділи в колективних монографіях; 94 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (з них 4 – у Scopus і 5 – у Web of Science); 159 – у фахових виданнях, 15 – у зарубіжних виданнях.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 894 від 10 жовтня 2022 року в університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 35.840.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” терміном до 10 жовтня 2025 року. До складу ради увійшли викладачі кафедри : проф. Воронко Р. М. (заступник голови), проф.  Медвідь Л. Г. (вчений секретар), проф. Редченко К. І.

Проф. Бачинський В. І. є членом підсекції 071 “Облік і оподаткування” науково-методичної комісії МОН України, брав участь у підготовці стандартів вищої освіти для бакалаврів, спеціалістів та магістрів, стандартів з якості підготовки бакалаврів та в акредитації багатьох ЗВО України.

За останні роки викладачі кафедри приймали участь у більше ніж 100 міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-практичних, наукових конференціях, круглих столах, семінарах, 20 з яких – за кордоном: Economic Development and Research, June 21-23, 2023. Republic of Moldova, Chisinau (приймав участь ректор, д.е.н, проф. Куцик П. О.); 3rd International Scientific Conference Sustainable Development - -Regional and Local Dimensions Department of Development Policy and Marketing at the Institute of Economics and Finance May 31, 2023 Warsaw University of Life Sciences (приймала участь проф. Головацька С.І.); Scientific progress: innovations, achievements and prospects” Munich, Germany, February 6-8, 2023 Sciences (приймав участь доц. Бойко Р.В.); Sustainable Development - Regional and Local Dimensions presenting (May 19th, 2022, Warsaw, Poland) (приймав участь ректор, д.е.н, проф. Куцик П. О.); Theoretical methods and improvement of science (12-14 грудня 2022 р., Bordeaux, France) (приймала участь к.е.н, проф. Головацька С.І.); The 13th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (Cognum Publishing House, Manchester, United Kingd, July 6-8, 2022) (приймав участь д.е.н, проф. Воронко Р.М.); The innovative, collaborative, inclusive development of cooperatives: theory, practice, perspectives (September 13-14, 2018, Chisinau) (приймав участь ректор, д.е.н, проф. Куцик П. О.); Trends in regional development in the eu countries (приймала участь к.е.н, проф. Медвідь Л. Г.); Business Education in the 21st Century (May 25, 2018, Tetovo, Republic of Macedonia) (приймав участь ректор, д.е.н, проф. Куцик П. О.); Development of modern technologies and scientific potential of the world (London : NGO “European Scientific Pletform”, 2019. july 29, 2019 • London, Great Britain) (приймала участь к.е.н, доцент Чабанюк О. М.); Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach nauka - biznes-samorząd perspektywa COVID 19” (17 czerwiec 2020 r., Польща, Politechnika Częstochowska) (приймала участь к.е.н, доцент Чабанюк О. М.). За результатами участі опубліковано понад 160 тез доповідей.

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку і практичне впровадження результатів виконання науково-дослідних робіт, підвищення кваліфікаційного рівня викладацького складу та формування творчого потенціалу молодих учених, аспірантів і магістрів з обліку і оподаткування, залучення їх до наукового пошуку та представлення результатів власного наукового доробку.

На кафедрі функціонують такі наукові школи:

  • Наукова школа “Інтегровані системи обліку, аналізу та контролю в управлінні підприємствами основних галузей економіки та споживчої кооперації”, яку очолює ректор університету, д.е.н., проф. Куцик П. О. Програмна концепція наукової школи полягає у здійсненні наукових досліджень теорії, методики та організації систем обліку, аналізу і контролю в управлінні підприємствами та обґрунтуванні нової парадигми розвитку інформаційного забезпечення діяльності підприємств у конкурентному середовищі. Учасниками наукової школи є: к.е.н., проф. Бачинський В. І., к.е.н., проф. Медвідь Л. Г., к.е.н., проф. Головацька С. І., к.е.н., доц. Чабанюк О. М., к.е.н., доц. Марценюк Р. А., к.е.н., доц. Макарук Ф. Ф., к.е.н., доц. Чік М. Ю., к.е.н., доц. Кузьмінська К. І., ст. викл. Попітіч Т. В.
  • Наукова школа “Методологія і організація обліку, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання”, яку з 2013 року очолював д.е.н., проф. Редченко К. І., а з 2019 року – д.е.н., проф. Воронко Р. М. Наукові дослідження цієї школи спрямовані на вдосконалення теоретико-методологічних засад, організації та методики обліку, аналізу і контролю, які стосуються формування обліково-аналітичного і контрольного забезпечення оперативного і стратегічного управління суб’єктами господарювання. Учасниками наукової школи є: д.е.н., проф. Воронко Р. М., д.е.н., проф. Редченко К. І., к.е.н., доц. Воронко О. С., к.е.н., доц. Бойко Р. В., к.е.н., доц. Герасименко Т. О.

Переважна більшість послідовників наукових шкіл пройшли через аспірантуру університету, захистили докторські та кандидатські дисертації, отримали наукові звання професорів і доцентів та самостійно керують науково-дослідними роботами студентів, магістрів та аспірантів. Так, проф. Куцик П. О. 30 червня 2020 р. захистив докторську дисертацію на тему “Інтегровані системи обліку і звітності в корпоративному управлінні: теорія, методологія, організація” за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). У листопаді 2017 року Воронко Р. М. захистив докторську дисертацію на тему “Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України” за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). На сьогоднішній день за керівництва викладачів кафедр захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук більше 30 аспірантів (здобувачів).

Результати власних наукових досліджень викладачі використовують у навчальному процесі, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців всіх освітніх рівнів з дисциплін кафедри та спрямоване на надання рекомендаційної допомоги бізнесовим структурам західного регіону України.

Усі викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідній роботі студентів, здійснюють керівництво науковими доповідями, індивідуальними завданнями, курсовими та дипломними роботами. Студентська наукова творчість розвивається за традиційними напрямами: підготовка наукових студентських робіт для участі в роботі конференцій різного рівня, конкурсах дипломних і наукових робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів, проведення засідань наукових гуртків. При підготовці наукових робіт здобувачів освіти враховується їх прив’язка до проблематики виконуваних курсових і дипломних робіт.

Кафедра проводить роботу щодо залучення студентської молоді до наукової діяльності, яку спрямовано на: виявлення здібних і творчих студентів, залучення їх до різних форм наукової діяльності; формування загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навиків; популяризацію та координацію студентської науково-дослідної роботи.

При кафедрі працює студентський науковий гурток “Облік і оподаткування” (науковий керівник гуртка: к.е.н., доц. Чабанюк О. М). Засідання гуртка проводяться щомісячно, де заслуховуються наукові доповіді, обговорюються результати досліджень студентів і актуальні проблеми у сфері обліку, контролю аналізу та оподаткування. Студенти також мають змогу ознайомитись з основними напрямами наукових досліджень, тематикою наукових шкіл та науково-дослідними темами кафедри. З метою активізації наукових досліджень здобувачів та підвищення їх якості для членів гуртка, зокрема для здобувачів молодших курсів, проводяться лекції щодо організації науково-дослідної роботи, основ наукових досліджень, засад та принципів роботи з науковою літературою, вимог щодо написання наукових статей та тез доповідей.

Студенти є активними учасниками студентських наукових конференцій і дописувачами у збірники наукових видань Львівського торговельно-економічного університету. Зокрема:

2 червня 2023 року в ЛТЕУ відбулася XVIІІ всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених на тему “Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку”.

02 червня 2022 р. в ЛТЕУ відбулася XVIІ Всеукраїнська науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти і молодих учених «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку».

02-03 червня 2021 р. в ЛТЕУ відбулася XVI Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку».

15-16 червня 2020 р. на базі університету відбулась XV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку” (участь у конференції прийняли 80 учасників).

15 травня 2019 року відбулася XIV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку” (участь у конференції прийняли 94 учасники).

19-20 квітня 2018 року в ЛТЕУ відбулася ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку” (участь у конференції прийняли 115 учасників).

Усі конференції були включені Міністерством освіти і науки України до плану проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих вчених і студентів. Представлені на цих конференціях роботи опубліковані у матеріалах конференцій.

Студенти спеціальності “Облік і оподаткування” також беруть активну участь у студентських науково-практичних конференціях, що проводились іншими кафедрами ЛТЕУ та іншими навчальними закладами, зокрема: у Харківському державному університеті харчування та торгівлі; Одеському національному економічному університеті, Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Інституті регіональних досліджень НАН України імені М. І. Долішнього, Львівському національному університеті імені Івана Франка, ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Херсонському національному технічному університеті, Дніпровському національному металургійному університеті, Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова, Університеті державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), ТДВ “Інститут обліку і фінансів” (м. Київ), Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Загалом студентами спеціальності “Облік і оподаткування” за період 2018-2023 рр. опубліковано понад 437 тез та 11 наукових праць у фахових виданнях.

Щорічно проводиться І тур Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів спеціальності “Облік і оподаткування” з фінансового та управлінського обліку, аналізу та аудиту. Двоє переможців І туру Всеукраїнської олімпіади скеровуються для участі у II турі Всеукраїнської олімпіади з бухгалтерського обліку. За підсумками участі у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади студенти спеціальності неодноразово нагороджувалися дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. Зокрема: у 2018 р. нагороджені: Грищенко О. – дипломом Переможець у номінації “Знавець аудиту”; Кочурка Е. – Дипломом Переможець у номінації “Знавець аналізу господарської діяльності”. У 2019 р. нагороджені: Грищенко О. – Дипломом Переможець у номінації “Знавець фінансового обліку”; Лаврушко І. – Дипломом Переможець у номінації “Знавець аудиту”. У 2020 р. за результатами написання конкурсних завдань Марич Ганна та Штефуряк Брігітта скеровані до участі у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Облік і оподаткування”.

Студенти спеціальності “Облік і оподаткування” ставали переможцями конкурсів студентських наукових робіт. Так, у 2018 р. Дипломами ІІ ступеня нагороджені Будай Оксана (науковий керівник: проф. Куцик П. О.) та Грищенко Остап (науковий керівник: проф. Головацька С. І.). У 2020 р. переможцями конкурсу студентських наукових робіт визнано та нагороджено Грищенка Остапа – Дипломом ІІ ступеня (науковий керівник: проф. Куцик П. О.) за роботу на тему “Облік і контроль розрахунків з учасниками товариства у системі корпоративного управління”). У 2021 р. лауреатом  конкурсу студентських наукових робіт визнано (Диплом ІІ ступеня) Гончарук Валерію  за роботу на тему «Обліково-інформаційне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів бізнесу» (науковий керівник: проф. Куцик П. О.). У 2022 р. лауреатами  конкурсу студентських наукових робіт визнано: Матківська Катерина Дипломом І ступеня, за роботу на тему «Обліково-інформаційне забезпечення управління операціями з давальницькою сировиною» (науковий керівник: проф. Куцик П. О.); Фещин Марія – Дипломом ІІ ступеня, за роботу на тему «Обліково-контрольне забезпечення корпоративних розрахунків в системі управління підприємством» (науковий керівник: проф. Головацька С. І.). У 2023 р. в університеті відбувся ІІ етап І туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування», до якого допущено 4 наукові роботи з 8. За результатами конкурсу переможцем стала Матківська Катерину за роботу на тему «Обліково-інформаційне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання» (науковий керівник: проф. П.О. Куцик).

12 травня 2023 року підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування”, який відбувся на базі Національного університету “Чернігівська політехніка”. За результатами конкурсу наукова робота Матківської Катерини на тему “Обліково-інформаційне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання” (науковий керівник: професор П. О. Куцик) отримала Диплом ІІ ступеня.

У цьому ж конкурсі, Львівський торговельно-економічний університет отримав Диплом ІІІ ступеня за перемогу у командному заліку всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування”.

Студенти університету є постійними учасниками та переможцями конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності “Облік і оподаткування”. Зокрема, у 2017 році – Дипломом ІІ ступеня відзначено роботу Якубич Е. на тему “Облік аналіз і контроль в управлінні вартістю активів підприємства” (науковий керівник: проф. Куцик П. О.). У 2018 році Дипломом І ступеня відзначена робота Будай О. на тему “Облік, контроль і оподаткування операцій з переробки давальницької сировини в управлінні діяльністю підприємства” (науковий керівник: проф. Куцик П. О.). Дипломом ІІ ступеня відзначена робота Гірної Н. на тему “Облік і аналіз розрахунків із бюджетом за податками і платежами автотранспортного підприємства” (науковий керівник: проф. Медвідь Л. Г.).

В рамках наукової студентської роботи найкращі студенти спеціальності “Облік і оподаткування” залучаються до участі у діяльності Студентського наукового товариства ім. М. Туган-Барановського ЛТЕУ.

Студентський науковий гурток «Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення управління суб’єктами бізнесу»

План роботи на 2023/2024 рік

Детальні звіти про науково-дослідну роботу студентів спеціальності “Облік і оподаткування”:

2017/2018 навчальний рік
2018/2019 навчальний рік
2019/2020 навчальний рік
2020/2021 навчальний рік
2021/2022 навчальний рік
2022/2023 навчальний рік

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен