Інспектор з охорони праці

Інспектор з охорони праці у своїй діяльності керується законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах Університету, підпорядковується безпосередньо ректору Університету.

Основні завдання та обов'язки інспектора з охорони праці:

 • здійснює контроль за дотриманням працівниками законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у межах Університету;
 • організовує проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам у навчально-виховному процесі, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників;
 • вивчає та сприяє впровадженню у навчально-виховний процес досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту;
 • розробляє проекти наказів з питань охорони праці і виносить їх на розгляд ректорату, інформує працівників Університету та надає їм роз'яснення про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці, що діють в Університеті;
 • розробляє спільно з іншими підрозділами Університету комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надає організаційно-методичну допомогу у виконанні запланованих заходів;
 • надає звіти з охорони праці до Міністерства освіти і науки за формою 6/ОП/НВ, 6/ОП/НВСН, 6/ОП/7-тнв.
 • проводить з працівниками вступний інструктаж з охорони праці;
 • веде облік та проводить аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди;
 • забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасну передачу її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;
 • складає за участю керівників підрозділів Університету перелік професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах Університету, надає методичну допомогу під час їх розроблення.

Розглядає:

 • питання про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
 • листи, заяви, скарги працівників Університету, що стосуються питань дотримання законодавства про охорону праці.

Організовує:

 • забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах Університету;
 • роботу кабінету з охорони праці, підготовку інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
 • наради, семінари, конкурси з питань охорони праці.

Бере участь у:

 • розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в установі відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337 та Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019 р. № 659;
 • проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;
 • розробленні положень, інструкцій розділу "Охорона праці" колективного договору, актів з охорони праці, що діють в межах Університету;
 • складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди; організації навчань з питань охорони праці; роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Здійснює контроль за:

 • виконанням заходів, щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, спрямованих на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
 • наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;
 • своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;
 • своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
 • забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, мийними та знешкоджуючими засобами;
 • санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
 • утриманням у належному безпечному стані території Університету, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
 • організацією робочих місць у відповідності з нормативно-правовими актами з охорони праці;
 • застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, які молодші 18 років, відповідно до законодавства;
 • виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці;
 • проведенням попередніх ( під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

Інспектор з охорони праці тісно співпрацює з інститутами, факультетами, кафедрами й іншими структурними підрозділами Університету.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен