Освітній омбудсмен

На громадських засадах на доручення ректора в Львівському торговельно-економічному університеті працює освітній омбудсмен – пріоритетом діяльності якого визначається політика сприяння захисту прав у сфері освіти здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників Університету.

Основними завданнями освітнього омбудсмена Університету є:

 • сприяння реалізації політики Університету, спрямованої на забезпечення права здобувачів вищої освіти на здобуття якісної та доступної освіти (у т.ч. розгляд конфліктних ситуацій, пов'язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та булінгом тощо);
 • здійснення заходів щодо додержання законодавства про вищу освіту;
 • вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття вищої освіти;
 • сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання.

Порядок та умови звернення до освітнього омбудсмена університету

Порядок та умови звернення до освітнього омбудсмена Львівського торговельно-економічного університету розроблений відповідно до Закону України “Про освіту”, “Порядку та умов звернення до освітнього омбудсмена”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р. № 491, та визначає процедуру подання до освітнього омбудсмена університету скарг про порушення прав у сфері освіти.

До освітнього омбудсмена Університету із скаргами про порушення прав у сфері вищої освіти мають право звернутися здобувачі вищої освіти Університету, їх батьки, законні представники, педагогічні, науково-педагогічні працівники Університету особисто, а також через уповноважену особу, якщо повноваження зазначеної особи оформлені відповідно до законодавства (далі – Заявник).

У разі коли скарга в інтересах Заявника подається уповноваженою особою, до скарги додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує: повноваження такої уповноваженої особи.

Скарга може бути подана протягом року після виявлення порушення прав. До скарги можуть додаватися копії документів, завірені в установленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у скарзі.

Скарга може бути подана окремою особою (індивідуальна скарга) або групою осіб (колективна скарга).

За наявності виняткових обставин пропущений з поважної причини строк може бути поновлений.

Скарга подається Заявником освітньому омбудсмену Університету в письмовій або електронній формі.

Письмова скарга подається особисто через канцелярію Університету або поштою.

Скарга в електронній формі надсилається на електронну адресу освітнього омбудсмена Університету з використанням засобів електронного зв'язку за посиланням – ombudsman(at)lute.lviv.ua.

У скарзі, крім вимог про поновлення порушених прав і захист законних інтересів, також зазначаються прізвище, ім'я та по батькові Заявника, місце його проживання. Скарга повинна бути підписана заявником або його уповноваженою особою із зазначенням дати.

У скарзі, надісланій в електронній формі, також повинні бути зазначені електронна адреса, на яку Заявникові може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису підчас надсилання скарги в електронній формі не вимагається.

У разі коли Заявник не зазначає у скарзі свого прізвища, імені, по батькові, місця проживання або не надає інших відомостей, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, скарга реєструється як анонімна та залишається без розгляду.

Скарга, оформлена без дотримання вище зазначених вимог повертається Заявнику з відповідним обґрунтуванням протягом десяти робочих днів з дня її надходження.

Повторні скарги до освітнього омбудсмена Університету від одного і того самого Заявника, і одного і того самого питання не розглядаються.

Порядок розгляду звернень та скарг освітнім омбудсменом університету

Скарги розглядаюся не довше одного календарного місяця з дня їх надходження. Якщо у місячний строк вирішити порушені у скарзі питання неможливо, встановлюється необхідний для розгляду скарги строк, про що повідомляється Заявнику. При цьому загальний строк розгляду скарги становить не більш як 45 календарних днів.

Під час розгляду скарги освітній омбудсмен Університету:

 • попередньо розглядає скарги, оформлені належним чином і подані в установленому порядку;
 • одержує, в разі потреби, від Заявника матеріали, необхідні для перевірки фактів, викладених у скарзі;
 • спілкується із Заявником, з'ясовує всі порушені питання;
 • спілкується з представниками адміністрації Університету, керівниками структурних підрозділів, працівниками Університету та здобувачами вищої освіти з метою перевірки фактів, які викладені у скарзі;
 • вживає інших заходів для об'єктивного вирішення поставлених Заявником питань, з'ясовує причини та умови, що призводять до порушення прав та законних інтересів Заявників.

До розгляду скарг можуть залучатися, за згодою, представники громадськості у порядку, встановленому освітнім омбудсменом Університету.

Під час залучення до перевірки скарг представників громадськості їм надаються матеріали, в яких знеособлюються персональні дані Заявників.

Освітній омбудсмен Університету за результатами попереднього розгляду приймає рішення про обґрунтованість чи необґрунтованість скарги та надає письмову відповідь щодо результатів її розгляду.

Відповідь за результатами розгляду колективної скарги (якщо скаргу підписали двоє та більше Заявників) надсилається Заявнику, який у скарзі підписався першим, або адреса якого зазначена,

Рішення про необґрунтованість скарги доводиться до відома Заявника в письмовій формі з посиланням на норми чинного законодавства і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Освітній омбудсмен Університету протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про обґрунтованість скарги вживає таких заходів до поновлення та захисту порушених прав Заявників:

 • звертається до адміністрації Університету, з питань викладених у скарзі:
 • надає консультації Заявнику, здобувачам вищої освіти. їхнім батькам, законним представникам, а також педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Розголошення відомостей стосовно Заявника та його скарги не дозволяється.

Окрім Освітнього омбудсмена розв’язання конфліктних ситуацій в Університеті покладається також на ректора Університету та інших посадових осіб відповідно до Порядку врегулювання конфліктних ситуацій у ЛТЕУ.

Контакти

Маєвська Ірина Степанівна

79005, м.Львів, вул.Туган-Барановського 10, каб.316а

електронна пошта: ombudsman(at)lute.lviv.ua.

Шановні студенти, колеги!

У період дії карантину до освітнього омбудсмена Університету із скаргами про порушення прав у сфері вищої освіти прохання звертатись на адресу електронної пошти: ombudsman@lute.lviv.ua, чи для того, щоб записатись на скайп-консультацію телефонуйте за номером  0931809927.