Навчально-науковий інформаційний інститут

Директор:

Історичний шлях

В період 1959-66 рр. у Торговельно-економічному інституті була створена машинно-лічильна станція. Обов’язки її начальника виконував кандидат економічних наук, згодом — доцент кафедри бухгалтерського обліку (за сумісництвом) В.Обуханич. Викладачі та аспіранти кафедри бухгалтерського обліку тісно співпрацювали з машинно-лічильною станцією, яка обробляла інформацію понад 20 підприємств та організацій споживчої кооперації м. Львова й області. Крім цього, машинно-лічильна станція була базою для навчальних занять і виробничої практики студентів з машинної обробки економічної інформації та механізації бухгалтерського обліку. Під керівництвом В.Горєлкіна викладачі й аспіранти кафедри бухгалтерського обліку на замовлення Центроспілки СРСР виконували госпдоговірну наукову тему „Комплексна механізація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації”.

З другого півріччя 1965–1966 навчального року в інституті почав викладатися курс „Обчислювально-розрахункові машини і програмування” (для всіх спеціальностей економічного факультету), поліпшилося викладання на обліковому відділенні курсу „Механізація обліку і обчислювальних робіт”, лабораторія розрахункових машин кафедри бухгалтерського обліку поповнилась обчислювальною технікою.

Для обробки економічної інформації у 1970-х роках у країні почали широко застосовуватися електронно-обчислювальні машини (ЕОМ). Виникла потреба давати майбутнім спеціалістам-економістам глибокі знання з обчислювальної техніки, програмування, практичні навички роботи на ЕОМ.

У 1973–1974 навчальному році розпочалася підготовка спеціалістів з нової для вузу спеціальності — „Організація механізованої обробки економічної інформації”, що сприяло поліпшенню змісту навчання, для цього було створено обчислювальний центр електронно-обчислювальних машин. Була введена в експлуатацію ЕОМ „Наірі-К”, закуплено понад 50 обчислювальних машин. Ректорат прийняв рішення щодо організації постійних спеціальних курсів з вивчення ЕОМ для викладацького складу. До 1975 р. ректорат планував придбати 150 малих обчислювальних машин та одну ЕОМ „Промінь”.

Застосуванню нових, прогресивних методів навчання студентів активно сприяла лабораторія технічних засобів і програмного навчання. Було створено міжкафедральний автоматизований клас (АК-24), розрахований на 24 місця. Планувалося створити ще один такий клас на товарознавчому факультеті. У постанові №100 Центроспілки „Про створення обчислювального центру Львівського торговельно-економічного інституту Центроспілки” (1974 р.) зазначалося, що з метою створення технічної бази автоматизованої системи управління Львівської облспоживспілки і навчальної бази факультету організації механічної обробки економічної інформації інституту слід організувати обчислювальний центр Львівського торговельно-економічного інституту на самостійному балансі”.

З вересня 1976 р. на основі нової спеціальності „Організація механізованої обробки економічної інформації” почав функціонувати інженерно-економічний факультет, на якому здійснювалася підготовка інженерів-економістів.

З ініціативи доцента Я. Гончарука на основі очолюваної ним кафедри організації механізованої обробки економічної інформації в 1977 р. була створена кафедра технічних засобів обробки економічної інформації. На колектив кафедри покладалося завдання навчати студентів усіх факультетів основам комп’ютерної грамотності. Очолила кафедру кандидат фізико-математичних наук, доцент Г.Кожевникова. Колектив кафедри складався із молодих, енергійних, ініціативних, закоханих у свою професію людей.

У 1978–1979 навчальному році в інституті функціонував автоматизований клас АК-24. Парк обчислювальних машин становив 455 одиниць, у тому числі ЕОМ „Наірі-К” і „Наірі-2”. Тоді було вирішено звернутися до Головного управління навчальних закладів Центроспілки з проханням створити навчально-науковий обчислювальний центр інституту на базі сектору ЕОМ, лабораторії електронних і перфораційних обчислювальних машин.

У 1984 р. Інститут придбав дисплейний комплекс ЕС-7920-01, впровадження якого у вересні–жовтні 1984 р. дало змогу розпочати розробку системи колективного користування ЕОМ ЕС-1022, використання елементів автоматизації в навчальному процесі з дисциплін, безпосередньо не пов’язаних з використанням ЕОМ.

В експлуатації були такі підсистеми АІС, як „Абітурієнт”, „Автоматизований контроль виробничої діяльності”, „Облік матеріальних цінностей на складах інституту, „Стипендія”, „Облік основних засобів”, „Облік малоцінних і таких, що швидко зношуються предметів”. Було також введено в експлуатацію підсистему „Навчальний процес” (на спеціальності „продтовари” заочного факультету).

У 1986–1987 навчальному році на кафедрі технічних засобів обробки економічної інформації використовувалися такі методи й форми організації навчального процесу, як виконання студентами індивідуальних завдань різного ступеня складності, пов’язаних з реалізацією програм на ЕОМ ЕС-1022, Іскра-226, Іскра-555; проведення колоквіумів з урахуванням отриманих оцінок на майбутніх іспитах; організація курсового проектування протягом навчального року; запровадження в навчальний процес відео-термінальної діалогової системи.

На початку 1990-х рр. у навчальному процесі активно застосовували ЕОМ та персональні комп'ютери.

У грудні 1993 року інженерно-економічний факультет був реорганізований у факультет менеджменту з кафедрами менеджменту, вищої математики та статистики, інформаційних систем у менеджменті (випускова), програмних засобів інформатики. Ці кафедри створені на основі кафедр вищої математики, статистики, економічної інформатики та АСУ, програмних засобів інформатики, менеджменту, інформаційно-обчислювальних систем.

В зв’язку з тим, що важливе місце в діяльності академії посідало освоєння комп’ютерної технології і її застосування у навчальному процесі та наукових дослідженнях, у 1996 р. на основі обчислювального центру та відділу автоматизованих систем управління створений відділ комп’ютерних технологій та відбувся поступовий перехід до персональних електронно-обчислювальних машин. Керівником відділу комп’ютерних технологій у 1996р. став Є.А.Рехлецький

У кінці 1990-х років лабораторії відділу комп’ютерних технологій були об’єднанні в єдину мережу. До єдиної мережі були під’єднані дві навчальні лабораторії відділу комп’ютерних технологій загального користування в навчальних корпусах №1 і №2, а з 2000 р. — предметно-спеціалізовані комп’ютерні класи випускових кафедр бухгалтерського обліку, фінансів та банківської справи, міжнародних економічних відносин, маркетингу, товарознавства продовольчих і товарознавства непродовольчих товарів, іноземних мов, теорії держави і права та цивільного права і процесу, інформаційних систем у менеджменті, програмних засобів інформатики. Спеціалізовані класи були відкриті і на інших випускових кафедрах. До мережі під’єднані також класи дипломного та курсового проектування, два класи самостійної роботи студентів, викладацький Інтернет клас.

З 1999 р. академія підключена до всесвітньої мережі Інтернет на виділеній лінії (швидкість 190 Кбіт). Функціонує web-сторінка, електронна пошта. Internet-сервер академії встановлено ОС FreeBSD (з родини UNIX), яка є однією з найпоширеніших і найзахищеніших у своїй галузі. Комп’ютери-роутери, які підтримують зв’язок між корпусами академії, також функціонують на базі FreeBSD.

Відділ комп’ютерних технологій провів значну роботу з придбання і встановлення програмного забезпечення. Використовувалися також такі програмні пакети, як „1С - бухгалтерія 7.7”, „1С - підприємство 7.7”, „Операційний день банку”, „Система електронних платежів НБУ”, „Розрахункова плата НБУ”, „Тест”, „Абітурієнт”, „Автоматизований розклад” та ін.

У 2000 р. започаткована автоматизована інформаційна бібліотечна система „Електронна бібліотека”, в якій розміщене усе навчально-методичне забезпечення. Студенти мають змогу користуватися „електронною бібліотекою”, виконувати дипломні роботи, а викладачі — проводити комп’ютерне тестування студентів під час підсумкового контролю і державної атестації, використовувати інформаційну базу для переходу до дистанційної форми організації навчального процесу на факультеті заочної освіти та екстернату.

Від травня 2001 р. розробкою єдиної інформаційної системи ефективного управління академією почала займатися нова лабораторія розробки та впровадження інформаційних систем відділу комп’ютерних технологій.

31 жовтня 2000 р. Вчена рада схвалила „Комплексну програму розвитку освітньої діяльності академії до 2005 р.” Над реалізацією цієї програми, яка передбачала комплекс заходів, пов’язаних з переходом на нові комп’ютерні технології навчання, працювали усі структурні підрозділи.

З метою її ефективнішого проведення окрім існуючих, були створені додаткові умови, зокрема, у 2001 р. організована електронна бібліотека, необхідне програмне забезпечення якої здійснене силами спеціалістів відділу комп’ютерних технологій, облаштовано два комп’ютерних класи.

Для впровадження нових технологій навчання у 1999 р. обладнано єдину високошвидкісну комп’ютерну мережу, яка у 2003 р. налічувала понад 500 персональних комп’ютерів, розміщених у 25 комп’ютерних класах. Автоматизована інформаційно-бібліотечна система з доступом до неї через Інтранет та Інтернет забезпечила і можливість вільного користування нею усім студентам і викладачам академії. Цю роботу координувала рада із впровадження комп’ютерних технологій навчання, яку очолив завідувач кафедри програмних засобів інформатики А.Костенко.

Відділом комп’ютерних технологій, під керівництвом кандидата економічних наук, доцента Олега Швеця, протягом 2005–2006 навчального року завершено прокладання освітньої мережі навчального корпусу на вул. Тершаківців, 2а; підключено до Інтернету комп’ютерні класи кафедри іноземних мов та читацького залу в гуртожитку на проспекті Червоної калини, 7а; підтримано єдину базу даних тестових завдань для всіх спеціальностей академії, що дало змогу викладачам контролювати знання та навички студентів з використанням обчислювальної техніки; подвоєно швидкість доступу до світової мережі Інтернет.

Сьогодення

6 вересня 2010 року ректором Львівської комерційної академії проф. Копичем Іваном Михайловичем та Вченою радою академії було прийняте рішення про створення Навчально-наукового інформаційного інституту на базі колишнього відділу комп’ютерних технологій Львівської комерційної академії. Керівником новоствореного інституту став к.е.н., доцент Швець Олег Михайлович.

Новостворений інститут об’єднав усі комп’ютерні класи та спеціалізовані відділи Львівської комерційної академії. Зокрема до складу інституту увійшли:

1. Відділ мережевих технологій програмного та технічного забезпечення.

2. Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення навчального процесу (ресурсний комп'ютерний центр).

3. Центр дистанційних технологій навчання ННІІ.

В цілому по університету для належного забезпечення організації навчального процесу та роботи структурних підрозділів нараховується більше 600 одиниць сучасної комп'ютерної техніки з доступом до Інтернету.

Підтримується функціонування волоконно-оптичної інфраструктури в університеті:

  • підключено інфраструктуру до міжміських швидкісних каналів мережі УРАН, для взаємного обміну інформацією в Україні;
  • відкрито доступу до наукових мереж світу, зокрема до панєвропейської науково-освітньої мережі GÉANT (об’єднує понад 3500 навчальних закладів в Європі (30 країн);
  • швидкість з’єднання корпусів університету  в локальну мережу Інтернет становить 1 Гбіт за секунду засобами оптоволоконної технології;
  • всі комп’ютери університету на кафедрах, деканатах, інститутах, а також по всіх підрозділах університету забезпечено стабільною швидкістю Інтернету від 100 кілобайт за секунду, загальна швидкість Інтернету по університету становить 1,5 Гбіт  за секунду;
  • функціонують Wi-Fi точки доступу бездротового зв'язку передачі даних у навчальних корпусах університету;
  • в університеті функціонують 11 комп'ютерних аудиторій при випускових кафедрах університету, 7 комп'ютерних аудиторій загального користування, З електронні бібліотечні читальні зали;
  • функціонують лекційні аудиторії 121, 122, 212, 401 та 501 ННІІ, обладнані інтерактивною дошкою або плазмою, об’ємним аудіо звуком та іншими сучасними мультимедійними пристроями;
  • при інституті функціонує «Методичний комплекс», який включає в себе віртуальний мультимедіа компакт-диск із матеріалами навчальної дисципліни (робоча програма, тематичний план, лекційний курс, практичні (семінарські) завдання, тести тощо);
  • створена та функціонує інформаційна база дипломних робіт ЛТЕУ (антиплагіат, перевірці дипломних робіт та проектів), та здійснюється перевірка на плагіат дипломних робіт та проектів.

У читальному залі  ЛТЕУ обладнано 20 автоматизованих робочих місць.
Організовано доступ до електронної бібліотеки ЛТЕУ та електронного каталогу бібліотеки на усіх комп’ютерах академії.

В газеті «Студентський меридіан» систематично висвітлюються питання, пов’язані з найбільшими подіями в житті університету (посвячення в студенти, свято останнього дзвінка, річниця від дня заснування ЛТЕУ), діяльність Вченої ради, наукових конференцій і т. ін. Велику увагу приділяється успіхам студентів у навчанні, науковій діяльності як викладачів, так і студентів.

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, к. 120-131, 202
79005, м. Львів, вул. Б. Тершаківців 2а, к. 217, 320, 405, 420, 504, 507
79005, м. Львів, вул. У. Самчука 9, к. 401-404а, 501, 723

Фотогалерея

Перейти