Навчальний відділ

Завідувач

Притула Людмила Кононівна (каб. 216, тел. 275-68-48)

Провідні фахівці: Баженова Ірина Володимирівна (каб. 217, тел. 295-81-23), Гап'як Галина Іванівна (каб. 217, тел. 295-81-23).

Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом університету, що реалізує функції ректорату з керування освітнім процесом в університеті, здійснює контроль за якістю та ефективністю освітнього процесу, облік та звітність з питань організації освітнього процесу.
Навчальний відділ безпосередньо підпорядкований першому проректору університету проф. Барній М.Ю.
У своїй роботі навчальний відділ керується Конституцією України, діючим законодавством, Законами України “Про освіту”,  "Про вищу освіту", “Про засади державної мовної політики” та іншими законодавчими  і нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України,  Правління Укркоопспілки, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора.
Загальні завдання, основні організаційні та правові засади й умови діяльності відділу визначає “Положення про навчальний відділ Львівського торговельно-економічного університету”.

Основними завданнями  навчального відділу є наступні види робіт:

 • Забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості освіти.
 • Здійснення моніторингу системи організації освітнього процесу.
 • Періодичне оновлення каталогу бази нормативно-правової документації з питань освітньої діяльності.
 • Надання методичної допомоги структурним підрозділам Університету, навчально-методичного спрямування: інституту, факультетам, кафедрам та контроль за їх роботою.
 • Організація розробки, удосконалення і контролю за виконанням навчальних планів, робочих навчальних планів, графіків освітнього процесу, розкладів занять, екзаменаційних сесій, підсумкової атестації, консультацій на денній і заочній формах навчання.
 • Планування кількості груп за курсами та факультетами.
 • Здійснення статистичного обліку руху здобувачів вищої освіти по курсах, спеціальностях (освітньо-професійних програмах), формах навчання.
 • Організація та контроль за виконанням педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками університету.
 • Організація робіт із комплектування складу екзаменаційних комісій  та подання відповідної документації в Укркоопспілку.
 • Узагальнення результатів роботи екзаменаційних комісій, результатів кваліфікаційних іспитів і захисту кваліфікаційних робіт (проектів).
 • Складання звіту-інформації про роботу екзаменаційних комісій.
 • Складання та подання в Укркоопспілку річного звіту про роботу університету за навчальний рік.
 • Контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах та факультетах.
 • Аналіз і узагальнення даних з освітньої діяльності кафедр і кадрового забезпечення освітнього процесу на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів (інституту).
 • Розрахунок необхідної кількості науково-педагогічного складу університету на навчальний рік.
 • Контроль за правильністю комплектування штатів кафедр та ефективністю їх використання.
 • Проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічного складу університету, а саме:
  — оголошення конкурсу;
  — прийом та реєстрація заяв від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
  — організація та проведення конкурсного відбору відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічними працівниками у Львівському торговельно-економічному університеті.
 • Підготовка наказів, розпоряджень, ухвал рад університету, планів заходів з навчальної роботи і контроль за їх виконанням.
 • Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та факультетах.
 • Облік роботи викладачів-погодинників в університеті.
 • Ведення паспорту університету.
 • Підготовка та видача довідок про виконання навчального плану на вимогу, особам, які раніше закінчили навчальний заклад.
 • Облік та розподіл навчальних приміщень між підрозділами університету і контроль за станом й ефективністю їх використання.
 • Забезпечення інститутів, факультетів, кафедр формами навчальної документації.
 • Формування справ для передачі в архів.

Навчальний відділ працює в тісному контакті з інститутами, факультетами, кафедрами й іншими структурними підрозділами університету, координує і контролює їх роботу в частині планування, організації і контролю за ходом освітнього процесу.

Контакти

адреса:

м.Львів, вул.Туган-Барановського, 10, каб. 216-217 

тел.:

275-68-48

e-mail: